Ny skole nedstemt av Ap, H, Krf, Sp og SV

Flertallet i Kommunestyret vil bygge ut Tofte skole som ligger midt i sentrum. Det vil ikke Venstre., Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Da saken om lokalisering av skole for Tofte og Filtvet ble behandlet i ekstraordinært kommunestyremøte 26.05.15 var det kun Venstre og Frp som ikke ønsket å bygge ut og rehablilitere Tofte skole. Ap, H, Krf, Sp og SV, samt de uavhengige representantene, stemte for Rådmannens innstilling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Mye har skjedd i skolesaken etter at Kommunestyret i mai 2014 gikk fra å ville bygge ny skole i Skoglundveien på Filtvet til å rehabilitere Tofte skole. Høyre og Ap var nå klare på at de er fornøyd med alternativet justert utbygging av Tofte skole.

Trond Røed (Frp) viste til Høyres valgløfter om å bygge ny skole i Skoglundveien som partiet og støttepartiene, med unntak av Venstre, har gått bort fra. Dette var også nedfelt i “Hovtunavtalen”, den politiske samarbeidsavtalen mellom H, V, Sp og Krf. Venstre har hele tiden vært åpen for enten ny skole eller 1-10 skole.

Gunn-Torill Homme Mathisen er Venstres ordførerkandidat i Hurum.
Gunn-Torill Homme Mathisen er Venstres ordførerkandidat i Hurum.

Gunn-Torill Homme Mathisen foreslo derfor å sende saken tilbake til administrasjonen og ba om en utredning der man så på ulike tomtealternativer for bygging av ny barneskole i Tofte/Filtvetområdet og på de utfordringer som er framkommet i saken rundt bygging av 1-10 skole. Venstre ønsket også å se på muligheten for å bygge skole gjennom OPS (Offentlig – Privat Samarbeid).

Venstre foreslo også følgende: Administrasjonen bes om å gå i dialog med Statkraft for å avklare om det fins interesse for å gjøre et makeskifte med kommunen eller om andre omforente løsninger er aktuelle, slik at Hurum kommune kan overta fabrikktomta.
Sikkerhetssoner vil da ikke hindre viktige samfunnsfunksjoner på Tofte. På tomta vil det kunne legges til rette for f.eks. næringsklynger, større turistattraksjoner og allmennyttige formål som helse- og omsorgssenter.

Venstres forslag ble nedstemt og prosessen med rehabilitering og utbygging av Tofte skole startes.

Les også Her faller avgjørelsen i Røyken og Hurums Avis.

Dette er Gunn-Torill Homme Mathisens innlegg i debatten:

Befolkningsveksten lar vente på seg, noe som er en stor utfordring med en aldrende befolkning. Vi trenger nye innbyggere som kan delta i felleskapet, betale skatt og kanskje skape sin egen arbeidsplass i nærmiljøet.

Venstre vil stille spørsmålet: Hvordan skal Hurum være i framtiden? De valgene vi gjør i dag er viktige. Vi må ta den tiden som er nødvendig for å lande de viktige beslutningene på en riktig måte, og beholde et helhetlig perspektiv.

Tofte er ett av Oslofjordens fineste steder og har med sine kystnære og grønne arealer et stort utviklingspotensiale.
Det kan ikke være forsvarlig å bygge skole på billigsalg som en framtidig løsning for Søndre Hurum. Tofte og Filtvets befolkning fortjener bedre enn som så.

Foreldre ønsker det beste for sine barn. Når man velger hvor man flytter, er skole og barnehage en svært viktig faktor.
Foreldre ønsker det beste for sine barn. Når man velger hvor man flytter, er skole og barnehage en svært viktig faktor.

Demografi og tilflytting
Ved vurdering av alternativene har Rådmannen valgt å se bort fra demografi og tilflytting, de viktigste argumentene for ikke å bygge ut Tofte skole. Vi mener det er feil vei å gå.

Venstre mener befolkningsutviklingen er et viktig element da det har direkte konsekvens for lokalsamfunnets bærekraft i årene framover og for kommunens økonomi.

Den nye skolen må bygge opp under strategien om økt tilflytting. I det ligger det at kommunen må skape et omdømme og vise at det satses på skolen. Dessverre vil mest sannsynlig feil valg i skoleplassering medføre en redusert tilvekst av innbyggere i aldersgruppen 25 – 50 år.

