Program 2015 – 2019

Skien kommune
Skien kommune, Foto: Kenneth Berg

Venstres idegrunnlag

Venstre stoler på det enkelte menneskes evne og vilje til å engasjere seg og være en aktiv samfunnsdeltaker. Vi mener politiske arbeid er for viktig til å ivaretas av en liten del av folket. Derfor vil vi bidra til et bredt og folkelig engasjement med spredning av makt. Derfor kjemper Venstre for at det lokale selvstyret, med åpenhet og innsyn i politiske prosesser, og lokalpolitikere som ikke er heltidspolitikere, skal være kjernen i vårt folkestyre. Dette innebærer også at ansatte i kommunen og andre offentlige etater må ha frihet til å uttale seg om saker som er til behandling i kommunen, uten å bli brakt til taushet av lojalitetserklæringer og forbud mot å uttale seg til media.

Venstre er som parti uavhengig av særinteresser

Når Venstre utformer sin politikk skal mennesket alltid stå i sentrum. Vi baserer våre standpunkt på klare verdier som vil skape et sosialt varmere samfunn. Vår sosialliberale ideologi er tuftet på at frihet for den enkelte forutsetter ansvar for hverandre.

Det er det skapende mennesket som er den grunnleggende drivkraft i samfunnet. Derfor skal den enkelte få vilkår og rammer for personlig vekst og utvikling. Dette vil bl.a. stille store krav til et variert utdannings- og kulturtilbud.

Vi har et stort ansvar for å sikre livsgrunnlaget for kommende generasjoner. Venstre ser det som grunnleggende viktig å være opptatt av miljøspørsmål og ønsker å være et foregangsparti på miljøområdet. Skien Venstre anser at oppvarmingen av jordkloden med derav følgende klimaendringer er betydelig menneskeskapt, og vår tids største utfordring. Uansett må vi være føre var og innrette oss deretter, med mye større fokus på å hindre CO2-utslipp og annen forurensing, og en mer bærekraftig forvaltning av jordas ressurser.

Venstre vil arbeide for at flest mulig mennesker skal ha mulighet til å bruke sine evner og sin arbeidskraft. Venstre ønsker et samfunn hvor alle kan oppleve å være deltakere. Dette må også gjelde flyktninger som har kommet til Norge. Skien Venstre mener det er uverdig at vi i Norge ikke klarer å bosette flyktningene raskt når de først har fått oppholdstillatelse. Kommunene må i større grad forpliktes til å ta sin andel av flyktninger for bosetting.

Venstre er et radikalt reformparti som har tillit til at velgere og folkevalgte er i stand til å forvalte et stort ansvar på de grunnleggende lokalpolitiske områder: Helse og omsorg, oppvekstvilkår, miljø, næring og utdanning. Venstre ser at mennesker er likeverdige, men ikke like. Derfor vil Venstre at kommunene skal ha frihet til å fatte beslutninger som ivaretar dette.

Venstre er Norges eldste parti og Norges liberale parti. Lurer du på hva som er innholdet i Venstres ideologi? Venstres prinsipprogram oppsummerer dette i en kortform med 10 liberale verdier.

 

 

Venstres 10 liberale prinsipper

Prinsippene er en oppsummering av Venstres ideologi og er grunnlaget for våre politiske løsninger. De er hentet fra Venstres prinsipprogram.

 1. Friheten skal gjelde overalt, for alle

Alle skal ha mulighet til å ha makten i eget liv – uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn. Friheten gjelder overalt, for alle.

 1. Det personlige ansvaret er ufravikelig

Alle har ansvar for sine egne valg. Dette er like grunnleggende som retten til frihet. Folk som gis ansvar, griper muligheten – og vinner økt verdighet og frihet gjennom det. De som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det.

 1. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner

Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Grunnlaget for frie liv skaper vi best ved å bygge sterke felles institusjoner, bekjempe fattigdom og respektere naturen.

 1. Frihet forutsetter åpenhet og rettferdighet

En fri verden kjennetegnes av verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne. Enhver person skal kunne nå enhver posisjon i samfunnet.

