Valgprogram 2015-2019 – Den moderne byen

For Venstre er det viktig at byens utvikling skjer på en moderne og framtidsrettet måte. Samtidig er det å ta vare på byens egenart og historie helt sentralt for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Miljø, design og kvalitet skal være målekriteriene for byutviklingen. Byutviklingen skal være framtidsrettet og føre til et levende sentrum for næringsliv og innbyggere. Venstre er opptatt av å bevare gateløpene og ta vare på sikt-linjene i sentrum mot havna og de grønne åsene som omkranser byen vår. Byrommet tilhører oss alle – nå og i framtiden.

Vi vil at planer skal være forpliktende og forutsigbare. Vi skal være tro mot kommuneplanen og våre reguleringsplaner. Vi må i størst mulig grad søke å unngå dispensasjoner.

Byutvikling

Sandefjord er i vekst, og vi må legge til rette for fortetting i mange deler av byen. Vi har plass til mange nye boliger og arbeidsplasser i Sandefjord uten at dyrket mark eller viktige rekreasjonsområder bygges ned. Arbeidsplasser må i større grad etableres i og nær sentrum – og gjennom bedre utnyttelse av eksisterende næringsområder. Vi har som mål å fortette på Hegna. Vi ønsker ikke detaljhandel på Pindsle.

Vi vil kreve reguleringsplaner for større prosjekter. Nye boliger må først og fremst etableres på områder med kort avstand til busstilbud og utbygd sykkelnett. Småhus-områdenes egenart skal bevares, og nye bygg skal være tilpasset omgivelsene. Vi ønsker ikke høyhus ned mot havna.

Sentrum skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle.

Ta vare på byen kvaliteter

Fortetting må ikke komme i konflikt med byens historiske og grønne kvaliteter. Sande-fjord skal videreutvikle sin egenart som et levende sentrum omkranset av grønne åser.

Venstre vil:

 • Utvikle en helhetlig plan for sentrum. Inkludert tivolitomta.
 • Fjerne parkeringen av biler på tivoli-tomta – anlegge park – legge til rette for midlertidige serveringssteder, kafeer.
 • Etablere sentrumsstrand ved Stub.
 • Satse på båtturisme.
 • Etablere kyststi langs vannet fra Stub til Hegna og rundt Framnes.
 • Aktivt følge opp kommuneplanen og andre planer som legger føringer for byutviklingen.
 • Fremtidig parkering etableres under bakkenivå i sammenheng med nye utbyggingsprosjekter.
 • Jobbe for å etablere parkering inne i Preståsen.
 • Bevare parker og grønne lunger i sentrum og bynære områder.
 • Ta vare på siktlinjene.
 • Fortsette å oppgradere Preståsen – legge til rette for Preståsen som konsertarena.
 • Åsene som omkranser sentrum skal ikke bebygges slik at det reduserer muligheten til friluftsliv og grønne lunger.
 • Vi bør la åsene skal beholde sin naturlige form og karakter ved å unngå å bygge i høyden.
 • Sandefjord er en sykkelby. Gatene i sentrum bør oppgraderes med flere bilfrie soner og gjennomgående sykkelfelt.
 • Venstre ønsker å etablere en ordning med bysykler.
 • Etablere flere enveiskjørte gater, for på den måten å skape bedre plass for gående, uteserveringer m.m.
 • Innføre et pilotprosjekt i sentrum – stenge kvadraturen for bilkjøring på lørdager som en prøveordning.
 • Stimulere innbyggerne til å bruke sykkel til byen
 • Tilrettelegge for flere arbeidsplasser i og nær sentrum.
 • Være fleksible når det gjelder å etablere kontorlokaler i 1. etasjer i stedet for tomme lokaler.
 • Oppgradere gater, plasser og torg.
 • Ta vare på byens miljøskapende bygg og bygningsmiljøer, vektlegge kulturhistorisk verdi (bevaringsplakaten) ved byfornyelse.
 • Være aktive for å bevare og vedlikeholde bevaringsverdig bebyggelse i sentrum. Og vi vil sette av/søke midler til dette.
 • Støtte private bevaringstiltak – sørge for kommunal og statlig støtte
 • Ta vare på byens særegne arkitektur og fasader – jugendstil – og ta kommunens bevaringsplakat med i all planlegging i sentrum.
 • Utvide sentrum mot Hegna og Kilen.
 • Legge til rette for et fast bruktmarked og bondens marked på Ågårds plass.
 • Støtte sykkelbro fra Stub til Framnes.
 • Videreutvikle Midtåsen som skulpturpark.
 • Sette av et fond for vedlikehold av Midtåsen
 • Venstre ønsker en utvikling av Badeparken, slik at det kan skapes områder hvor folk kan samles til ulike typer aktiviteter, som lek, spill, picknick m.m.

