Oppfordrer til felles dugnad for bosetting av flyktninger

Gunn-Torill Homme Mathisen, Venstres ordførerkandidat i Hurum., Foto: Finn Dale Iversen
Venstres ordførerkandidat i Hurum, Gunn-Torill Homme Mathisen, mener det må være en felles dugnad over det ganske land mellom kommunene og Staten når det gjelder å ta imot syriske flyktninger.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Positive til flyktninger

– Jeg er glad for at det er tverrpolitisk enighet i KS om å gi tydlige signal til Regjeringen om at kommunene er positive til å ta imot flere flyktninger, men at integreringstilskuddet bør økes og ekstra stimuleringstilskudd gis til de kommuner som som bosetter etter ny anmodning fra IMDI, sier Homme Mathisen.

Hurum kommune skal behandle anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om å ta imot syriske flykninger i Formannskapsmøtet 2. juni. Venstre stiller seg positive til å gjøre det.

Gunn-Torill Homme Mathisen: Vi ser hjerteskjærende scener i media og vet at det syriske folket lider.

– Venstre mener vi må være rause og hjelpe folk på flukt. Vi ser hjerteskjærende scener i media og vet at det syriske folket lider. Hurum kan klare å ta imot flere flyktninger og jeg regner med at Staten er med på bosettingsdugnaden, sier hun.

Homme Mathisen deltok på landsstyremøtet i KS, kommunenes interesseorganisasjon, den 28. mai. Der var kommuneøkonomi og bosetting av flykninger viktige tema. To politiske uttalelser ble vedtatt. Disse er styringssignaler for KS når organisasjonen på vegne av landets kommuner går i dialog med Regjeringen om økonomiske rammer og saker som berører kommunene.

Landsstyret har uttalt seg om bosetting av flyktninger, revidert nasjonalbudsjett 2015, kommuneproposisjonen 2016 og fremtidens primærhelsetjeneste.

Økonomiske utfordringer

-I Hurum ser vi sviktende skatteinntekter, men vi er ikke alene om det. Det gjelder for mange norske kommuner og 2015 og 2016 blir krevende år, sier Venstres ordførerkandidat.

Sviktende skatteinntekter i kombinasjon med kostnadspress innen særlig barnevern og ressurskrevende tjenester og en fortsatt forventet vekst i sosialhjelputgifter, vil det gi behov for stram budsjettstyring og innsparingstiltak i de fleste kommuner, sier landsstyret i sin uttalelse.

– Slik er situasjonen også i Hurum, så vi har en utfordrende jobb foran oss for å fortsette å levere gode tjenester til innbyggerne i årene som kommer, sier Gunn-Torill Homme Mathisen.

Fra uttalelsen:

Felles dugnad for bosetting av flyktninger

Landsstyret viser til at en rekke kommuner har gitt positive signaler om å øke bosetting av flyktninger i 2015 og 2016, ut over tidligere vedtak. Dette kommer på toppen av at bosettingskapasiteten er økt betydelig de senere årene. Landsstyret understreker likevel at de økonomiske betingelsene for bosetting og integrering av flyktninger må bedres i Revidert nasjonalbudsjett, dersom det skal være realistisk for kommunene å oppfylle det bosettingsbehovet som regjeringen selv har signalisert i sitt brev til kommunene i vår.

Landsstyret oppfordrer Stortinget i sitt vedtak i RNB å legge inn en økning i integreringstilskuddet for 2015 bestående av to deler:

  • En generell økning i integreringstilskudd for alle nye bosettinger i annet halvår 2015, uavhengig av tidligere vedtak og likt for alle kategorier av flyktninger
  • Et ekstra stimuleringstilskudd for alle bosettinger i hele 2015, gitt at kommunen bosetter etter ny anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Landsstyret forutsetter at dette videreføres også i 2016, og at integreringstilskuddet da uansett settes slik at det gir full kostnadsdekning for kommunene, uavhengig av nivå på bosettingsvedtak.

Landsstyret mener at en slik budsjettsatsing, kombinert med klar nasjonal og lokal politisk vilje til en dugnad for flyktningene, vil gi kommunene en realistisk mulighet til å gjennomføre en betydelig økning i bosettingen allerede i annet halvår 2015, og forsterke dette ytterligere inn i 2016. Det vil også gi et godt grunnlag for å bygge ned køen av ventende personer i mottak med godkjent opphold i 2015. Dette er nødvendig før behovet for ytterligere kapasitetsøkning som følge av et mulig stortingsvedtak om mottak av flere kvoteflyktninger fra Syria melder seg inn i 2016.

Hele uttalelsen fra KS’ landsstyre om bosetting av flyktninger, revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen 2016 leser du her.

Den andre uttalelsen gjelder stortingsmeldingen «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet». Den kan du lese her.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**