Til innhold

Saman Tar Me Stord Framover!

Stord Venstre

Venstre vil skapa ein kommune som legg til rette for den enkelte, samstundes som me skal ta vare på fellesskapet og miljøet. Me trur på skaparkraft, frivillig innsats, dugnadsånd og optimisme for å skapa ein god kommune.

Stord Venstre sine 22 kandidatar på lista til kommunevalet er no klare til å gjere Stord til ein betre kommune å leva det gode liv i. Ein kommune som går eit nytt tiår i møte med mål, optimisme og ansvar. Me ønskjer å utvikla Stord til ein enda betre kommune å veksa opp i, legga til rette for meir nyskaping og varierte arbeidsplassar, og livsglede gjennom eit godt sosialt lokalmiljø.

Venstre vil ha:

 • Gjer Stord til ein av landets beste kommunar å veksa opp i

  Venstre vil gjennomføra eit heilskapeleg oppvekstløft på Stord. Sikra styrka grunnbemanning i barnehagar, fleire yrkesgrupper inn i skulane slik som miljøterapeutar, og ein styrka administrasjonsressurs for skuleleiing til å driva utviklingsarbeid. I tillegg til store og små grep som familieoppfølging av førstefødande, foreldrekonferansar, leikeplass-fornying, fritidsaktivitetar og lekse- og mobilfri skule. Venstre ønskjer brukar det neste tiåret på å utvikla Stord til ein av landets beste kommunar å veksa opp i, gjennom å tenka breidt og heilskapeleg rundt korleis me tilrettelegg for ei god oppvekst.

 • Redusert forurening og berekraftige val for nærmiljøet

  Venstre vil få kommunen over på miljø- og klimavenlege løysingar. Me skal bli ein ambassadør for berekraftig åtferd og ta konkrete val for å redusera vår forsøpling og forureining. Mellom anna slutta med plastgranulat på kunstgrasbanar, ha solceller på eigna kommunale tak og bruka miljøvenlege materiale i nybygg og renovasjonar.

 • På lag med gründer og jobbskaparane

  Alle kreative sjelar innan kultur- og næringsliv skal møta ein kommune som er lagspelar i å få til aktivitet. Venstre ønskjer at alle med gode idear skal få best mogeleg vilkår for å starta nye bedrifter. Alle skal få tilgang på rådgjeving og informasjon. Og me skal støtta eksisterande verksemder i sine satsingar på nye marknadar og ny teknologi, og ha ein serviceinnstillt kommune med rask og fagleg styrka sakshandsaming.

 • Ny Sjukeheim og ny arbeidsgjevarpolitikk!

  Venstre vil ha på plass ny sjukeheim, og den ønsker me primært at skal vere i Sagvåg. SAmstundes må me styrka arbeidsgjevar-kommunen Stord for å sikra rekruttering til å bemanna både eksisterande og nye sjukeheimar, slik at me både ivaretar bebuarane sine buforhold, og dei tilsette sine arbeidsvilkår og -miljø. Me må sikra betre arbeidsforhold for tilsette i oppvekst og helse i kommunen, for å sikra rekruttering og arbeidsglede, samt redusera sjukefråværet. For Venstre er retten til å avgjera eigen kvardag grunnleggjande. Eldre og yngre som ønskjer å bu heime med tenester frå Stord kommune skal ha høve til det.

Våre folk