Valgprogram 2015-2019 – Barnehagene

Sandefjord skal være barnas by. Hele byen skal tilby gode og trygge oppvekstvilkår for våre barn. Gode oppvekst-vilkår betyr blant annet nok barnehageplasser med høy kvalitet, som gir et godt pedagogisk og sosialt tilbud for barna, og der barna lærer gjennom lek og får den støtten og oppfølging de har behov for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Et tilbud til alle

Alle barn skal ha like muligheter til barnehageplass, uansett foreldrenes økonomi.

Venstre vil:

 • Utvide retten til barnehageplass, slik at retten til plass også vil gjelde for barn som fyller ett år senest utgangen av desember det året det søkes om barnehageplass
 • Støtte forslag om gratis kjernetid i barnehagen for 4 – 5 åringer til foreldre med lav inntekt. På sikt utvide til familier med lav inntekt for alle barn.

Et godt og variert barne-hagetilbud

Det bør være et mangfold av private og kommunale barnehager, som sammen bidrar til et godt og variert barnehagetilbud, som vil dekke familienes behov og gi barna trygge rammer.

Venstre vil:

 • Jobbe for å etablere et tilbud om et mangfold i barnehagene
 • Utvide tilbudet om fleksible åpnings-tider i barnehagene kombinert med regler om maksimal oppholdstid, for å lette hverdagen til foreldre med skift- og turnusarbeid.

Personalet i barnehagen

Personalet i barnehagen må ha evne til å møte hvert enkelt barn, og være en trygg voksen for barna. Personalet må ha en god faglig bakgrunn. Det er viktig med kvalifiserte voksne som kan veilede barna i løpet av en dag, og som gir barna store muligheter til mestring. Det er en særlig utfordring å rekruttere menn i barnehagene. Det er viktig for barna at de får møte voksne av begge kjønn i barnehagen. I et likestillingsperspektiv er det viktig at barn og samfunnet ser at kvinner og menn har et omsorgsansvar for barna.

Venstre vil:

 • Kreve at alle ansatte i barnehagen
  behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Kreve at alle ansatte minst har fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere
 • Tilby kurs for alle ansatte på området vold og overgrep mot barn
 • Dette bør skje i samarbeid med offentlige og frivillige organisasjoner.
 • Det bør lages en tiltaksplan innenfor området vold og overgrep. Gjerne i samarbeid med barneombudet.
 • Satse på kompetanseutvikling av alle styrere
 • Belønne de barnehagene som har lykkes med å rekruttere menn og som har lagt til rette for at menn blir i barnehagen.

Innholdet i barnehagen

Barnehagen skal bidra til å utvikle barnas grunnleggende ferdigheter, lærelyst, motorikk og nysgjerrighet.

Venstre vil:

 • Satse på å gi barn grunnleggende ferdigheter med fokus på språk, tall- og mengdeforståelse
 • Styrke språkopplæringen for
  minoritetsspråklige barn
 • Øke satsingen på barnehagens uteareal som arena for fysisk aktivitet
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**