Program for Lillesand Venstre 2015-2019

Venstres grunnsyn

Venstre er et sosialliberalt parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt samfunn der vi tar ansvar for hverandre og for miljøet – og innenfor rammen av gode fellesskapsløsninger gi folk frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv.

Sosialliberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Vi vil være utålmodige i vårt arbeid for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet. På denne måten skaper vi den liberale kommunen.

Venstres politikk er optimistisk. Et godt samfunn er bygd på̊ kunnskap, en åpen og tolerant kultur, sosial trygghet og offensive, miljøvennlige løsninger.

Lillesand skal være en grønn kommune. Hensynet til miljø og klima skal ligge til grunn for alle våre beslutninger.

Lillesand skal være en liberal kommune der vi tar vare på hverandre. Vi skal ha rom for alle, og alle mennesker er en ressurs.

Venstre tar ansvar, også for den utfordrende økonomiske situasjonen kommunen er inne i. Vi har ikke vært med å styre de siste fire årene, men det viktigste for å sikre gode tjenester er god økonomistyring. Vi vil ikke være med på vedtak som gjør at økonomien kommer ut av kontroll. Når vi får råd, vil vi prioritere å gjennomføre vårt program etter hvert som økonomien tillater det.

For Venstre er det også viktig at byens utvikling skjer på en moderne og miljøriktig måte, samtidig som vi tar vare på Lillesands, Justøyas og Høvågs egenart og historie.

Skole, barnehage og levekår:
Den gode oppvekstkommunen

Det viktigste for en god skole er gode lærere. Da får vi en skole som satser på kunnskap og gir like muligheter til alle barn. Ingen elever er like, og derfor trenger elever også ulike tilbud. For skolen er det viktig å kunne rekruttere og beholde dyktige og engasjerte lærere.

Venstre vil la lærere være lærere, blant annet ved å styrke rådgivnings- og helsesøstertjenesten og minske byråkratiet der det er mulig. Dyktige og motiverte lærere er nøkkelen til en god skole. Lærere og skoleledere må få tilstrekkelig faglig oppdatering og etterutdanning.

Alle elever skal ha opplæring som er tilpasset eget nivå. Enkelte elever vil ikke til en hver tid passe inn i et ordinært skoleløp. Det er derfor viktig å kunne tilby alternative opplæringsarenaer for elever som har utfordringer med å tilpasse seg skolehverdagen.

Hele kommunen skal tilby gode og trygge oppvekstvilkår for våre barn. Gode oppvekstvilkår betyr blant annet nok barnehageplasser med høy kvalitet. Venstre vil gjennomføre tiltak som kan styrke familien, bidra til utvikling av barnevernet og sikre gode helsetilbud for barn og unge.

Venstre vil:

LÆRERE

 • Styrke arbeidet med kompetanseheving for lærerne som ønsker det
 • At skolene skal ha ledere med pedagogisk bakgrunn
 • Stille strengere krav til lærernes kompetanse i fagene de underviser i, samt tydelig klasseledelse
 • Styrke helsesøster- og rådgivningstjenesten
 • At Lillesand-skolen skal være tydelig i formidlingen av verdier som frihet, likeverd, likestilling, ytringsfrihet og respekt for andre

ELEVER

 • Sørge for tilstrekkelig vedlikehold og fornyelse av skolene, slik at lærerne og elever gis gode arbeidsforhold
 • Øke satsningen på skolenes utearealer som arena for trivsel og fysisk aktivitet
 • At skolene skal spille en viktig rolle i nærmiljøet og bruke nærmiljøet inn i undervisningen
 • Arbeide for trygge skoleveier
 • At både teoristerke og teorisvake elever må få tilrettelagt opplæring
 • Sikre oppdaterte skolemateriell for alle elever
 • Styrke norskopplæringen for barn som ikke har norskspråklig bakgrunn
 • Styrke PPT og skolehelsetjenesten slik at man tidligere kan fange opp elever som sliter i eller utenfor skolen
 • Forbedre koordineringen mellom barnevern, helsetjeneste og skole rundt den enkelte elev
 • Gå inn for differensiering av tilbud om språkopplæring etter behov

