Enda flere tiltak for å bedre Oslos luftkvalitet

Guri Melby
Foto: Jo Straube

Oslo kommune har lenge jobbet for å forbedre luftkvaliteten. Til tross for sterk vekst i arbeidsplasser og bosatte i regionen, forteller Venstres miljøbyråd, Guri Melby, at biltrafikken i Oslo har flatet ut. -En betydelig satsing på kollektivtrafikken gjennom flere år har bidratt til dette. Kollektivtrafikken har i flere år tatt markedsandeler fra biltrafikken og er stadig økende, sier Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

I tillegg bytter Oslo ut kommunens egne kjøretøy til el- og miljøvennlige biler, bygger ut en rekke gratis el-bilparkeringsplasser med lademuligheter, har gass- og hydrogendrevne busser, innkrever piggdekkgebyr og dobler støtten for utskifting av gamle vedovner. -Disse tiltakene, og alle andre som går på å redusere klimagassutslipp, er viktige for å forbedre luftkvaliteten i Oslo. Nå må vi se enda lenger, fortsetter Melby.

Osloluften har stadig blitt bedre, og det er blant annet mindre utslipp av svovel og bedre kontroll med veistøv. -Bedre er bra, men ikke bra nok. Vi har fortsatt utfordringer, særlig med nitrogendioksid, og vi har nå foreslått en rekke nye tiltak for å forbedre luftkvaliteten ytterligere, sier Melby.

Miljøfelt/sambruksfelt, innfartsparkering, støvdemping og veirenhold er blant de foreslåtte tiltakene. Miljøbyråden ønsker også å innføre strengere miljøkrav til kjøretøy som brukes til transport av varer kjøpt av kommunen. Noen av de aller viktigste tiltakene bremses imidlertid fra nasjonalt hold. -Kommunene og fylkeskommunene er ansvarlige for samfunnsområder som har stort potensial for energieffektivisering og utslippsreduksjon, men dessverre mangler de ofte myndighet til å igangsette nødvendige tiltak. Men dette er på vei til å snu, utdyper Melby.

Venstre på Stortinget har foreslått viktige lovendringer som styrker mulighetene kommunene har. Et eksempel er en lovendring om å stille utslippskrav til Oslo kommunes drosjenæring. Den trer snart i kraft, og her har Oslo kommune og Venstre vært en viktig pådriver.

-De foreslåtte lovendringene kan gi oss viktige verktøy. Forhåpentlig ser vi på en fremtid der vi får innføre lavutslippssoner, kan regulere bruk av dieselbiler, ha miljødifferensierte bomtakster og kan innføre lokale miljøavgifter på oljefyrer. Jeg ønsker at Oslo skal bli Europas beste miljøby, og skal gjøre mitt for at vi kommer i mål, avslutter Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**