Valgprogram 2015-2019 – Skole

Skolen skal ikke bare overføre lærdom – den skal også gi elevene kompetanse til å skaffe seg og vinne ny kunnskap. Sluttmålet for opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Skolen skal gi elevene en opplevelse av mestring, og det er avgjørende at elevene utvikler evne til selvstendig tenkning, nysgjerrighet, kreativitet og kritisk vurdering.

Skolen må lære elevene til en kritisk
holdning til den enorme informasjonsmengden som de daglig møter i den digitale verden – de må lære at kunnskap er noe annet en informasjon.

Skolens fagpersonale

Et dyktig og motivert fagpersonale er
nøkkelen til en god skole. Det betinger at personalet blir tatt aktivt med i skolens faglige utvikling og endringsprosesser. Skal skolen bli en lærende organisasjon, er det helt avgjørende at skolens personale føler at de blir vist tillit i sitt daglige virke. Endringer i den pedagogiske skolehverdagen må ta sitt utgangspunkt i en bred drøfting i
skolens fagpersonale.

Venstre vil:

 • Redusere bruken av rapportering til et nødvendig faglig minimum, slik at tiden prioriteres til direkte elevkontakt og meningsfullt samarbeid med foreldrene.
 • Sikre at midlene til etter- og videreutdanning videreføres. Etter- og videreutdanningsprogrammer må også omfatter assistenter og personalet i SFO.
 • Kreve at skolens ledere skal ha pedagogisk utdanning.
 • Gi lærere/assistenter etterutdanning i flerkulturell forståelse og kommunikasjon.
 • Øke bidraget ifra flere yrkesgrupper i skolens hverdag, som for eksempel miljøarbeidere med forskjelligartet kompetanse. Dette da lærere jevnlig utfører arbeidsoppgaver som naturlig kan utføres av andre faggrupper.
 • Holde antall elever pr. kontaktlærer på et forsvarlig pedagogisk nivå.

Skolen skal være et godt sted å være

Skolen har et særlig ansvar for å utvikle et godt læringsmiljø og medvirke til et trygt og stimulerende oppvekstmiljø. Et godt sam-arbeid mellom hjem og skole er grunnleggende for å nå et slikt mål. Samarbeidet mellom hjem og skole er et gjensidig ansvar.

Venstre vil:

 • Arbeide målrettet mot mobbing og krenking av barn og voksne i skole-hverdagen. Sørge for at skolene til
  enhver tid har oppdaterte planer for antimobbearbeid.
 • Arbeidet mot rasisme må få en sentral plass i skolens undervisningspraksis.
 • Vektlegge tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid i skolens arbeid med elever med sammensatte utfordringer – både læringsmessig og sosialt.
 • Styrke helsesøstertjenesten.
 • Sørge for at bygningsmessige vedlikeholdsplaner blir fulgt opp, slik at arbeidsforholdene i for elever og fagpersonalet er i samsvar med
  arbeidsmiljøloven.
 • Arbeide for at utelekeplassene blir vedlikeholdt og gir spennende utfordringer for elevene.
 • Sikre trygge skoleveier.

Slipp skolene fri

Venstre ønsker å tilby byens elever og foreldre et godt og variert skoletilbud, med selvstendige skoler som har stor pedagogisk frihet. Å slippe skolene fri betyr at de skal ha frihet til å foreta selvstendige prioriteringer i forhold til metodevalg i opplæringen. Planlegging, gjennomføring og evalu-ering av opplæring må forankres i et bredt faglig lagarbeid. Vilje og evne til samarbeid blir en viktig komponent i lærerkompetansen.

Venstre vil:

 • Støtte en fri og bred pedagogisk debatt i skolen, slik at skolene på et bredest faglig grunnlag kan gi elevene gode kunnskaper innen de grunnleggende ferdighetene, basisfagene og de kreative fagene. Sikre at de kreative fagene får sin rettmessige plass i skolens hverdag.
 • Styrke de kreative fagene og arbeide for at lærere med kreative fag får anledning til kompetansehevning.
 • Sikre en god fordeling av ressursene til skolene. En god ressurstildeling vil gi et godt grunnlag for tilpasset opplæring til alle elevene.
 • Fokusere på tidlig innsats
 • Sikre at spesialpedagogiske tiltak blir iverksatt så tidlig som mulig i skoleløpet. Det må legges spesiell vekt på støttende tiltak i de tre første skoleårene. Tidlig hjelp kan forebygge senere nederlag i skolehverdagen.
 • Styrke Pedagogisk-psykologisk
  tjeneste slik at barn med sammensatt vansker får rask og faglig riktig hjelp tidligst mulig i skoleløpet. Tjenesten må samarbeide bredt med andre tjeneste-ytere i kommunen.
 • Videreutvikle Kulturskolen og satse på Den kulturelle skolesekken. Det må arbeides for å sikre Kulturskolen
  hensiktsmessige lokaler.
 • Gi elevene i 7. klasse et fullverdig leirskoletilbud.
 • Arbeide for at elevene kan sikres fysisk aktivitet hver dag i skoletiden.

Evaluering av læring

Venstre vil at bruk av testing i skolen skal brukes for å hjelpe elever og lærere til å tilrettelegge for en bedre individuelt tilpasset opplæring. Nasjonale prøver skal brukes etter intensjonene om å gi skolens ledelse og lærerne kunnskap som kan brukes til å tilrettelegge en bedre opplæring i grunnleggende ferdigheter. Det er viktig at skolene gir hjemmene hensiktsmessig skriftlig og muntlig tilbakemelding om den enkeltes elevs skoleutvikling – både faglig og sosialt.

God skoleutvikling krever at elevene blir hørt, og at de har reell innflytelse på egen skolehverdag.

Sikre at elevene trenes opp til å vurdere eget arbeid, og at egenvurdering skal stå sentralt i skolens vurderingsarbeid.

Skolefritidsordningen(SFO)

Venstre vil arbeide for et nært og koordinert samarbeid mellom skolefritidstilbudet og skolen. Det er viktig at SFO har godt kvalifisert personale, og at det etableres et godt og nært samarbeid mellom hjem og SFO. Det er viktig at det gis økonomisk støtte til lavinntektsfamilier, slik at deres barn kan ha en plass på SFO.

Det må stilles krav om at SFO-ledere har pedagogisk utdanning, og at assistenter får faglig oppfølging i sitt arbeide på SFO.

Venstre vil:

 • Arbeide for etablering av en faglig rammeplan for SFO.
 • Arbeide for gratis kjernetid i SFO for barn i lavinntektsfamilier.
 • Legge til rette for fysisk aktivitet i SFO-tiden.
 • Arbeide for at det skal være peda-gogisk personale til stede til enhver tid i skolefritidsordningen.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**