SKOLEN

 • Sikre god svømmeopplæring gjennom skolen
 • Ha en skole som stimulerer elevenes nysgjerrighet og egenlæring. Nasjonale prøver er viktig, men må ikke overskygge og fortrenge elevenes kreative utvikling og skaperglede
 • Tilrettelegge for et godt samarbeid mellom skoleledelse, foresatte og elever
 • At skolene aktivt skal bekjempe mobbing og rasisme
 • Ha leksehjelpordninger som sikrer at barn får en fullgod opplæring
 • Opprettholde ungdomstrinnet i Høvåg og Brentemoen skole

BARNEHAGE OG SFO

 • Jobbe målrettet med kompetanseheving av faglært og ufaglært barnehagepersonell
 • Se på mulighet for rullerende opptak til barnehagene
 • Se på muligheten for fleksible åpningstider i barnehagene kombinert med regler om maksimal oppholdstid, for å lette hverdagen til foreldre med skift- eller turnusarbeid
 • Sikre søsken plass i samme barnehage
 • Gi søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO
 • Sikre at SFO fortsetter som et frivillig kommunalt tilbud
 • Vurdere gratis SFO-tilbud til barn som har behov for språktrening
 • Gi barn i asylmottak rett til barnehageplass på linje med andre barn

LEVEKÅR

 • Målrette tiltak for barn i familier som lever i økonomisk utrygghet
 • Styrke barnevernet både ved å øke kapasiteten og kompetanseutvikling
 • Forsterke helsetjenester rettet mot ungdom i samarbeid med skolen
 • Styrke samarbeidet med idretten, frivillige organisasjoner, ressurssentre og andre viktige aktører på området
 • Styrke arbeidet med å forebygge bruk av alkohol og andre rusmidler
 • Støtte fritidsarenaer der barn og unge kan treffes i trygge, positive omgivelser
 • Gi aktivitetskort til barn i lavinntektsfamilier
 • Ikke trekke fra barnetrygd på sosialhjelp

Miljø, klima og samferdsel:
Den grønne kommunen

En kommune som går i front vil være best rustet til å møte morgendagen. Lillesand har altfor lenge nedprioritert vår tids største utfordring – klimaendringene. Lillesand trenger et grønt skifte slik at vi tar våre på kommende generasjoners mulighet for gode livsvilkår. En slik omstilling er krevende, men gir også nye muligheter.

Våre innbyggere har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode og sammenhengende friområder. Venstre er miljøpartiet. Vi står for en offensiv miljøpolitikk og vern av natur- og miljø i hele kommunen. Lillesand skal også ta ansvar for å redusere de globale miljøutfordringene lokalt: utslipp av klimagasser, miljøgifter og tap av biologisk mangfold. Venstre vil legge dette til grunn for alle politiske vedtak.

Venstre vil:

GRØNT SKIFTE

 • Samle bilene i parkeringshus i sentrum
 • Bedre framkommeligheten for myke trafikanter
 • Innføre shared spaces – det vil si la myke trafikanter ha forrang i sentrum, og etablere trafikkdempende tiltak
 • Gjøre sentrum mer attraktiv gjennom beplantning, benker og lekeplasser
 • Opprette kommunalt miljøfond, når økonomien tillater det, hvor innbyggere kan søke midler til energiøkonomisering
 • Gjennomføre en klimavettkampanje i Lillesand for å vise hvordan hver enkelt kan ta klimavennlige valg i hverdagen, enten det gjelder transport, oppvarming og energi eller kjøp av varer og tjenester
 • Halvere gebyrer på lavutslippshus
 • At Lillesand skal bli en fairtrade-kommune
 • Tilrettelegge for utvikling av transportløsninger som bildeling, bysykler, samkjøring o.l.
 • Ta vare på Høvågs og Justøyas grønne og spredtbygde preg

SYKKELSATSING

 • Ha tryggere og høyere standard på sykkelveinettet med bredere traséer, tydeligere avgrensning mot kjørebanen og bedre merking
 • Tilrettelegge for sykling ved all gate- og veiplanlegging, slik at større kryssløsninger og busslommer må tilrettelegges for sykkel
 • opprette trygge sykkelparkeringsplasser ved kollektivknutepunkter, i sentrum og andre naturlige steder
 • Sikre god brøyting av sykkelstier

