Vårt program 2015: Ung i Røyken

(Foto: Dreamstime.com)

Ung i Røyken

Visjon: Et godt sted å vokse opp i, og en kommune hvor unge ønsker å etablere sin fremtid.Barn aktiv nord-trøndelag-01

Venstre vil gjøre Røyken til et sted som gir unge de beste utviklingsmuligheter, trygg oppvekst og et godt aktivitetstilbud. Videre ønsker vi et bedre kommunikasjonstilbud innen kommunens grenser, slik at man uten bil kan reise mellom tettstedene.

Venstre vil: Ha aktive unge – derfor vil vi tenke mer helhetlig og gjøre skolene til lokale møteplasser for kultur, idrett og demokratiutvikling. Både etter skoletid, i helger og skolens ferier.

  • Støtte opp under ungdomsklubber med vide åpningstider, og gjerne i tilknytning til skolene eller andre ungdomstilbud.
  • Jobbe for flere aktiviteter for ungdom, for eksempel Aktiv fredag på Spikkestad og Åpen skole på Slemmestad.
  • Videreutvikle kulturskolen med både musikk/band, dans, teater og kunst.
 • Forbedre kollektivtilbudet mellom tettstedene, og mot Drammen og Asker/sandvika/Oslo.
 • Videreutvikle ungdomsdemokratiet både på skolene og i kommunen.

 

Ha trygge unge – derfor vil vi at barn og unge skal ha tilstrekkelig med trygge og kompetente voksne rundt seg.

 • Videreutvikle lavterskeltilbud for psykisk helse for unge
 • Øke tilgjengelige helsesøstre på alle skolene
 • Videreutvikle arbeidet mot rasisme og mobbing, og styrke arbeidet med å bekjempe fordommer.
 • Styrke det rusforebyggende arbeidet.

Barnehager

Venstre vil satse på barn gjennom et godt oppvekstmiljø og trygge barnehager, og skape arenaer der hver enkelt har mulighet til å lykkes. Barn og familier er ulike og har ulike behov. Derfor mener Venstre at barnehagetilbudet kan være mer fleksibelt både i innhold og åpningstider. De ansatte er barnehagens viktigste ressurs – derfor er arbeid med rekruttering og utdanning viktig. Barnehagene må også ha vilkår som gir de ansatte mulighet til å se hvert enkelt barn.

Venstre vil:

 • Tilrettelegge for gode barnehager som en del av grunnlaget for en trygg, utviklende og god oppvekst.
 • At den enkelte barnehage skal kunne utvikle sin egenart og pedagogiske profil.
 • Tilrettelegge for familiers ulike behov gjennom fleksible åpningstider, barneparker og kveldsåpne barnehager.
 • Ha plass for alle ettåringer og to opptak i året.
 • Etablere et videreutdanningsløft for pedagogiske ledere som er ansatt på dispensasjon fra kravet om pedagogisk utdanning.
 • Sørge for tilstrekkelig kvalifisert bemanning i barnehagene i Røyken gjennom systematisk rekrutteringsarbeid.
 • Øke utdanningen av egne ansatte assistenter til barnehagelærere gjennom arbeidsplassbasert utdanning.
 • Vurdere seniortiltak for å beholde barnehagelærere gjennom hele sitt yrkesliv.
 • Iverksette tiltak for å bedre rekrutteringen til både private og kommunale barnehager i Røyken.
 • At Røyken som et minimum følger Helsedirektoratets anbefalinger for normtall når det gjelder helsesøster-, skolehelsetjenesten og helsestasjonen.

Skoletilbud

Grunnskolen:

Venstre mener at skolen har et viktig samfunnsoppdrag – den skal gi alle mulighet til kunnskaper og ferdigheter i et fremtidig yrkesliv, men også ivareta mer grunnleggende kvaliteter som er viktige for å kunne delta i samfunnslivet. I en stadig mer globalisert og trangbodd verden blir evner til å forholde seg til endring, klimabevissthet, toleranse og ikke minst å kunne delta i demokratiske prosesser, viktige for å lykkes i samfunnet.

Dyktige og motiverte lærere er nøkkelen til en god skole – derfor satser Venstre på lærerne! Nasjonale prøver og annen kartlegging er viktige verktøy for lærene, men må ikke bli en tidstyv på bekostning av tid med elevene. Lærene trenger gode betingelser for å legge til rett for kvalitet i opplæringen. Dette krever god ledelse, gode skolebygg, store nok fagmiljøer og oppdaterte kunnskaper både innenfor sine fag og pedagogikk.

Venstres skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like og derfor har ulike behov. Derfor bør elever og foreldre kunne velge mellom skoler med ulike profiler. For å skape et slikt profilmangfold må skolene få større frihet til å styre egen utvikling.

Venstre vil:

 • Bygge ut Nærsnes barneskole slik at alle klassetrinnene og SFO har tilstrekkelig med klasserom, grupperom og nødvendige fasiliteter.
 • Bygge nytt skolebygg som samler Torvbråten og Sydskogen skole.
 • Innføre rekrutteringsprogrammer for å trekke de beste lærerne til Røyken.
 • Gi hver skole frie midler og romsligere driftsrammer, slik at de får reell mulighet til å la lærere hente faglig og pedagogisk påfyll.
 • Kutte tidstyvene og redusere byråkrati for å gi lærerne bedre tid til elevene, f.eks forenkle og samordne rutinene for rapporteringer i skolen.

Videregående opplæring:

For mange elever i Norge fullfører ikke videregående opplæring. Venstre har som mål å redusere frafallet. Dette krever felles innsats fra stat, kommune, skole og næringsliv, og må starte så tidlig som barneskolen og barnehagen. Særlig trenger Norge flere fagarbeidere. Venstre vil derfor være en pådriver for flere lærlingeplasser.

Venstre vil:

 • Øke antall lærlinger i kommunens virksomheter.
 • Sette krav om lærlingprogram hos bedrifter som deltar i kommunale anbudsprosesser.
 • Styrke yrkesveiledningen i ungdomsskolene i Røyken, og i større grad knytte denne sammen med direktekontakt med både videregående skoler og næringslivet.
 • Sikre at de som trenger særskilt tilrettelagt opplæring i videregående opplæring får en så god overgang fra ungdomsskolene i Røyken som mulig.
 • At skolehelsetjenesten også er lett tilgjengelig for elevene i videregående opplæring.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**