Fornyelse av E18 er løsningen for vestkorridoren

Jostein F. Tellnes, Asker Venstre
Jostein F. Tellnes, Asker Venstre, Foto: Jo Straube

Det er et stort ønske blant folk i Asker og Bærum om å gjøre noe med dagens E18. Venstre er opptatt av at ny E18 ikke skal være en løsning for mer bilbruk. Ny E18 skal være en løsning for å begrense støv og støy, for mer kollektivtrafikk og sykkel og for å fremme byutvikling.

Venstre går inn for en fornyelse av E18 med tunneler, egen busstrase, ekspress-sykkelveier og lokalveier med begrensninger for biltrafikken. Da får vi en transportåre mellom Asker og Oslo med betydelig mindre støy enn i dag og bedre framkommelighet for busser, næringstrafikk og syklister. Grønn byutvikling i Sandvika er umulig uten å ta et større grep med E18.

Vi kan ikke bygge oss ut av køen ved å bygge mer vei, det kommer til å være kø på E18 også i framtida. I klimaforliket og Oslopakke-3 er det et klart mål at all trafikkvekst skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Også E18 i vestkorridoren må planlegges og gjennomføres i tråd med dette. Oslo har stilt som krav at en fornyet E18 ikke skal føre til flere biler inn i Oslo.

E18 Asker. Foto: Ivar Knai

E18 Asker. Foto: Ivar Knai

En fornyet E18 må også sees i sammenheng med andre tiltak som kan redusere trafikken gjennom Oslo, Bærum og Asker: en storstilt satsing på sykkel, buss, bane og tog, som Venstre har fått gjennomslag for på Stortinget. Dette må følges opp videre med at det også bestilles flere togsett og bygges vendespor for å frakte flere reisende mellom Oslo, Spikkestad og Drammen. Utbygging av jernbanen gir mer godstransport på bane i stedet for på vei og vil avlaste E18 for godstransport. Dessuten vil Fornebubanen og Kolsåsbanen også avlaste persontrafikken.

Tuneller og andre tiltak for støv- og støyskjerming er kostbart, men det er også nødvendig for grønn byutvikling og attraktive byer. Oslo har fått det bl.a. i Bjørvika, på Tåsen og mellom Økern og Sinsen, vi skal gjøre tilsvarende langs E18 i Vestkorridoren.

Skal vi få full effekt av nye kollektivfelt på E18 må vi prioritere buss og kollektivfelt på tilførselsveiene. Det er til dels krevende, og det kommer til å koste mye penger, men Venstre mener at det må prioriteres framfor privatbilen, også på de eksisterende veiene.

Deler av E18 skal finansieres gjennom Oslopakke 3. Dette er en historisk, tverrpolitisk og fylkesoverskridende samarbeidsavtale som har gitt forutsigbarhet og en formidabel satsing på kollektiv og andre viktige miljøtiltak i Oslo og Akershus gjennom mange år. Når kollektivtrafikken i Oslo og Akershus har økt med over 40 % siden 2007, er bompengeinntektene i Oslopakke 3 en viktig årsak til det. I dag går 60% av bompengene i Oslopakke 3 til kollektivtiltak. Når Oslopakke 3 skal reforhandles etter valget vil Venstre kreve at en enda større del av bompengene skal gå til kollektivtrafikken.

Venstre vil på alle nivå følge opp at e18-prosjektet får løsninger som er i tråd med klimaforliket.
Ole Andreas Lillioe-Olsen, Ordførerkandidat for Venstre i Bærum
Jostein F.Tellnes, Ordførerkandidat for Venstre i Asker
Espen Ophaug, Leder i Oslo Venstre og bystyrekandidat i Oslo
Solveig Schytz, Leder i Akershus Venstre og fylkesrodførerkandidat for Venstre i Akershus
Innlegg i Budstikka 10. juli 2015.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**