KLIMA

 • Utarbeide klimaplan
 • Jobbe for at alle kommunale eide og leide bygg varmes opp ved hjelp av energieffektive metoder, slik som fjernvarme, biobrensel eller jordvarme
 • Arbeide for at bilparken til Lillesand kommune består av hybrid- og elbiler der det er mulig
 • Kartlegge Lillesands samlede potensial for energiøkonomisering gjennom å ta i bruk smarte tekniske løsninger
 • Stimulere til grønn innkjøpsordning
 • Etablere fjernvarmenett, rørledninger med varmt vann for oppvarming av næringsbygg, offentlige bygg, skoler m.m. i samarbeid med Saint Gobain
 • At alternative energikilder kan brukes til oppvarming av vannet (bioenergi, flis, trepellets, avfall og spillvarme fra prosess) og bruke gode eksempler fra Lillesand og omegn i opplysningsprosessen.
 • Ha flere ladepunkter for el-biler

KOLLEKTIVTILBUD

 • Arbeide for at busstilbudet blir bedre og at det etableres ringbusser i Lillesand sentrum
 • Arbeide for ny kystjernbane
 • Arbeide for å innlemme Lillesand i belønningsordningen for kollektivtrafikk

STRANDSONEN

 • Sikre tilgang til strandsonen for alle og si nei til nybygging i strandsonen
 • Støtte statlige oppkjøp for å sikre strandsonen

GRØNNE LUNGER

 • Utvikle og vedlikeholde grønne lunger i bynære områder
 • At kommunen skal sørge for at ulovlige stengsler fjernes
 • Sikre lokal medvirkningsrett i verneprosesser, grunneiers rett til erstatning og hjelp til omlegging av drift der det er nødvendig

AVFALL/GJENBRUK

 • Stille kommunale ressurser til disposisjon der folk har gode ideer til miljøtiltak (eks byttedag/markeder o.l.)
 • Bruke eierskapet i Libir til å få bedre avfallshåndtering
 • Gjennomføre tiltak for å redusere avfallsmengden i Lillesand, blant annet gjennom krav til livsløpstenkning for produkter som Lillesand kommune kjøper inn
 • Sørge for at ressursene i alt avfall blir nyttiggjort
 • Øke kapasitet på avfallsstasjonene om sommeren

ANNET

 • Være aktive forkjempere for rene vassdrag
 • Stille krav til kvaliteten på̊ byrom og arkitektur ved utbygging i sentrum

Næring og arealutvikling:
Den moderne kommunen

Venstre i Lillesand vil skape bevissthet rundt byutvikling og arealplanlegging. Kristiansandsregionen og Lillesand er i vekst, og vi må legge til rette for en utvikling som både er økonomisk, klimamessig og miljømessig bærekraftig. Vi må bygge ut nye bolig- og næringsområder uten at det kommer i konflikt med viktige rekreasjonsområder eller dyrket mark.

Folks engasjement skal være en ressurs når vi skal lage gode og langsiktige planer for skolene, såvel som vern og forvaltning av byen og bygda. For å sikre åpenhet og deltakelse vil Venstre ha planprosesser og plansmier hvor folk får delta og forme utviklingen. De gode løsningene som skal tåle tidens tann må̊ vi finne i felleskap.

Nye boliger må først og fremst etableres på områder med kort avstand til kollektivtilbud og utbygd sykkelnett. Fortetting skal skje på en måte som ivaretar kommunens historiske og grønne kvaliteter.

Kommunen er til for innbyggerne og våre innbyggere skal kunne ha tillit til at kommunen løser sine oppgaver på en god og effektiv måte. For Venstre er det viktig at kommunen forvalter denne tilliten på en betryggende måte. For å kunne yte best mulige tjenester til sine innbyggere, må kommunen hele tiden være åpen for fornyelse. Det viktigste for Venstre er høy kvalitet, fornøyde brukere og effektiv bruk av penger.