 1. Alle er likeverdige, men ingen er like

Liberalismen er raus. Det er en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Dette krever respekt for ulikhet og toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle.

 1. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst

Liberal politikk skal ikke bare sikre materiell trygghet og velstand, men også fremme livskvalitet og menneskelig vekst. Det gode liv kjennetegnes også av muligheten til å kunne delta i kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring.

 1. Politisk makt skal komme nedenfra

Stemmerett for alle, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner og i folkevalgte organer.

 1. Makt skal spres og balanseres

Et liberalt samfunn har fire bærebjelker: demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Venstre vil sikre åpenhet og uavhengighet i disse institusjonene, og samspill mellom dem. Maktspredning og åpne prosesser er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.

 1. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset

Den liberale staten må sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Staten må være nøytral, den må verne om mindretallets rettigheter og den må respektere begrensningene i egen makt. Myndighetene skal være lett tilgjengelige for borgeren. For liberalere er det forskjell på det vi ikke liker og det vi vil forby.

 1. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis

Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger. Venstres optimisme bunner i en sterk tillit til menneskenes skaperkraft. Vi tror på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.

 

 

Skien Venstre etter valget

Skien Venstre er et sentrumsparti. Det er viktig for Skien Venstre å presisere at det er valgresultatet og sammensettingen av bystyret som blir avgjørende for et evt. samarbeid med andre partier. For Skien Venstre er vår politikk det viktigste for et eventuellt samarbeid der vi får mest gjennomslag for vår egen politikk.

Skien kommune må til enhver tid vurdere sitt eierskap og selskapsform i de ulike selskapene kommunen er engasjert i for å finne en optimal driftsform.

Skien Venstre ser en stor gevinst i å slå sammen de 6 kommunene som danner Grenlandssamarbeidet. Målet med en slik sammenslåing er å få bedre tjenester og bredere tilbud til alle våre innbyggere. Det finnes store person- og økonomiske ressurser som på en samordnet måte og på tvers av dagens kommunegrenser vil gi et kraftsentrum som vil være rustet for fremtidens utfordringer.

Program

 

Miljø og klima

Miljø – og klimautvikling på globalt nivå berører også lokale forhold. Skien Venstre vil ta ansvar for en miljøvennlig utvikling og lover å vise dette i praktisk politikk ved vedtak som bygger på denne tenkningen. Dette vil komme særlig tydelig fram innen samferdsels- og arealpolitikk. Byen kan ikke vokse basert på økt bilbruk. Hvis vi ikke tar ansvar for kloden vi lever på vil livet bli mye vanskeligere for oss og våre framtidige generasjoner.

 

Samferdsel

Venstre ønsker en samferdselspolitikk som tar miljøhensyn og hvor de grønne løsningene prioriteres. Gode samferdselsløsninger er viktig for næringslivet, men ikke minst for at vi skal kunne nå våre ambisiøse klimamål. Venstre vil være en pådriver for det grønne skiftet i Skien.

Venstre vil:

 • At lokalt hovedfokus skal være på å bygge flere gang og sykkelveger, styrke kollektiv- transporten og infrastruktur inn/ ut av Grenland. I lokal samferdselspolitikk lønner det seg også miljømessig å prioritere fotgjengere, sykkel, kollektiv og nyttetransport foran privatbilisme
 • Bruke mer fornybar drivstoff på biler og busser
 • I samarbeid med fylkeskommunen etablere flere hurtigladestasjoner for el-biler etter selvkostprinsippet
 • Etablere flere ladestasjoner for el-biler
 • Ha gratis passering for ladbare hybrid/elbiler i alle bomstasjoner
 • Ha gratis parkering for ladbare hybrid/elbiler på alle offentlige parkeringsplasser
 • At kommunen skal bygge opp en elbilflåte eller andre nullutslippsbiler på minimum 50 % av bilparken
 • Håndheve forbudet mot tomgangskjøring
 • Benytte ulike typer trafikkdempende tiltak som miljøgate, shared spase, beplantning, innsnevring og parkeringssoner for å redusere trafikken i by og boligområder
 • Jobbe for en piggfridekk-andel på 85 prosent ved for eks. piggdekkavgift for å redusere svevestøv og slitasje på veidekke
 • Stimulere til økt bruk av sykkel/bildelingsordninger
 • Innføre bysykkelordning
 • Være mot motorisert ferdsel i utmark for fornøyelsesformål
 • Jobbe for å endre avgiftssystemet for godstransport slik at miljøtilpasset sjøtransport belønnes
 • Jobbe for bruk av landstrøm for kysttrafikk