Gode bomiljøer

Fortetting må ikke komme i konflikt med byens historiske og grønne kvaliteter. Sande-fjord skal videreutvikle sin egenart som et levende sentrum omkranset av grønne åser.

Venstre vil:

 • Etablere nye boligområder nær sentrum eller steder hvor det er sikret et godt kollektivtilbud.
 • Sikre gode idretts-, rekreasjons- og grøntarealer i forbindelse med for-tetting.
 • Ta vare på småhusområdene.

Tilgjengelig for alle

Sandefjord må fortsette sitt arbeid for å gjøre byen enda mer tilgjengelig for funksjonshemmede.

Venstre vil:

 • La universell utforming være førende for planlegging av alle offentlige rom.
 • Stille krav om universell utforming når kommunen leier lokaler, både permanent og til arrangementer.
 • Sikre alle tilgang til offentlige kontorer og møterom.

En JA-kommune

Kommunen er til for innbyggerne, ikke omvendt

Sandefjords innbyggere skal kunne ha tillit til at kommunen utfører sine oppgaver på en god og effektiv måte. For Venstre er det viktig at kommunen forvalter innbyggernes tillit. Vi ønsker at kommunen innenfor de vedtatte planer skal være en JA-kommune, som er løsningsorientert, effektiv og fleksibel.

Venstre skal være innbyggernes vaktbikkje for å sikre likeverdig og rettferdig saksbehandling. Sandefjord Venstre vil være ombud for innbyggerne. Det er en rolle vi tar på alvor.

Kommunen skal være en god og forutsigbar samarbeidspartner for innbyggere og næringsliv. Sandefjord kommune må fornyes med det mål å yte bedre tjenester til sine innbyggere.

Vitalisering av lokaldemokratiet

Makt bør flyttes fra staten til lokale folkevalgte, og den politiske aktiviteten på nivåer under bystyre og formannskap stimuleres. Kommuneøkonomien må styr-kes og frigjøres fra statlig detaljstyring.

Derfor har Venstre vært pådriver for den nye kommune/ og regionsreformen og Sande-fjord Venstre har hele tiden vært aktive i prosessen med å danne en ny stor kommune.

Venstre vil:

 • Sørge for åpenhet i forvaltning og politiske utvalg.
 • Vitalisere politiske utvalg ved å delegere flere beslutninger fra formannskap og bystyre til hovedutvalgene.
 • La kommunen styre egen økonomi — påvirke regjeringen for å øke andelen frie statlige overføringer.
 • At formannskapsmedlemmer verken skal sitte i styret i kommunale- eller interkommunale foretak/selskap.
 • Styrke ungdomsrådet som en del av lokaldemokratiet; la ungdomsrådet forvalte midler til ungdomsarbeid.
 • Gi stemmerett fra 16 år ved
  kommunevalg.

Den effektive kommunen

For å kunne yte best mulige tjenester til sine innbyggere, må kommunen hele tiden være åpen for fornyelse. For Venstre er det uten betydning om det er private eller kommunale selskaper som leverer de kommunale tjenestene. Det viktigste for Venstre er høy kvalitet, fornøyde brukere og effektiv bruk av penger.

Venstre vil:

 • Redusere kommunal saksbehandlingstid. Der det er nødvendig
 • Sikre lik konkurranse mellom kommunale og private tjenesteleverandører.
 • Redusere kommunalt eierskap som ikke har en samfunnsmessig begrunnelse.
 • Sikre at søknadsprosesser i kommunen i størst mulig grad kan utføres på nett, men samtidig sørge for at innbyggere som ikke behersker datateknologien, sikres nødvendig hjelp og veiledning i forbindelse med offentlig oppdrag.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**