Samarbeid og hjertesaker

Anne Sofie Riseng (lokallagsleder Hurum Venstre) og Gunn-Torill Homme Mathisen (Ordførerkandidat Hurum Venstre), Foto: Arnout Ijzermans

Tom Bratlie irriterer seg over at Hurum Venstre i flere saker går i opposisjon til samarbeidspartiet Høyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Etter mange år med AP ved roret var det godt at Hurum fikk et skifte til borgerlig styre for 4 år siden.

Dessverre har vi opplevd at H og V har stått langt fra hverandre i enkeltsaker som er viktige for Venstre.

Det gjelder blant annet strandsonevern og miljø, det gjelder utbyggingen av Sætre sentrum og Holmsbu, skole på Tofte, kommunal garanti til Steinerskolen, utviklingen på Verket for å nevne noen av de større sakene.

Flertallet i Kommunestyret vil bygge ut Tofte skole som ligger midt i sentrum. Det vil ikke Venstre.

Flertallet i Kommunestyret vil bygge ut Tofte skole som ligger midt i sentrum. Det vil ikke Venstre.

Venstre har ikke gått inn i samarbeidet i Hurum for å drive Høyre-politikk.

Vi gikk inn i samarbeidet med en forventning om lydhørhet for våre hjertesaker: Miljø, folks rett til å mene noe om saker som berører dem, skole, velferd, forebyggende helsearbeid, næring.

Her hadde vi nok håpet på mer gjennomslag i det politiske samarbeidet. Men Høyre har også søkt støtte i opposisjonen når de ikke har fått støtte av samarbeidspartiene.

Venstre opplever både Høyre og Arbeiderpartiet som lite opptatt av innbyggermedvirkning i viktige planprosesser. Dette skaper dårlige kår for lokaldemokratiet. Det er en styrke for lokalsamfunnet at folk bryr seg.

Det ser ut til at Bratlie leser saksprotokoller fra Politiske utvalg som djevelen leser Bibelen.

Det lå ingenting i forslaget som V, Sp, Frp, SV og 4 uavhengige representanter (tidligere H) fremmet i kommunestyret om å bruke kr 350 000,- for å lage en alternativ reguleringsplan.

Sætre sentrum

Sætre sentrum

Det vi foreslo var å legge til rette for en bred innbyggermedvirkning videre i prosessen med å utvikle Sætre sentrum. Vi ba om at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe etter at høringsuttalelsene kom inn, for å bearbeide forslaget videre i samarbeid med Sætres engasjerte innbyggere. Det ble nedstemt av Høyre, Ap og KrF.

Hurum trenger flere lokale arbeidsplasser og Hurum Venstre vil både ivareta eksisterende arbeidsplasser og arbeide aktivt for å etablere nye. Vi ønsker et robust og bærekraftig næringsliv og en utvikling med vekt på grønne verdier.

I saken om skolelokalisering for Søndre Hurum luftet Venstre tanken om å gå i dialog med Statkraft om muligheten for et makeskifte.

Vi støtter oss på Winston Churchill som sa: Ingen idè er så merkelig at den ikke skal vurderes.

Venstre jakter stadig på nye svar – det er det som er å være kreativ og framtidsrettet. Det farligste er å ikke engang stille spørsmålene. Vi leter etter mulighetsrommet. Når det gjelder Statkraft, så er det Venstres syn at dersom en virksomhet båndlegger viktige arealer og skaper fare og ulemper for befolkningen så må vi gå i dialog med dem og se om det finnes handlingsrom.

Et poeng skal Bratlie ha: Det hadde vært fint om folks engasjement i enkeltsaker hadde ført til at flere ville ta kommunale verv. I en liten kommune er dette spesielt viktig.

Venstre tror at åpnere prosesser, større respekt for at det finnes ulike meninger, og dialog framfor debatt er veien å gå for å bekjempe politikerforakt og øke interessen for å ta på seg folkevalgte verv.

Gunn-Torill Homme Mathisen er Hurum Venstres ordførerkandidat.

Gunn-Torill Homme Mathisen

Gunn-Torill Homme Mathisen
Ordførerkandidat

Anne Sofie Riseng er Venstre 4. kandidat ved kommunevalget 2015.

Anne Sofie Riseng

Anne Sofie Riseng
Leder
Hurum Venstre

 

 

Venstres tilsvar på Tom Bratlies kronikk “Harde tider i Hurum” i Drammens Tidende 3.juni 2015. Innlegget ble trykket i Drammens Tidende 23.juni 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**