Lillesand skal være en åpen og fordomsfri kommune. Vi må gi muligheter til mennesker med nye ideer, og legge til rette for nyetablering, kunnskap og kreativitet på alle områder.

Politikk som er bra for de små bedriftene er nesten uten unntak også bra for de store, men ikke nødvendigvis motsatt. Derfor er Venstre særlig opptatt av gode rammevilkår for de minste bedriftene og for selvstendig næringsdrivende. De bedriftene som enda ikke er etablert er de fremtidige arbeidsplassene våre. Nye bedrifter etablerer seg der de har tilgang på kompetent arbeidskraft.

Venstre vil:

AREALUTVIKLING

 • Føre en forsiktig fortettingspolitikk og unngå unødvendige konflikter mellom innbyggere og utbyggere
 • Unngå unødvendige dispensasjoner
 • La Kokkenes (Dypvannskaia) utvikles over tid, i påvente av gode løsninger til beste for framtidige generasjoner
 • Legge til rette for nye, framtidige lavutslippsbydeler
 • Styrke handelen i sentrum gjennom gode rammebetingelser for næringslivet
 • Være lojale mot kommune- og arealplaner med tilhørende rekkefølgebestemmelser
 • Gjennomføre konsekvensvurdering av boplikt
 • Bevare Justøyas og Flørenes’ særpreg for framtidige generasjoner, og ikke tillate nye, store boligprosjekter

LOKALDEMOKRATI

 • Ha åpenhet i forvaltning og politiske utvalg
 • Styrke ungdomsrådet som en del av lokaldemokratiet og la ungdomsrådet som en prøveordning forvalte midler til ungdomsarbeid
 • Ha stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg
 • Være positive til en ny og litt større kommune som ivaretar lokaldemokratiet og styrker tjenestetilbudet

NÆRINGSLIV

 • Fortsette ordningen med søndagsåpent om sommeren for de butikkene som ønsker dette
 • Tiltrekke kompetent arbeidskraft gjennom et godt tjenestetilbud, et rikt kulturliv og et levende by- og bygdemiljø
 • At kommunen skal sørge for at det skal bli enklere å starte egen bedrift, blant annet gjennom gründerkurs og mentorordninger.
 • Sørge for tilgjengelig areal for næringsvirksomhet, først og fremst gjennom utvikling og fortetting av etablerte næringsområder nær sentrumsområdene i Lillesand og Høvåg
 • Begrense skjemaveldet, byråkratiske prosesser og offentlige avgifter
 • Samarbeide med private om regionale næringsområder, eksempelvis Kjerlingland

Kultur og idrett:
Den kreative kommunen

Venstre vil at Lillesand kommune skal føre en mer aktiv folkehelsepolitikk. Opplevelser gjennom inntrykk, uttrykk og bevegelse er viktig. Et rikt og mangfoldig kulturliv er også med på å styrke samfunnet og folkehelsa.

Engasjerte mennesker i lag og foreninger gjør en fantastisk innsats for lokalsamfunnet og skaper et mangfold av aktiviteter. Kommunen skal sørge for at det finnes et godt service- og støtteapparat og gode lokaler for frivillig arbeid. Venstre har kjempet for et kultursenter for frivilligheten på̊ Møglestu i mange år, og denne kampen fortsetter.

Kulturutøvelse skaper et behov for arenaer og møteplasser, og tilgjengelige arenaer skaper også lav terskel for kulturutøvelse, både øving, utfoldelse og fremføring. Venstre i Lillesand ønsker en kommune med bred deltagelse i kultur av både amatør- og profesjonell karakter.

Venstre vil utvikle eksisterende arenaer og møteplasser, samt skape nye der behovet og mulighetene tilsier det. For å sikre et rikt kulturliv må det tilbys rimelige lokaler for øving, utfoldelse og fremføring.

Et rikt og mangfoldig idrettsliv er med på å styrke samfunnet og den enkeltes helse. Vi må sikre at idretten får gode betingelser. Idrettsutøvere, både amatører og profesjonelle trenger gode lokaliteter og rammer for sin utøvelse. Idrettsutøvelse skaper et behov for arenaer og møteplasser, og tilgjengelige arenaer skaper også lav terskel for idrett.