Det legges til grunn at skolen skal dimensjoneres for vekst i søndre Hurum. Dette hjelper ikke hvis skolen ikke kan tiltrekke seg nye innflyttere. Lang avstand til arbeidsplasser og lang avstand til skole må oppveies av en attraktiv og moderne skole. Det holder ikke å sammenligne den nye løsningen med dagens Tofte Skole.

Vi må se hva som skal til for å tiltrekke seg innflyttere fra utenfor kommunegrensene. Det er nok at 8 -10 familier flytter for at tapet av skatteinntekter blir alvorlig for totaløkonomien til kommunen. Og folk har dessverre begynt å flytte på grunn av signaler fra kommunens to største partier om at her er det kun utbygging av Tofte skole som gjelder.

Gunn-Torill Homme Mathisen er gruppeleder i Hurum Venstre.
Gunn-Torill Homme Mathisen (V).

Skole midt i sentrum
Venstre kan heller ikke se at det er hensiktsmessig med en skole midt i Tofte sentrum, der det heller burde vært muligheter for boliger, kanskje spesielt for eldre som har behov for å ha lege, apotek og butikker i umiddelbar nærhet. For framtidig utvikling av Tofte og Filtvet er det viktig at sentrum kan utvikles i takt med den vekst man ønsker å få til.

Ved å bygge ut Tofte skole låses et stort område til skolebruk og det vil dermed begrense utviklingen av Tofte sentrum i minst 50 år frem i tid (jf. Kommentar om levetid, LCC). En barneskole i Tofte sentrum vil ikke bidra positivt til aktivitet eller økt handel i sentrum. Tvert mot vil dette begrense både bruk og utvikling av Tofte sentrum. En felles barneskole for Tofte og Filtvet kan med fordel være sentrumsnær – men bør ikke plasseres midt i sentrum!

Det er heller ikke heldig verken for handelsstand eller foreldre at storparten av elevene får skolevei midt gjennom Tofte sentrum. FAU på Filtvet skole påpeker med at alternativet med opprusting av Tofte skole fortsatt ikke har noen tilfredsstillende løsning når det gjelder trafikksikkerhet og trafikkavvikling.

Vi ser at det er utfordringer med trafikksikkerhet i 1-10 alternativet også, men det tror vi at det går an å løse. Det vi mangler en fersk utredning på er ny barneskole. Vi har ingen skoletomt pr. i dag. Forhandlingene om kjøp av Skoglundveien ble stoppet. Andre tomter kan være aktuelle; området ved Djervbanen er også blitt nevnt.

En 1-10 skole åpner for spennende pedagogiske muligheter, og under de rette forutsetningene vil det gi elevene på søndre Hurum solid og god opplæring, sier personalet ved Hurum ungdomsskole.

Statkraft – Silva Green Fuel
Vi registrerer at Statkraft ”kanskje” skal etablere en ny fabrikk med produksjon av biodrivstoff på den gamle fabrikktomta til Sødra, men det er fortsatt ingen som vet hva det blir til. Vi mener at kommunen ikke bare kan sitte og vente på hva som skjer der.

Representanter for Statkraft har uttalt «For å sikre at ny industri kan etableres optimalt innenfor sikkerhetssonekravene bør nivået på dagens skole forbli uendret», heter det i rapporten. Men kanskje blir det ikke behov for sikkerhetssoner i samme omfang som da Sødra Cell drev sin produksjon, hvem vet?

Fra den tiden Sødra Cell var i drift på Tofte.
Fra den tiden Sødra Cell var i drift på Tofte.

En ny fabrikk med produksjon av biodiesel vil sannsynligvis medføre sjenerende lukt, støy og betydelige mengder med tømmertransport gjennom gatene i Tofte sentrum.

I forbindelse med utredningen av 1-10 skole møter vi et Statkraft som stopper utviklingen av en ny barneskole på grunn av ”storulykkepotensiale” knyttet opp mot den kommende fabrikken og de sikkerhetssoner dette muligens krever. Dette bekymrer Hurum Venstre.

Går det an å gjøre noe med sikkerhetssonene? Kan vi tenke ut av boksen? Kan Statkraft flytte driften ut av sentrum? Slik det er nå, så er det Statkraft som legger premissene for kommunens infrastruktur. Ingen vet hvor mange arbeidsplasser som kanskje kommer om noen år, kanskje i underkant av 50?

