Venstres 5 klimakrav til Frogn

Foto: Erik Lundeby

Med Venstre som budsjettpartner har Frogn tatt viktige skritt mot et mykere klimaavtrykk, og Venstre vil løfte kommunen ytterligere inn i fremtiden i neste periode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Innlegg i Amta 3.6.2015 av Erik Lundeby, ordførerkandidat for Frogn Venstre.

Klimagasser er vår tids største utfordring. Frogn er i gang – med Venstre som et av partiene bak handlingsprogrammene. Vi har en energi- og klimaplan som følges opp med en tiltaksplan i handlingsprogrammet. I 2016 vil vi ha faset ut oljefyring i kommunens bygg, i god tid før fristen. I løpet av 2017 ferdigstiller vi idrettsanlegg og bad på Seiersten som varmes med bergvarme, og samme år Norges første helsebygg i massivtre – et klimavennlig naturmateriale.

Vi skal gjøre mer. Her er 5 av de viktigste tiltakene Frogn Venstre vil prioritere i neste periode:

1. Tilrettelegge bedre for lokalreiser med sykkel, til fots og med buss.

Det må etableres flere gang- og sykkelveier, både Ottarsrud-Horgen og Glennekrysset-Nesodden grense må bygges, og det må komme fortau i Jørntsebakken-Vestbyveien, i Elleveien til Skiphelle, og i Oberst Eriksens vei til Høyås.

Vi må i dialog med Ruter for å få lokalbuss som binder sammen boligområdene og stedene barn og unge i stor grad må kjøres på aktiviteter. Sogsti, Elle og hele Drøbak sentrum nord mangler i dag et tilfredsstillende tilbud på kveldstid, det samme gjelder idrettsanleggene ved Frogn Arena/KG. Vi må ha et tilbud i hele tettbebyggelsen hvert 15. minutt ettermiddag og kveld, for å unngå bilkjøring på kryss og tvers av kommunen til aktiviteter. Skoler og idrettslag må engasjeres for å motivere til å dra til skole og trening med sykkel, til fots eller med buss.

2. Frogn kommune skal ha kjøpt sin siste fossilbil.

Nullutslippsteknologien er i ferd med å bli moden, Hvis rimelige batteri-elbiler har for liten rekkevidde, finnes det hydrogren-elbiler. Tyngre biler og maskiner må ha motorer som kan gå på biogass eller biodiesel, og slikt drivstoff må benyttes når det er tilgjengelig. Vi bør medvirke til at en energistasjon i Drøbak kan tilby hydrogen og biodrivstoff – da blir disse løsningene også tilgjengelige for privatpersoner og lokalt næringsliv.

3. Frogn skal ha en mer energieffektiv bygningsmasse.

Kommunen skal ha en plan for energieffektivisering i eksisterende bygg. Gjennom vårt omfattende boligprogram skifter vi ut en del eldre og lite energieffektive bygninger med bygg tilpasset moderne krav. Venstre mener at nye kommunale boliger bør bygges som lavenergihus eller plusshus, og vil ha en rullering av boligprogrammet for at dette kan bygges inn.

4. Frogn skal være en klimanøytral kommune i 2030.

Kommunen må da se lenger enn egen drift, og bli en aktør for å motivere, veilede og støtte husholdninger og næringsliv til å ta i bruk klimavennlige løsninger. Mange har varmepumpe og annen miljøvennlige oppvarming. Andre må stimuleres til å ta skrittet. Det bør være støtteordninger. Private kan få lavere gebyrer og prioritert behandling av byggesaker. Frogn kommune må samarbeide med lokalt næringsliv for å kartlegge hindre for klimanøytral virksomhet, og finne tiltak som stimulerer til omlegging.

5. Drøbak må utvikles slik at det legges til rette for korte og effektive reiser.

Nye boliger og arbeidsplasser i Frogn kommune bør legges slik at det er enkelt å benytte eksisterende kollektivtilbud og annen infrastruktur. Byutviklingsplanen Seiersten-Ullerud-Dyrløkke vil tilrettelegge for dette, inkludert en bussterminal som kobler lokalbusser til regionbussene fra Drøbak til Oslo, og mot Ås og Ski. Planene om drabantby på Kolstad og logistikkpark på Holt må skrinlegges. Annen boligutvikling i kommunen må konsentreres der det finnes buss og kan skapes grunnlag for hyppigere avganger, slik som omkring Dal og Brevik.

Gode klimatiltak er nødvendig for en bærekraftig utvikling. Frogn kommune må gjøre det vi kan, og bidra til at husholdningene og næringslivet også kan gjøre sitt. Det koster noe på kort sikt, men vil som oftest også gi god økonomi på lenger sikt fordi det aldri blir feil å bruke energi effektivt. Stem Venstre hvis du ønsker en grønn utvikling av Frogn kommune.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**