Biblioteket spiller en viktig rolle når det gjelder å verne det frie ord. Biblioteket skal være et senter for kunnskap og kultur, og bidra til å styrke demokratiet ved å sikre fri adgang til informasjon. Biblioteket skal være en arena for integrering, ved å bevare og formidle norsk kulturarv samtidig som det gir alle som kommer til Lillesand fra andre land, muligheter til å ta vare på eget språk og utvikle egen identitet.

I dag må man oppsøke turistkontor eller være lokalkjent for å finne frem til de ulike kulturopplevelsene, museer osv. Her ser Venstre muligheter.

Venstre vil:

FRIVILLIGHET

 • Prioritere støtte til frivillige lag, foreninger og organisasjoner innenfor kultur
 • Utvikle arenaer, møteplasser og områder for kulturutfoldelse og folkehelse
 • Legge mer til rette for aktivitet for innbyggere i alle aldre

BIBLIOTEK

 • Gjøre biblioteket til en mer attraktiv møteplass ved å utvide åpningstidene
 • Gi biblioteket mer ressurser til formidling av nye medier og til å ta i bruk ny teknologi
 • Gi biblioteket flere og mer tydelige oppgaver i integreringsarbeidet

KULTURARENAER

 • Støtte etableringen av kultursenter på Gamle Møglestu
 • Øke informasjonen om muligheten for tilgjengelige lokaler
 • Være forkjempere og positive til fortsatt drift av Lillesand kino, Høvåg herredshus og Sjøfartmuseet.
 • Legge til rette for utøvende kultur/aktivitet i parkene
 • Samordne alle kulturtilbud og eksisterende kulturportaler via en nettside som er gratis/tilgjengelig på utvalgte naturlige steder i kommunen.

KULTUR

 • Skilte byen på en hensiktsmessig måte slik at alle kan orientere seg til fots og på sykkel, og raskt oppfatte hva Lillesand har å by på. Dette tilgjengeliggjør byen vår både for innbyggere og besøkende.
 • Utvide og forbedre tilretteleggingen for uorganisert kulturaktivitet
 • Styrke kulturskolens rolle

IDRETT

 • Prioritere støtte til frivillige lag, foreninger og organisasjoner innenfor idrett
 • Utvikle arenaer og møteplasser for idrett og fysisk aktivitet
 • At Lillesand skal være en arena for både amatører og profesjonelle innen ulike idretter
 • Tilrettelegge for uorganisert idrett

Helse og omsorg:
Den varme kommunen

Mange eldre har god helse og kan leve et godt og aktivt liv. Det er viktig at kommunen tar vare på den ressursen som disse representerer. Alle som trenger pleie og omsorg skal få et tilbud som holder høy kvalitet og som i større grad fanger opp at eldre mennesker har ulike ønsker og behov.

Venstre vil bekjempe rusavhengigheten, ikke de rusavhengige. Lillesand kommune må derfor våge å tenke nytt i behandlingen av rusmisbrukere. Vi må arbeide systematisk med å forebygge at nye grupper av barn og ungdom får rusproblemer.

Mange som kommer ut fra fengsel har rusproblemer, og dermed problemer med å tilpasse seg samfunnet. Veien til kriminalitet er for noen kort. Venstre vil derfor jobbe for at mennesker som har endt soningen skal få bedre hjelp for å hindre tilbakefall. Kommunen må samarbeide tett med Nav og med frivillige organisasjoner der det er hensiktsmessig.

Mange mennesker sliter med psykiske problemer i kortere eller lengre perioder. De har ulike behov for hjelp, og hjelpetilbudet må være bredt og allsidig. Til tross for at vi i Norge har hatt en sterkt og langvarig velstandsutvikling, er det stadig enkeltmennesker og familier som lever på fattigdomsgrensen.

Det er en ressurs at mange innbyggere i Lillesand har en internasjonal bakgrunn. Et mangfoldig samfunn tilfører samfunnet verdier kulturelt, sosialt og økonomisk. Et godt flerkulturelt samfunn forutsetter inkludering av innvandrere basert på gjensidig toleranse og respekt. De tre viktigste veiene til god integrering går gjennom utdanning, arbeidsliv og kultur.

