Miljøkrav nedstemt i Planutvalget

Merete Haug er landskapsarkitekt og Venstres tredjekandidat ved kommunevalget 2015., Foto: Arnout Ijzermans.

Planutvalget i Hurum behandlet reguleringsplan for Schulerudhagen i Holmsbu i sitt møte 26.05.15. Der fremmet Venstres Merete Haug forslag om at det ble innarbeidet krav om miljøprogram i reguleringsplanen før den blir lagt ut på høring. Dette ble nedstemt av H, Ap og Frp. Sterkt beklagelig og forunderlig etter Venstres syn .

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstres forslag fikk kun to stemmer (V og SV) og kun Venstre støttet SVs forslag om saltakvinkel på 30-40 grader på husene, slik som i reguleringsplanen for Holmsbu (Revidert i 2008).

Merete Haug fikk gjennomslag for at den 125 år gamle blodbøken i Schulerudhagen vernes og at det således skal iverksette sikringstiltak gjennom hele byggeperioden.

I møtet i Planutvalget sa Merete Haug dette:
Venstre er svært fornøyde med at vi har fått et forslag til småhusbebyggelse i Holmsbu sentrum. Vi ser at det nyttet å sende tilbake det forrige reguleringsforslaget og be om en ny plan som møtte Holmsbus særpreg, og vi registrerer med en viss tilfredshet at spådommene om at ingen ville bygge hvis ikke det forslaget ble vedtatt er gjort til skamme.

Men det er to forhold vi vil påpeke, som ikke er godt nok ivaretatt. Vi skriver 2015, og det er fortsatt ikke et eneste krav om miljømål i planen. Det er ikke akseptabelt. Regjeringen og samarbeidspartiene har vedtatt minst 40% reduserte klimautslipp innen 2030, og vi vet at byggebransjen står for 40% av klimautslippene i Norge. Målet er at Norge skal bli et lavutslippsamfunn i følge Høyres miljøvernminister Tine Sundtoft. Hvordan skal dette målet nås om ikke vi tar dette på alvor?

Miljømål må legges inn i alle reguleringsplaner i Hurum kommune framover. Vi forventer at de partiene som har vedtatt dette nasjonalt også stiller seg bak lokale tiltak for å redusere klimautslipp dersom dette er ment alvorlig.

Dessuten står det en stor blodbøk fra 1895 i byggeområdet. I planen nevnes det kort som tilsvar til nabo at man vil forsøke å ta vare på den, men den har ikke blitt regulert til bevaring. Dette er ikke godt nok. Det står et annet sted at blodbøken ikke berøres av utbyggingen. Da bør det heller ikke være et problem å gi den bevaringsstatus i reguleringsplanen for å sikre at den ikke ødelegges av ren sloms, ønske om å lage materialer eller lignende.

Reguleringsplanen legges nå ut til offentlig ettersyn. Alle kan sende inn høringsuttalelser til Plan og Bygg, Hurum kommune.

Venstres forslag til vedtak :

Planutvalget vedtar at reguleringsplan for Schulerudhagen legges ut på offentlig høring etter at følgende endringer er foretatt:

  1. Krav om miljøprogram som fastsetter miljømål og utarbeidelse av miljøoppfølgingsplan etter NS 3466 innarbeides som ny fellesbestemmelse. Miljøprogrammet skal godkjennes av Hurum kommune før rammetillatelse gis for første byggetrinn, og redegjøre konkret for tiltakets løsninger og de påvirkninger de har for miljø, ressurser og samfunn herunder energibruk/-energiøkonomisering, massehåndtering, transport, varetransport, avfallshåndtering, henting og levering, støy, materialbruk.

Temaer som skal behandles er

  • Materialbruk i et livsløpsperspektiv
  • Miljøvennlige energiløsninger i bebyggelsen med lavt forbruk pr bebygd areal, lavt elektrisitetsforbruk, fleksibel energibruk og valg av energikilder

Det skal benyttes materialer med lang levetid og materialer som muliggjør god materialutnyttelse. Det skal dokumenteres at det brukes sunne, miljøriktige og energisparende konstruksjoner og materialer.

Det skal utarbeides klimagassregnskap. Utbygger skal dokumentere at bebyggelsen har 40% lavere klimagassutslipp under oppføring og i levetiden, i materialbruk sammenlignet med referansebygg bygget etter TEK 10.

Dette ble altså nedstemt av flertallet.

Blodbøk i Holmsbu som nå vernes etter forslag fra Venstre.

Dette ble vedtatt:
Blodbøken reguleres til formål bevaring av naturmiljø – verneverdig vegetasjon og tilknyttes bestemmelser:

-Hensikten med området er å bevare trær, som er avmerket på plankartet.

– Terrenginngrep og inngrep i vegetasjonen er ikke tillatt, herunder lagring, tilrigging og massedeponering i treets rotsone. Rotsonen defineres som en sone rundt treet tilsvarende størrelsen på treets krone.

– Gjennom hele byggeperioden skal det gjennomføres særskilte sikringstiltak mot skade på den vegetasjonen som er merket for bevaring. Sikringstiltakene skal være etablert før det gis igangsettingstillatelse for bebyggelse, utomhusarealer og veianlegg. Tiltak for sikring beskrives i miljøoppfølgingsplanen.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**