Byutvikling på Stord

Leirvik bysentru, Vikjo., Foto: Geir Angeltveit

Ein av dei beste kvalitetane med Stord er kombinasjonen av bysentrum og landlige områder. Dette er verdiar me må bygga på og forsterka. Som politikarar er det vårt ansvar å tilretteleggja for gode bysentrum, og gode tilbod i alle bydelar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


Sentrum treng ein revitalisering, og ein ny offensiv strategi for byutvikling. Venstre vil fortsettja å vera pådrivar for gode samlingsplassar i kommunen.

Venstre vil ha mangfald og variasjon i butikkar, serveringsstadar, og kulturtilbod.

Det må skapast fleire møteplassar med benker, skulpturar, leikeområde, uteservering og marknadar. Møtestader skal vera inkluderande, kan vera små og store, og ha fokus på det å vera saman.

Stord er ein kommune i vekst. For å møta utfordringar innan næringsliv, miljø og tenesteproduksjon må kommunen arbeida målretta. Venstre vil oppretta ein eigen Komité for Byutvikling og Miljø. Dette ønskjer me å gjera ved å konsentrera relevante oppgåver i ein og same komité.

Bakeriet Frugård, ein av dei viktige kulturaktørane i byen Stord.
Bakeriet Frugård, ein av dei viktige kulturaktørane i byen Stord.

Kommunen skal ha eit aktivt uteliv med gode føresetnadar. Dette vil skapa liv i sentrum med aktivitetar, servering av mat- og drikke, konsertar og sosiale møtestadar.

Den nye komitéen vil ha som formål å sameina desse felta på ein ny måte, og staka ut kursen for korleis kommunen vert å sjå ut i framtida. Høgskulen Stord/Haugesund speler ei viktig rolle for utvikling av kunnskap, kompetanse og kultur i byen og regionen vår.

Venstre vil jobba for å styrka studie- og forskingsmiljøet på Stord i samarbeid med HSH og eventuelle fusjonspartnarar. Me er også interesserte i at studentar på Stord kan tenkja seg å verta buande og arbeidande her etter studietida. Me vil arbeida for å vera ein god vertskommune.

Venstre vil:

  • oppretta ein eigen Byutvikling og -miljøkomité
  • at kommunen ikkje skal byggast på dispensasjon
  • utvide uteserveringa til klokka eitt
  • vera positive til uteservering på Torget ved spesielle høve.
  • utvikla eit godt samarbeid med eventuelle fusjonspartnarar frå starten av
  • samarbeida med studentsamskipnaden om å leggja til rette for eit godt studiemiljø
  • at kommunen skal vera synleg ved utdanningsstadene, med tilbod om sumarjobbar, prosjektoppgåver for studentar osb. Det er gode rekrutteringstiltak.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**