Grønn byutvikling på Føyka?

Føyka-Elvely utbyggingen i Asker
Føyka-Elvely utbyggingen i Asker, Illustrasjon: Dark arkitekter/ ADEPT/ Doug and Wolf

Utbyggingen av Føyka/Elvely blir det største utbyggingsprosjektet i Asker på flere tiår. Her har vi en unik sjanse til å utvikle en bydel som setter Asker på kartet i det grønne skiftet. Griper vi denne muligheten?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og våre utslipp av klimagasser må reduseres dramatisk. Dette vil nødvendigvis også få store konsekvenser for byutvikling og arkitektur. Vi er allerede inne i et grønt skifte, det snakkes med mer optimisme om koplingen mellom klimautfordringene og økonomi. Byggsektoren har potensial til å gå fra å være en utslippskilde med et betydelig energiforbruk til å bli en netto leverandør av fornybar energi.

Grønt skifte – fordi det lønner seg

«Det lønner seg å bygge tett, urbant og med høy kvalitet. Det lønner seg å ta toget, sykle og gå. Det lønner seg å bygge plusshus, og det lønner seg å være ledende på miljø. Arkitekter kan gjøre forretning på å stille miljøkrav til sine klienter, og utbyggerne får mer igjen for pengene de investerer i ambisiøse miljøbygg.»

Sitatet er fra FutureBuilt, et 10-årig program som har som visjon å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Asker kommune inngikk i 2012 partnerskap med FutureBuilt, hvor også Oslo -, Bærum -og Drammen kommune er med.

Det var i en tidlig fase vurdert om Føyka/Elvely-utviklingen skulle være et FutureBuilt prosjekt. Dette ble det ikke noe av, øyensynlig på grunn av skepsis fra grunneierene. Er dette et klokt valg? Asker Venstre mener Asker kommune må bruke partnerskapet i FutureBuilt aktivt som en arena for innovasjon, kompetanseutvikling og erfaringsformidling, og en læringsarena for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommunen og brukere. Vi mener det må vurderes å realiseres flere FutureBuilt prosjekter innenfor Føyka/Elvely-området. Det dreier seg blant annet om:

  • Høy energistandard i alle nybygg i området
  • Klimavennlig energiforsyning med bruk av lokal, fornybar energi
  • Bruk av klimavennlige byggematerialer i bygg og utendørs anlegg

Askers visjon og klimaplan forplikter

Asker kommune har i Energi- og klimaplanen for 2013-2030 satt som mål at Askersamfunnet i større grad skal ta i bruk lokal fornybar energi, og redusere kjøpt energi med 20 % innen 2030 sett i forhold til 2005. Det er en langsiktig målsetning om klimanøytralitet i Asker kommune innen 2030 og i Askersamfunnet innen 2050. Kloke valg av energiløsninger for Føyka/Elvely og eksisterende Asker sentrum vil kunne gi et betydelig bidrag for å nå disse målene.

Askerelva – en grønn-blå pulsåre gjennom sentrum

En grønn utbygging av Føyka dreier seg ikke bare om bygg, men også om naturen i området. Askerelva gir unike muligheter til å gjøre Føyka-området til en blågrønn oase – et sted for lek, tur og naturopplevelser midt i sentrum. Mange vet ikke at Askerelva er et vernet vassdrag med mange rødlistearter, dvs arter som er truet for utrydding. Utbyggingen må ta hensyn til mangfoldet i elva og bevare økosystemet her.

En grønn utbygging på Føyka gjør Asker attraktiv

Utbyggingen av Føyka-Elvely kan gjøre Asker til en moderne og attraktiv småby – nær landets beste togtilbud. Et grønt forbildeprosjekt kan sette Asker på kartet i det grønne skiftet. Samtidig kan vi ikke ta for gitt at en slik utbygging blir vellykket. Mange byutviklingsprosjekter har feilet eller ikke grepet de mulighetene som finnes. Asker Venstre er opptatt å stille de kritiske spørsmålene til prosjektet nå. Vi arrangerte derfor politisk kafe på Baracoa tirsdag 26. mai om temaet. Om noen måneder kommer forslaget til reguleringsplan for Føyka-Elvely. Da vil Venstre kjempe hardt for at Asker i praksis skal være en ledende kommune i moderne nye grønne løsninger.

 

Lisbet Landfald, Asker Venstres 6. kandidat kommunevalget 2015

Jostein F. Tellnes, Asker Venstres 1. kandidat kommunevalget 2015

Innlegget sto på trykk i Budstikka 29. mai 2015.

Lisbet Landfald
Lisbet Landfald, Asker Venstre
Jostein F. Tellnes, Asker Venstre
Jostein F. Tellnes, Asker Venstre
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**