Revidert budsjett: penger til aktivitetsskole, nærmiljøtiltak, idrett og kultur

Foto: Jo Straube

Byrådet har i dag lagt frem forslag til revidert budsjett for Oslo 2015, og foreslår der blant annet gratis aktivitetsskole på Vahl skole, økt renhold i parker og friområder og sommerskolen og en forsterket satsing på svømmeundervisning. I tillegg kommer flere nye tiltak for idretten og et særskilt tilskudd til filmatiseringen av «Snømannen» i Oslo. Venstre er svært fornøyde med byrådets forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Gratis aktivitetsskole på Vahl skole

Byrådet foreslår å bruke 1,6 millioner for å kompensere for at det ikke kreves foreldrebetaling for aktivitetsskolen på Vahl skole. Tøyen skole har hatt stor suksess med gratis kjernetid i aktivitetsskolen. Nå vil byrådet utvide ordningen til naboskolen Vahl for å se hele området i sammenheng i områdesatsningen i Oslo Indre Øst.

-I dag har Vahl skole kun 42 % deltakelse i aktivitetsskolen, men deler samme demografi og de samme utfordringene som Tøyen skole, der deltakelsen er nesten 100%. Flere av elevene har språklige utfordringer, og ved å delta i aktivitetsskolen kan vi gi dem bedre forutsetninger for å klare seg godt på skolen både faglig, sosialt og språklig. Jeg er i utrolig glad for at byrådet foreslår dette i revidert budsjett, sier Julianne Ferskaug, Venstres medlem i kultur- og utdanningskomiteen.

Forsterket satsing på renhold og vann fontener

Stadig flere benytter seg av byens parker, friområder og strender. Dette er svært positivt, men medfører et økt behov for renhold, utsetting av flere toaletter, avfallsdunker og hyppig tømming av disse. For å sikre at byens parker og friområder er rene og trivelige for byens befolkning styrkes renhold i byen med 5 millioner kroner. I tillegg foreslås det å avsette 10 millioner kroner for å sikre drift og vedlikehold av fontener og dammer i byen.

-Oslo skal være en trivelig og ren by. Dette er særlig viktig inn mot sommeren når mange ønsker å benytte seg av byens friområder og strender, sier Odd Einar Dørum, Venstres medlem i samferdsels- og miljøkomiteen.

Oppretter nytt foretak for Kultur- og idrettsbygg

Byrådet foreslår å opprette et nytt kommunalt foretak for kultur- og idrettsbygg. Foretaket får overført eiendommer av Bymiljøetaten, midlertidig etat for kultur- og idrettsbygg og Kulturbyggene i Bjørvika og har i oppgave å utvikle, bygge, drifte og forvalte kultur- og idrettseiendommer i kommunen. Foretaket opprettes med virkning fra 1.juli og skal styrke utviklingen og forvaltningen av slike bygg i Oslo.

-Kultur- og idrettsbygg KF kommer til å styrke Oslo kommunes forvaltning av kultur- og idrettseiendommer på samme måte som de andre eiendomsforetakene har gjort med stor suksess. Dette kommer til å bety en bedre og mer langsiktig styring med disse byggene, og forhåpentligvis en styrket framdrift i viktige prosjekter, sier kultur- og næringsbyråd Hallstein Bjercke.

Sommerskolen, svømmeundervisning og gratis kjernetid i barnehage

18 000 elever er påmeldt sommerskolen Oslo 2015. Det er 3000 flere elever enn i 2014 og en økning på 20 %. For at flest mulig elever skal få oppfylt førstevalget sitt, foreslår byrådet at Sommerskolen styrkes med 2 millioner kroner.
-Å få innfridd førstevalget har vært et viktig suksesskriterium for Sommerskolen og gjør at flere får muligheten til å bruke sommeren til å styrke sine ferdigheter i norsk, matematikk, naturfag, engelsk, fremmedspråk, IKT eller yrkesfag, sier Julianne Ferskaug.

Byrådet foreslår også å styrke svømmeundervisningen i Osloskolen som en oppfølging av Bademeldingen. For å nå målet om at alle elever kan svømme innen utgangen av 7.årstrinn finansieres økningen av antall svømmetimer fra 10 til 20 på barnetrinnet. De 2 millionene som foreslås i budsjettet går til å dekke Utdanningsetatens kostnader ved å ansette flere instruktører og leie av bad samt transport.

Fra 1.august 2015 skal det innføres gratis kjernetid i barnehagen for alle 4- og 5-åringer i familier med inntekt under en grense satt av Stortinget. Byrådet foreslår å fullfinansiere dette tiltaket ved å styrke det med 7,1 millioner kroner i 2015.

Revidert budsjett

Det lokale lønnsoppgjøret i Oslo, konsekvenser av regnskapsresultatet for 2014, lavere finansutgifter og regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett gjør at Oslo i sum kommer litt bedre ut enn antatt da man vedtok årsbudsjettet. Totalt har Oslo kommune 405,1 millioner til disposisjon. Byrådet foreslår i revidert budsjett bruken av disse midlene. Under er en liste med noen av tiltakene som foreslås:

 • Driftstilskudd til nytt foretak for kultur- og idrettsbygg (15 millioner)
 • Forvaltning av fontener og dammer (10 millioner)
 • Tilskuddsordning idrettsanlegg i privat regi (10 millioner)
 • Forvaltning av skiltmyndighet (8,5 millioner)
 • Tilskudd til X-games (8 millioner)
 • Gratis kjernetid i barnehage (7,1 millioner)
 • Forsterket renhold i parker og friområder (5 millioner)
 • Sommerskolen (2 millioner)
 • Styrket svømmeundervisning (2 millioner)
 • Aktivitetsskole (AKS) Vahl skole (1,6 millioner)
 • Tilskudd til filmatiseringen av Snømannen i Oslo (1,3 millioner)
 • Sikringstiltak ved den jødiske synagoge i Oslo (1,3 millioner)
 • Tilskudd til Ekeberg ridesenter (0,5 millioner)
 • Støtte til planlegging, forberedelse Oslo Arkitekturtriennale 2016 (0,4 millioner)
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**