Formannskapet går for utbygging av Tofte skole, kun V stemte imot

Flertallet i Kommunestyret vil bygge ut Tofte skole som ligger midt i sentrum. Det vil ikke Venstre., Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen
Valg av skoleløsning for Søndre Hurum var oppe til politisk behandling i Formannskapet i et ekstraordinært møte tirsdag 21. mai. På tross av stor motstand mot rehabilitering av Tofte skole, er det denne løsningen flertallet av politikerne nå vil gå for. Venstre stemte imot og fremmet sitt eget forslag til løsning.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Ordførerkandidat Gunn-Torill Homme Mathisen og Hurum Venstre vil ikke bygge ut Tofte skole.
Ordførerkandidat Gunn-Torill Homme Mathisen og Hurum Venstre vil ikke bygge ut Tofte skole. Foto: Finn Dale Iversen.

Gunn-Torill Homme Mathisens (V) forslag til vedtak fikk kun hennes stemme. H, Ap og de uavhengige (to tidligere H og en tidligere Ap) stemte imot.

Les oppslaget i Røyken og Hurums Avis her.

Saken blir behandlet i et ekstraordinært kommunestyremøte tirsdag 26. mai kl. 19.30.
Møtet er, som alle politiske møter, åpent for publikum. Velkommen!

Forslag til vedtak skole Tofte/Filtvet 19.05.15 fra V :

1. Lokalisering av barneskolen er en særdeles viktig sak for Søndre Hurum. Man må derfor gjøre en grundig vurdering rundt de utfordringer som er framkommet i saken før man fatter en endelig beslutning. Utredningen viser at 1-10 skole kommer svært positivt ut på mange områder, men det er utfordringer rundt trafikale forhold og hensynssoner for industri. Utbygging av Tofte skole anses som lite hensiktsmessig da skolen ligger i selve Tofte sentrum og legger beslag på et stort areal som ville kunne brukes til handel, næring og boliger, samt at de trafikale forhold heller ikke her er optimale.

2. Saken sendes derfor tilbake og man ber om en utredning der man ser på ulike tomtealternativer for bygging av ny barneskole i Tofte/Filtvetområdet og på de utfordringer som er framkommet i saken rundt bygging av 1-10 skole.

3. Utredningen skal ferdigstilles innen utgangen av 2015. Man tar sikte på å starte bygging av skolen høsten 2017.

4. Man erkjenner at bygging av en 1-10 skole eller en helt ny barneskole krever et økonomisk løft. Det settes derfor årlig av penger i budsjettet på et skolefond med formål realisering av ny skole.

5. Bygging av ny idrettshall utsettes til en endelig beslutning om lokalisering av skolen er fattet.

6. Elevene fra Tofte og Filtvet skole samles på Filtvet skole fra skolestart 2015. Rådmannen kan om det er praktisk la 7.klassetrinnet gå på Hurum ungdomsskole.

7. Hurum Eiendomsselskap KF bes gå i forhandlinger med Steiner videregående skole med det formål å utsette en evt. leie av Filtvet skole til den nye skolen er innflyttingsklar.

8. Før budsjettbehandling 2016 fremmes sak om trafikksikkerhet for de deler av Tofte sentrum som har en utfordrende trafikkløsning uavhengig av valgt skoleløsning.

9. Prosjekterings- og reguleringskostnader for Tofte skole avskrives og innarbeides i regnskapet for 2015.

10. Administrasjonen bes om å gå i dialog med Statkraft for å avklare om det fins interesse for å gjøre et makeskifte med kommunen eller om andre omforente løsninger er aktuelle, slik at Hurum kommune kan overta fabrikktomta og legge til rette for f.eks. næringsklynger, turistattraksjoner og allmennyttige formål som helse- og omsorgssenter.

Gunn-Torill Homme Mathisen
Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**