Til sammenligning og for å sette det i litt perspektiv, så er det rundt 25 årsverk som blir tilført kommunen dersom Steiner videregående skole velger å flytte tilbake til Hurum. Og vi tror det vil være mulig å utsette flyttingen til Steinerskolen fra Røyken tilbake til Hurum, bare så det er sagt.

Vi ønsker ikke å nedlegge industriarbeidsplasser, men vi mener det ikke er tidsmessig at disse legges i sentrum og låser viktige samfunnsfunksjoner.

Det bekymrer Hurum Venstre at det planlegges næring med eksplosjonsfare i nærheten av allerede eksisterende ungdomskole og boliger i Skoledalen og Skogveien og nært inntil eventuell annen ny næring på fabrikktomta.

Avslutning
Hurum Venstre setter folk først og vil prioritere gode og trygge bo- og oppvekstmiljøer på Tofte. Hurum Venstre ønsker å utvikle et kunnskapssenter på Tofte. Vi vil jobbe for å få flere utdanningstilbud hit som teknisk fagskole og en underavdeling av Arbeidsinstituttet i Buskerud. Videregående Steinerskole er også ønsket til området.
Vi vil ha arbeidsplasser i sentrum som er forenlig med et godt boligmiljø, sa Gunn-Torill Homme Mathisen.

Dette er Merete Haugs innlegg i debatten:

Merete Haug er Venstres 3.kandidat ved kommunevalget 2015.
Merete Haug er Venstres 3.kandidat ved kommunevalget 2015.

Makeskifte?
Venstre foreslår at vi tar oss tid og går noen runder med Statkraft for å se om man kan komme til en omforent løsning der begge parter kommer styrket ut.

Vi forslår at man går i dialog med Statkraft for å se på muligheten for et makeskifte mellom Statkraft og Hurum kommune gjennom at Statkraft for eksempel får Avgrunnsdalen som lager og produksjonsområde for biodrivstoff og Halvorshavn, som er en dypvannshavn, som shipping- og lasteområde. Arealer langs riksvei 23 kan også være en mulighet.

Ved å legge den planlagte produksjonen til for eksempel Avgrunnsdalen vil Tofte sentrum bli forskånet for tømmertransport, sjenerende lukt og eksplosjonsfare. Hurum kommune på sin side får den gamle fabrikktomten hvor det kan utvikles næringsklynger for små og mellomstore bedrifter, turistattraksjoner og eldreboliger.

Et makeskifte mellom Statkraft og Hurum kommune som skissert vil også åpne opp for at det kan legges en 1-10 skole der Hurum Ungdomsskole ligger i dag – dersom det viser seg å være det beste alternativet.

Hvordan få råd til å bygge skole?
Å sette næring etter tæring er også en mulighet, nemlig å avvente bygging av en ny skole til man har fått spart opp noe kapital. En måte å gjøre det på, er ved å redusere energikostnadene i kommunen. Da får man frigjort penger til å bruke til andre formål.

Hurum bør gjøre en kost/nytte-beregning for hva vi skal prioritere av ENØK-tiltak. Hurum har jobbet med dette, men dette arbeidet kan intensiveres.

La oss ta et eksempel: Siden 2003 har Øvre Eiker kommune fått redusert energibruket med 32 prosent, noe som tilsvarer over 20 millioner kroner. Først ble det foretatt en detaljert kartlegging av ENØK-tiltak i kommunens bygningsmasse. Tiltakene ble kost/nytte beregnet og i hovedsak prioritert etter nyttefaktoren.

OPS – Offentlig – Privat Samarbeid
En kan også se for seg i et OPS (Offentlig – Privat Samarbeid) ved bygging av skolen. Kanskje kunne Anthon B. Nilsen være interessert? I denne gjennomføringsmodellen er OPS-selskapet byggherre i et kontraktsforhold til en offentlig bestiller: Samfunnet (her Hurum kommune) bestiller en tjeneste, for eksempel en vei eller en skole.

OPS er altså et samarbeid mellom offentlige og private aktører. Det private OPS-selskapet har byggherrerollen, utfører prosjektering og tar ansvar for bygging, finansiering, drift og vedlikehold i en definert periode, vanligvis 20-30 år.-10-skole ville kunne ligge ved Hurum ungdomsskole på Tofte.

1-10-skole ville kunne ligge ved Hurum ungdomsskole på Tofte.
1-10-skole ville kunne ligge ved Hurum ungdomsskole på Tofte.

