“Tottentunnel” må komme først

Faksimile Hallingdølen

Link til leserinnlegget på hallingdolen.no

En tunnel utenom bygdesentrene bør være et krav for at Hemsedal tar på seg den trafikkbelastningen og ulempene en hovedvei vil gi, mener Hemsedal Venstre.

I Hemsedal går det i dag 350-400 tunge kjøretøy gjennom bygda og over fjellet i døgnet. Dette er både sjenerende og lite ønskelig for bygda, reiselivet og bygdesentrene. Etter at sentrumsløypa kom, har Trøym i vinter fremstått nærmest som en alpelandsby, med folk med ski på skuldrene og med godt besøkte restauranter og butikker også på dagtid. Å få ca fire ganger så mye trafikk, fra 1140 til 4190 (Vegvesenets telling og prognoser) gjennom Trøym vil være ødeleggende, samt gå utover andre næringer. Mange av bøndene må kjøre på, eller krysse RV52, for å kommer til og fra jordene sine. Det er verdt å merke seg at ved en bygging av bru til erstatning for ferjesambandet Mannheller–Fodnes og utbedring av RV5 nordover, økes anslaget med ytterligere 1400 biler i døgnet.

Politikerne i Hemsedal kjemper for å få stamveistatus, og håper at det senere vil utløse midler til å bygge tunnel utenom bygdesentrene. Mange i Hemsedal er villige til å ta belastningen det er å ha stor gjennomgangstrafikk, mot at den ledes utenom våre bygdesentre. Da blir trafikkbelastningen mindre enn vi i har dag, og næringslivet i dalen får en god transportløsning.

Tunnelen er eneste grunnen til at Hemsedal ønsker stamveistatus. Det vil neppe bli verken betydelig flere eller færre turister her om RV52 blir hovedvei eller ikke, og gjennomgangstrafikken legger igjen svært lite penger. Det vil imidlertid bli vesentlig vanskeligere å få flere turister hvis vi får 4 ganger så mange biler gjennom bygda og Trøym. Ulempene for reiselivet, og alle andre, uten tunnelen er med andre ord stor, mens fordelene med hovedveien gjennom bygda er liten.

Siden det er vei utenom sentrene som er målet, ville det vært en redelig sak å flagge det tidlig. Et flertall i dagens kommunestyre i Hemsedal ville det i midlertid annerledes. De mente det var bedre å ikke ha med et krav om at tunnelen nede i bygda skulle bygges før tunnelen på fjellet, slik vi i Hemsedal Venstre foreslo. Om vi stilte krav om tunnel nå, var de redde for at vi ikke ville bli valgt som hovedvei. Faren med denne strategien er overhengende og åpenbar. Vi vet at det er et stort etterslep på veivedlikeholdet i hele landet. Det er vedtatt fergefri E39 på Vestlandet som vil ta store deler av samferdselsbudsjett. Nasjonal Transportplan er full av presserende behov for utbedringer og utbygginger som har vært lovet i mange år. Legg til at pengestrømmen fra Nordsjøen er på retur og at de velferdsgodene vi har bevilget oss koster mer og mer etterhvert som vi blir flere og eldre. Det er heller ikke sikkert at neste regjering har veibygging som fanesak.

Faren er at Hemsedal blir sittende med trafikken uten å få tunnel utenom bygdesentrene. Vi må derfor tydelig og tidlig si ifra om at forutsetningen for at vi tar på oss belastningen med å huse stamveien og den økte trafikken, er at tunnelen bygges først. Et vedtak eller løfte holder ikke. Vi bare minner om at Ringeriksbanen ble vedtatt på Stortinget i 1992, og spaden ennå ikke er satt i jorda.

Strategien hvor hovedvei kommer først med håp om tunnel etterpå, forutsetter at:

  1. det blir så ille at samfunnet ser at tunnel er nødvendig og pengene blir bevilget. Vel, da har det vært ille i mange år og hatt store (uopprettelige?) negative effekter på bygda.
  2. det er penger tilgjengelig når behovet for tunnel oppstår. Ingen kan være sikker på det, og planlegging tar tid og mange prosjekter kjemper om plass i køen.
  3. det vil ikke være mulig å dirigere tungtransporten utenom RV52 om ikke RV52 blir hovedvei. Det er ikke tradisjon for det i Norge, men ikke uvanlig i andre land. Heller mislykkes med det og ha omtrent dagens trafikk, enn å mislykkes i å få tunnel nede i bygda og lykkes i å få omtrent 4 ganger dagens trafikk.

Ulike forventninger og ulik risikovurdering gjør at det fremføres litt ulike argumenter. Hemsedal Venstre er ikke villig til å gamble på dette., Vi mener det bør være krav om tunnel utenom bygdesentrene før det bygges tunnel på fjellet, for at bygda skal akseptere å påta seg trafikkbelastningen for storsamfunnet.

Hemsedal Venstre mener at det vil være et samfunnsøkonomisk positivt regnestykke å bygge tunnelen tidlig. Basert på trafikkprognosen, og modellen til Oslo Economics, vil tunnelen gi en samfunnsbesparelse for gjennomgangstrafikken på ca 3 milliarder kroner. Det alene betaler kostanden ved å bygge tunnelen. Til sammenligning kostet Sokna-Ørgenvika 1,6 milliarder. Vi presenterer og tilbyr derved et bedre prosjekt til samme kostnaden om tunnelen er med.

I det samfunnsøkonomiske regnestykket må vi også ta med kostnaden i form av lokal miljøbelastning, støy, den negative innvirkningen det vil ha for handelsstanden, reiselivet og jordbruket, verdiutvikling på boliger/hytter (både pluss og minus), størrelse på naturinngrep, påvirkning av nærmiljø og friluftsliv som økt gjennomgangstrafikk vil påføre bygda, hytteeiere og innbyggere. Sist, men ikke minst, er det et stort trafikksikkerhetsproblem å ha denne trafikken forbi skoler/barnehager, boligområder, igjennom et handelssentrum med kryssende gående, og for de med påkjøring til RV7 fra egen bolig. Disse ‘ikke prissatte effektene’ er ikke med i den samfunnsøkonomiske beregningen i Vegvesenets utredning. Om hovedveien legges gjennom bygda, men tunnelen ikke bygges, blir disse kostnadene formidable.

Hemsedal Venstre mener at Hemsedal kommune og Interesseselskapet RV52, har gode argumenter for allerede tidlig i prosessen å kreve at veien må legges i tunnel utenom bygdesentrene i Hemsedal om de ønsker å legge hovedveien over Hemsedalsfjella. Et krav om at tunnelen bygges FØR tunnelen Bjøberg-Borlaug og bru Fodnes-Mannheimer bør derfor fremføres for myndighetene.

Link til leserinnlegget på hallingdolen.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**