Parkeringsforhold i Sætre sentrum

Mellomdammen 3 ligger rett ved Hurum Rådhus i Sætre sentrum., Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Hurum Venstres Gunn-Torill Homme Mathisen etterlyste en helhetlig plan for parkering i Sætre før man bevilget 12 mill. kr. Det fikk hun ikke gehør for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

I kommunestyret 24.03.15 var sak om parkeringsforholdene i Sætre sentrum oppe til politisk behandling. Man var da forelagt et forslag om å erverve en eiendom rett ved Rådhuset for å benytte denne til parkering uten at det foreligger noen helhetlig plan for parkering.

På eiendommen ligger det et mer enn 100 år gammelt tømmerhus i sveiterstil som Venstre ønsker å bevare som en del av Sætres historie. Mellomdammen 3 står i utkanten av tomten og ville – om kommunen kjøper tomta – kunne bli leid ut og benyttet til kafe, næringshage eller lignende – med parkeringsplasser på resten av tomta.

Etter Venstres syn blir vi historieløse om vi ikke tar vare på noen gamle hus som er med på å gi Sætre en egen identitet. Venstre ønsker gammelt og nytt i skjønn forening.

Homme Mathisen uttrykte bekymring for den forserte fremdriften det legges opp til i mange viktige saker i kommunen.

Vi vil tro at flere politikere enn oss ønsker å gjøre en skikkelig jobb når det gjelder saker med stor betydning for Hurumsamfunnet. Da må vi ta oss den tiden som er nødvendig for å gjøre ting skikkelig.

 

Gunn-Torill Homme Mathisen sa dette i debatten:

Helhetlig plan for parkering

– Hurum Venstre mener en helhetlig plan bør på plass for man bevilger 12 mill. til parkering i Sætre. Vi ser behovet og nødvendigheten av å løse parkeringsutfordringene, men vi ser også med bekymring på den forserte framdriften det legges opp til i mange viktige saker.

Vi ønsker gode politiske prosesser gjennom åpenhet og romslige tidsfrister når viktige beslutninger skal fattes. Man må ha tid for å få en reell innbyggermedvirkning og gi politikerne mulighet for å sette seg grundig inn i store og viktige saker.

Planutvalget er varslet om ekstraordinært møte for førstegangsbehandling av reguleringsplanen for Sætre sentrum 7. april, første arbeidsdag etter påske. Saksdokumentene foreligger i beste fall en uke før – og til helgen starter påsken. Det blir ikke tid til å behandle saken i gruppemøter eller gå skikkelig gjennom saksdokumenter i forkant av behandlingen.

Det har allerede kommet en sak i kjølvannet av de nye planene, med manglende planlegging av parkering i sentrum, som fører til en hastesak om erverv av eiendommer og mulig rivning av Sefrak-registrert bebyggelse. Det vi konkret snakker om er altså Mellomdammen 3 og dette gamle sveitserhuset, sa Homme Mathisen og viste fram prospektet.

Dette gamle sveitserhuset er en del av Sætres identitet.
Dette gamle sveitserhuset er en del av Sætres identitet.

Dette mer enn 100 år gamle tømmerhuset i godt bevart sveiterstil er en del av Sætres historie. Det står i fare for å bli jevnet med jorden for å få på pass et par ekstra parkeringsplasser. De to tragiske brannene som rammet Sætre tidligere gjorde at man kun har Sætre gård igjen i sentrum som en representant for gammel byggeskikk.

Mellomdammen 3 står i utkanten av tomten og ville – om kommunen kjøper tomta – kunne bli leid ut og benyttet til kafe, næringshage eller lignende – med parkeringsplasser på resten av tomta. Vi blir historieløse om vi ikke tar vare på noen gamle hus som er med på å gi Sætre en egen identitet. Venstre ønsker gammelt og nytt i skjønn forening.

Hurum Venstre har etterlyst en helhetlig plan for parkering i Sætre før vi kan gå inn for en bevilgning av 12 millioner til dette formålet. Planen er forslått å omfatte både sentrumsnær parkering og pendlerparkering.

Gunn-Torill Homme Mathisen er gruppeleder i Hurum Venstre.
Gunn-Torill Homme Mathisen er gruppeleder i Hurum Venstre.

For de aktuelle tomtene ønskes det lagt frem en skisse som viser mulig utnyttelse til parkeringsformål, hvor særegne landskapstrekk i Sætre søkes bevart, herunder Sefrak-registrert bebyggelse.

Ikke uventet ble vårt innspill ble nedstemt i formannskapet av hensyn til tidspress. Det er pussig at i alle viktige saker blir man møtt av argumentet om tidspress.

Jeg vil stille spørsmålet: Hvorfor haster alt så veldig? Det har ikke framkommet noen argumenter for at saken haster slik at det er nødvendig med en framdrift som setter lokaldemokratiet og politikernes rolle som planmyndighet og folkets representanter til side.

Vi vil tro at flere politikere enn oss ønsker å gjøre en skikkelig jobb når det gjelder saker med stor betydning for Hurumsamfunnet. Da må vi ta oss den tiden som er nødvendig for å gjøre ting skikkelig.

Venstre fremmer derfor følgende forslag til vedtak:

Sak 29/15 Parkeringsforhold i Sætre sentrum
Innen avtale om kjøp av tomter inngås bes Rådmannen legge fram en skisse til en helhetlig plan for parkering i Sætre. Denne skal omfatte både sentrumsnær parkering og pendlerparkering.

For de aktuelle tomtene ønskes det lagt frem en skisse som viser mulig utnyttelse til parkeringsformål, hvor særegne landskapstrekk i Sætre søkes bevart, herunder Sefrak-registrert bebyggelse.

Forslaget ble nedstemt.

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 23 mot 5 stemmer (2 V, 1 Uavh., 1 SV, 1 Krf), som ble avgitt for Gunn-Torill Homme Mathisens forslag.

Dette ble vedtaket i kommunestyret:

1. Administrasjonen og Hurum Eiendomsselskap KF iverksetter tiltak for å løse parkeringssituasjon i Sætre sentrum som vist i saken.

2. Det stilles inntil 12 mill kr til disposisjon til Eiendomsselskapet i 2015. Beløpet skal dekke kjøp av ca 4 mål eiendom, samt opparbeidelse av minst 70 plasser nå. Rådmannen bes om å foreslå finansiering av investeringen i 1. tertialrapport.

3. Midler til opparbeidelse av resten av arealet tas opp i senere handlingsprogram.

4. Eiendomsselskapet bes om å gå i dialog med grunneiere for områder som kan benyttes til parkeringsareal for å se om antall plasser der kan utvides med enkle grep.

5. Eventuell behandling etter Plan- og bygningsloven fremlegges til politisk behandling på ordinær måte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**