Vårt program 2015: Helse og velferd

- Venstre vil fremme forslag om en statlig medfinansiering på 5 mrd. kr. for å få fart på samlokalisering og bygging av lokalmedisinske sentra og opprustning av legevaktene, sier Ketil Kjenseth. , Foto: Dreamstime.com

Helse/Velferd

Visjon: En kommune som setter innbyggerne i sentrum, og som leverer helsetjenester av høy kvalitet.

(Foto: Dreamstime.com)
(Foto: Dreamstime.com)

God kvalitet på helsetjenestene er viktigere enn hvem som utfører dem. Kommunen skal ha et helsevesen som gjør prioriteringer på en åpen, kunnskapsbasert, forutsigbar måte med høy kvalitet. Pasienten/innbyggerne skal ikke bli sykeliggjort av systemet. Kommunen skal påse at at helse- og omsorgsinstitusjoner overholder sentrale pasient- og brukerrettigheter. Det viktigste er et offentlig helsetilbud med så god kvalitet og så god ressurstilgang at det ikke oppstår et klasseskille i helsevesenet.

Venstre vil:

 • Sikre høy kvalitet på helsetjenester.
 • Helsepersonell skal ha høy kunnskap og kompetanse.Ha en god og forpliktende rehabilitering og habiliteringsplan.
 • Ha en god og effektiv plan for psykisk helse med lavterskel psykologtilbud.
 • Styrke behandlingen til rusavhengige, og gi pasienter med rus- og psykiske problemer integrert behandling for begge lidelser.

Eldre i Røyken

Visjon: En kommune det er godt å bli gammel i.

Røyken skal være en god kommune for eldre borgere. Det må tilrettelegges bedre for at alle kan være selvhjulpne så lenge som mulig. Ulike ønsker og behov må så langt det er mulig imøtekommes, slik at de som trenger det får et godt og variert omsorgsbehov. Eldreomsorgen skal ta hensyn til den eldre befolkningens mangfoldige sammensetning. Eldre skal møtes med respekt, og gis mulighet til å bruke sine evner i ulike roller i samfunnet.

Mange eldre har god helse og kan leve et godt og aktivt liv. Det er viktig at kommunen tar vare på den ressursen disse representerer. Den nye eldregenerasjonens helsetilstand gjør at flere enn tidligere greier å bo hjemme lenger, noe de fleste også ønsker. Gode treningstilbud for eldre er både god helseøkonomi og samfunnsøkonomi.

Venstre vil:

 • I samarbeid med bl.a. Vestre Viken utvikle Bråset til å et lokalmedisinsk senter for å styrke behandling før, og etter, sykehusbehandling.
 • At kommunen aktivt legger til rette for at det bygges boliger tilrettelagt for eldre . Eksempelvis eldreboliger, bofellesskap og generasjonsboliger.
 • Bygge omsorgsboliger i kommunal regi i flere av tettstedene.
 • Prioritere at ressursene de eldre kan bidra med innen frivillighet blir kjent. Frivilligsentralen er en mulig formidler av ”jobber” for eldre til for eksempel SFO og barnehager.
 • Utvikle samarbeidet med organisasjoner som legger til rette for en aktiv og meningsfylt alderdom.
 • Styrke hjemmetjenesten og vektlegge hverdagsrehabilitering og trening.
 • Sikre at eldre og andre brukere fortsatt selv kan velge leverandør av hjemmetjeneste.
 • Fremme bruk av velferdsteknologi i hjemmene til brukere av hjemmetjenesten, og gjøre dette allment tilgjengelig også for andre gjennom brukerbetaling.
 • Etablere et botilbud for personer i tidlig fase av demens gjennom mindre bogrupper.
 • Utvikle dagens tilbud av seniorsentre, dagsenter, frisklivs- og frivillighetssentral.

Helse- og omsorgssektoren er mer kompleks enn bare for få år siden. Vi trenger nok hender, men fremfor alt trenger vi stadig økt kompetanse hos de ansatte for å løse alle nødvendige oppgaver. Kompetanse gir også trygghet, godt arbeidsmiljø og ikke minst god omsorg.

Venstre vil:

 • Satse målrettet på rekruttering og kompetanseheving av helsepersonell.
 • Styrke den tverrfaglige kompetansen blant annet med tilstrekkelig fysioterapeut- og ergoterapitilbud.
 • Til enhver tid ha et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser til å møte innbyggernes behov.
 • Opprettholde sambogarantien og muligheten for at alle som ønsker det får enerom på sykehjem.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**