Styrket forvaltning av Oslos biologiske mangfold

Guri Melby er byråd for miljø og samferdsel i Oslo og førstekandidat for Venstre., Foto:Oslo Venstre

Oslo har med sin beliggenhet kort avstand mellom skjærgård og dype skoger, et godt grunnlag for et yrende dyreliv. -Det skal vi bevare, sier Venstres miljøbyråd, Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Hovedstaden preges av grønne lunger og parker hvor man kan oppleve grevlinger og piggsvin, mange titalls fuglearter, et vell av insekter, elg og ulv, fossedrag med bever og andre dyr. I Oslo sentrum jakter regelmessig ulike rovfuglarter som vandrefalk, hønsehauk og spurvehauk.

-Det å ha et yrende dyre- og fugleliv like utenfor stuedøra har stor opplevelsesverdi og er en berikelse for byens befolkning. Muligheten til å kunne oppleve fuglesang og ville dyr på nært hold har stor betydning i en storby der forholdet til naturen kan bli fjernt, forteller Melby.

Oslo er den kommunen i Norge med størst registrert biologisk mangfold, med nærmere 12.000 påviste arter. En del av artene som lever her finnes få andre steder i Norge. Oslo er også den kommunen der det er påvist flest arter som i dag er oppført på den nasjonale rødlisten, og har 60 % flere enn kommune nummer to. Dette er en problematikk Venstre er svært opptatt av, og i dag vedtok bystyret en ny plan for å styrke forvaltningen av Oslos biologiske mangfold.

-Det er viktig at Oslo tar sin del av det nasjonale ansvaret for å redusere tapet av biologisk mangfold. Aktiv innsats for å ta vare på det biologiske mangfoldet i Oslo gjennom de siste 10 årene har gitt mange positive resultater, og det er viktig at vi satser videre på dette. Jeg er glad for at bystyret vedtok planen, og gleder meg til å jobbe med punktene.
Byrådet vil arbeide videre med følgende prioriterte tiltak for å ivareta Oslos biologiske mangfold:

  • Oppdatere naturdatabasen, supplere naturkartleggingen og innarbeide naturdata i kommunens virksomhet. Bidra til at naturdataene blir innarbeidet i Miljødirektoratets Naturbase.
  • Sikre arealer for naturmangfold gjennom regulering av verdifulle naturområder og utarbeidelse av forvaltningsplaner for viktige naturmiljøer.
  • Sikre god skjøtsel av naturområdene, herunder kulturlandskapet, styrke tiltak mot svartelistede arter og tilrettelegge for dyreliv i byen.
  • Utarbeide skjøtselsplan for å ivareta kulturlandskapet i Sørkedalen.
  • Styrke samarbeidet om biologisk mangfold i kommunens virksomheter bl.a. ved å etablere rutiner for utveksling og bruk av naturdata, etablere felles definisjoner av viktige begreper knyttet til naturmangfold i de ulike aktuelle lovverkene, drive veiledning og opplæring.
  • Øke informasjonsspredningen om betydningen av biologisk mangfold mot grunneiere, publikum ved bl.a. bedre Webløsninger.
  • Styrke og videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner.
  • Følge opp forskriften om fremmede organismer når den foreligger.
  • Følge opp handlingsplanen mot fremmede, skadelige arter fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**