Avslutning
Vi har bare nevnt noen muligheter kommunen har dersom man bestemmer seg for å ikke gå for nestbest, som vi mener det vil være å bygge ut Tofte skole justert, men heller velger å satse fremtidsrettet og enten bygge ny skole eller 1-10 skole, sa Merete Haug.

Dette er Venstres forslag til vedtak for skole Tofte/Filtvet i kommunestyret 26.mai 2015:
1. Lokalisering av barneskolen er en særdeles viktig sak for Søndre Hurum. Man må derfor gjøre en grundig vurdering rundt de utfordringer som er framkommet i saken før man fatter en endelig beslutning. Utredningen viser at 1-10 skole kommer svært positivt ut på mange områder, men det er utfordringer rundt trafikale forhold og sikkerhetssoner for industri. Utbygging av Tofte skole anses som lite hensiktsmessig da skolen ligger i selve Tofte sentrum og legger beslag på et stort areal som ville kunne brukes til handel, næring og boliger, samt at de trafikale forhold heller ikke her er optimale.

2. Saken sendes derfor tilbake og man ber om en utredning der man ser på ulike tomtealternativer for bygging av ny barneskole i Tofte/Filtvetområdet og på de utfordringer som er framkommet i saken rundt bygging av 1-10 skole. Man ser også på muligheten for å bygge skole gjennom OPS (Offentlig – Privat Samarbeid).

3. Utredningen skal ferdigstilles innen utgangen av 2015. Man tar sikte på å starte bygging av skolen høsten 2017.

4. Man erkjenner at bygging av en 1-10 skole eller en helt ny barneskole krever et økonomisk løft. Det settes derfor årlig av penger i budsjettet på et skolefond med formål realisering av ny skole.

5. Bygging av ny idrettshall utsettes til en endelig beslutning om lokalisering av skolen er fattet.

6. Elevene fra Tofte og Filtvet skole samles på Filtvet skole fra skolestart 2015. Rådmannen kan om det er praktisk la 7.klassetrinnet gå på Hurum ungdomsskole.

7. Hurum Eiendomsselskap KF bes gå i forhandlinger med Steiner videregående skole med det formål å utsette en evt. leie av Filtvet skole til den nye skolen er innflyttingsklar.

8. Før budsjettbehandling 2016 fremmes sak om trafikksikkerhet for de deler av Tofte sentrum som har en utfordrende trafikkløsning uavhengig av valgt skoleløsning.

9. Prosjekterings- og reguleringskostnader for Tofte skole avskrives og innarbeides i regnskapet for 2015.

10. Administrasjonen bes om å gå i dialog med Statkraft for å avklare om det fins interesse for å gjøre et makeskifte med kommunen eller om andre omforente løsninger er aktuelle, slik at Hurum kommune kan overta fabrikktomta. Sikkerhetssoner vil da ikke hindre viktige samfunnsfunksjoner på Tofte. På tomta vil det kunne legges til rette for f.eks. næringsklynger, større turistattraksjoner og allmennyttige formål som helse- og omsorgssenter.

Hurum Venstre
Gunn-Torill Homme Mathisen

 

Dette er Rådmannens forslag som ble vedtatt mot Venstres og Frps stemmer.

  1. Tofte skole bygges ut i henhold til justert (utvidet) alternativ vist i saken.
  2. Det bygges ny idrettshall ved Hurum ungdomsskole.
  3. Prosjektene realiseres av Hurum Eiendom KF. Det bevilges kr. 115 mill. eks. mva til prosjektene. Behov for ekstra midler ut over det som alt er avsatt innarbeides i budsjett 2016.
  4. Elevene fra Tofte og Filtvet skole samles på Filtvet skole fra skolestart 2015. Rådmannen kan om det er praktisk la 7.klassetrinnet gå på Hurum ungdomsskole skoleåret 2015/16.
  5. Rådmannen kommer tilbake til en økt avsetning til inventar og utstyr i forbindelse med budsjettbehandling for 2016.
  6. Før budsjettbehandling 2016 fremmes sak om trafikksikkerhet for de deler av Tofte sentrum som har en utfordrende trafikkløsning uavhengig av valgt skoleløsning.

 

Kommunestyret vedtok også følgende tilleggsforslag:

Rådmannen bes å vurdere om det er hensiktsmessig å flytte ungdomsklubben/SFO fra S3 til den nykjøpte boligen ved siden av skolen (Smerlingvn. 8).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**