Venstre vil:

ELDRE

 • Sikre at Dovre-utbyggingen blir økonomisk bærekraftig og gir et forsterket tilbud
 • Øke tilbudet av aktiviteter til eldre, og gi tilbud om å fortsette med hobbyer og fritidssysler de kjenner
 • Sørge for at eldre mennesker blir hørt og ikke marginalisert i enhver sammenheng
 • Tilby videre- og etterutdanning til de som jobber på alders- og sykehjem. Spesielt da med tanke på de som jobber med demente pasienter
 • Arbeide for at flere eldre kan ha en plass i arbeidslivet
 • Styrke samarbeidet med organisasjoner som legger til rette for en aktiv alderdom
 • Bygge ut hjemmetjenestene slik at alle som ønsker det kan bo hjemme så lenge de har mulighet til det
 • Ta i bruk ny teknologi i hjemmebasert omsorg slik at ansatte i hjemmetjenesten i større grad kan benytte tiden til omsorg og i mindre grad til transport mellom hjemmene
 • Gjøre det lettere for eldre som trenger det å få plass på sykehjem
 • Gjøre kulturtilbud mer tilgjengelig for eldre
 • Opprette flere spesialplasser for mennesker med alzheimer eller andre sykdommer
 • Gjøre det mer attraktivt å arbeide innenfor geriatrifeltet

FATTIGDOM

 • Utvide tilbudet om arbeidstrening/voksenopplæring
 • Gi alle som trenger tjenester fra det kommunale hjelpeapparatet mulighet til å delta i utformingen av sin egen individuelle plan for å gjenvinne kontroll over egen livssituasjon
 • Sørge for at sosialhjelpssatsene ligger på et nivå som gjør at de som trenger støtte får en mulighet til å arbeide seg ut av problemene
 • Ta initiativ til et samarbeid for å bygge flere rimelige utleieboliger
 • Utvide bruken av kommunal bostøtte til dem som leier privat bygge flere spesialtilpassede boliger for vanskeligstilte
 • Ha gratis kjernetid i barnehagen for 3-5 åringer til foreldre med lav inntekt

RUSOMSORG

 • Jobbe for at Lillesand kommune deltar i forsøksordninger for mennesker som er rusavhengige
 • Videreutvikle samarbeidet med de frivillige organisasjonene
 • Heve kompetansen i alle deler av det kommunale apparatet
 • Sørge for at alle som har vært til avrusning har tilbud om behandling i det avrusning er ferdig
 • Samarbeide med spesialhelsetjenesten om å sikre nok plasser for akuttavrusning
 • At alle klienter i rusomsorgen skal ha individuell plan
 • Samarbeide med spesialisthelsetjenesten om å sikre egnet behandling for alle som ønsker å bli rusfrie, herunder sikre et nært samarbeid med psykiatrien
 • Styrke arbeidstreningstilbudet for de som trenger det

PSYKISK HELSE

 • Sørge for et nært samarbeid mellom kommunens helsetjeneste og akuttpsykiatrien som ivaretas av sykehusene og de distriktpsykiatriske sentrene
 • Sørge for god kontakt mellom alle nivå i behandlingstjenesten
 • Sikre tilstrekkelig bemanning av psykiatriske sykepleiere i eldreomsorgen
 • Samarbeide med frivillige organisasjoner om etablering av selvhjelpsgrupper og andre støttetiltak
 • Sørge for bedre opplæring og oppfølging til pårørende
 • Sørge for at alle som av helsemessige grunner trenger bolig med tilsyn får tilbud om dette

INTEGRERING

 • At Lillesand skal ta sitt ansvar for å bosette flyktninger
 • Utvide norskopplæringen til elever som ikke har norsk som morsmål
 • At kommunen skal hjelpe asylsøkere til å komme raskt i jobb
 • Ha en type ”fadderordning” som kan bidra til lettere integrering
 • Vurdere om foreldre kan tilbys norskopplæring i tilknytning til fødselspermisjon, barnehage, skole eller på arbeidsplassen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**