Lier Venstres valgprogram – Demokrati, åpenhet og inkludering

Stortingsbygningen
Stortinget vedtar enstemmig kriselov for å håndtere utbruddet av koronavirus, (Foto: Wikimedia commons / gcardinals)

Kunnskap er makt, og makt skal spres. Derfor er Lier Venstre opptatt av at informasjon skal være åpen, gratis og offentlig tilgjengelig for alle. Dette gjøres gjennom moderne bibliotek og lett tilgjengelige offentlige data.

En åpen og tilgjengelig kommune

Lier skal være en kommune hvor alle stemmer blir hørt, i en åpen demokratisk arena. Dette er viktig for å sikre demokratiske prosesser. Alle borgere må få muligheten til å bidra positivt til samfunnet sitt. Derfor skal alle politiske saker drøftes i åpenhet med aktivt deltagende innbyggere. Politiske saker skal gjøres tilgjengelige i en oversiktlig og lettlest form som er tilgjengelig for alle.

Politikere og administrasjon skal bidra til at borgerne har medinnflytelse i demokratiske avgjørelser. At kun 65% avla stemme ved kommunevalget i Lier i 2011 er en alvorlig trussel mot demokratiet. Derfor ønsker Lier Venstre at Lier kommune ser på muligheten for å innføre en prøveordning med stemmerett for 16-åringer.

Kommunestruktur

Lier Venstre er positive til å se nærmere på sammenslåing med nabokommuner. Vi legger til grunn naturlige sammenhengende bo- og arbeidsmarkedsregioner når valget eventuelt skal tas. Kommunens tilbud til innbyggerne er viktigst, og Lier Venstre er positive til en folkeavstemning hvis innbyggerne i Lier ønsker det.

En varm og inkluderende kommune

Lier Venstre ønsker at Lier skal være en grønn, varm og inkluderende kommune for alle. I årene framover vil folketallet i kommunen øke betraktelig. Som et inkluderingstiltak vil Lier Venstre ta initiativ til å etablere borgertog på 17. mai for innbyggere, foreninger og organisasjoner i forbindelse med den tradisjonelle feiringen i Lierbyen.

Norsk asylpolitikk har blitt en konkurranse om hvem som er strengest. Krig, uro og klimaendringer vil ligge til grunn for migrasjon i uoverskuelig tid. Antall mennesker på flukt og med behov for beskyttelse internasjonalt er nå høyere enn noen gang etter 2. Verdenskrig. Norge var for noen år siden verdensledende innen bistand og humanitær hjelp. Slik er det ikke lenger, og det er flaut. Vi har det så godt, men deler så lite.

Lier Venstre ønsker at Lier være en av de kommunene som setter folk først, og bygger dette på erfaring og kompetanse innen asyl- og integreringsarbeid, kulturutveksling, opptrening og inkludering.

Lier Venstre vil:

 • Utvikle nye og videreutvikle eksisterende arenaer for innbyggermedvirkning.
 • Modernisere og styrke bibliotektilbudet i Lier, og innføre en prøveordning med søndagsåpent bibliotek.
 • Ha flere debatter og folkemøter i åpenhet med publikum.
 • Innføre prøveordning med stemmerett for 16-åringer.
 • Gjøre kommunestyret tilgjengelig ved å strømme møtene LIVE på internett.
 • Skape en bredere dialog med borgerne ved å gjøre innholdet på nettsidene til Lier kommune mer tilgjengelig.
 • Fjerne statlige begrensninger på åpnings- og skjenketider, og la slike begrensninger fastsettes av den enkelte kommune.
 • Ha fokus på habilitetsaspektet i plan- og reguleringssaker.
 • Ta initiativ til et eget borgertog i Lierbyen på 17. mai.
 • Arbeide aktivt mot staten for å få reetablert asylmottak på Lierskogen, og begrense beboere til asylsøkere med oppholdstillatelse i Norge.
 • Jobbe for at Lier kommune følger IMDi’s anbefalinger og tar imot vår andel av flyktninger.
  Styrke norsk-tilbudet ved Lier Voksenopplæring.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**