 

Arealplanlegging

Venstre vil gjøre Skien til en foregangskommune innen grønn byutvikling. Alle som bor i Skien skal ha tilgang til sollys, ren luft og grøntarealer. Miljøhensyn skal være bærebjelken i alt planarbeid i Skien. Det betyr mer effektiv arealutnyttelse, bedre tilrettelegging for gående og syklende, større kollektivsatsing og flere grønne lunger. Ved hjelp av byfortetting er det mulig å løse utfordringer av næring og befolkningsvekst uten å flytte markagrenser eller redusere grøntarealer.

Venstre vil:

 • Samarbeide langsiktig og forpliktende med nabokommuner vedrørende transport og arealplanlegging
 • Være en garantist for et sterkt jordvern
 • Dimensjonere nye avløpsledninger slik at de tåler forventede klimaendringer som ekstremvær og økt overvannshåndtering
 • Opparbeide flere grøntområder og parker
 • Beholde dagens kolonihager og ved behov sette av areal til nye koloni/skolehager
 • Ha som mål at alle som bor i Skien skal ha gangavstand til tursti/rekreasjonsområde, dette bør være innenfor et område på 500 meter

 

Energieffektivisering

For å redusere utslipp av klimagasser og sikre fremtidig energiforsyning, må energien vi bruker benyttes mer effektivt. Skien Venstre vil ha betydelig mer ambisiøse mål for energieffektivisering i både nye bygg og eksisterende bygningsmasse enn det vi har i dag.

Venstre vil:

 • Redusere eiendomsskatten med 50 % for alle som bygger passiv og aktivhus, inntil dette blir en standard, og gi reduksjon i gebyrer for behandling av byggesaker for lavenergi- og passivhus
 • Intensivere arbeidet med strømsparende tiltak i alle kommunale bygg via EPS kontrakter
 • Ha mer bruk av nye fornybare energikilder i kommunale og private bygg samt jobbe for å fase ut olje og parafinbrennere, og bygge ut fjernvarmenettet slik at offentlige og private enkelt kan kobles til
 • At alle kommunale virksomheter skal være miljøfyrtårn sertifisert i løpet av perioden
 • Innføre rett til å levere overskuddsenergi inn i fjernvarmenettet eller strømnettet for bygg som genererer mer energi enn de bruker
 • Sette ambisiøse mål ved nybygging. Ved nye utbyggingsprosjekter, vurdere strengere krav enn PBL (plan og bygningsloven) om miljøvennlige løsninger (lavenergihus, plusshus, aktivhus)
 • Utrede og kartlegge, gjerne sammen med eksempelvis Skagerak energi, muligheten for å ta i bruk flere alternative fornybare energikilder som for eks. vind, biogass, osmose, sol, bølge, geotermisk, og tidevannskraft i Skien kommune
 • Jobbe for flere småskala vannkraftanlegg, der disse ikke kommer i konflikt med det biologiske mangfoldet
 • Være positive tilretteleggere for næring og industri som ønsker å satse på en miljøvennlig profil

 

Forurensing

Helse- og miljøfarlige stoffer brukes i alle sektorer. Kunnskapen om mange av disse stoffene er begrenset. De farligste stoffene er de som brytes sent ned i naturen og som forflytter seg over store avstander. Miljøgifter i hav, elver og innsjøer tas opp i næringskjeden og er et stort problem for både mennesker og dyr. Venstre vil arbeide for at de farligste stoffene blir forbudt og støtte arbeidet med å utvikle mindre farlige og helst ufarlige alternativer.

Venstre vil:

 • Utarbeide et årlig grønt-regnskap for å vise tiltak som er gjennomført for å redusere klimagassutslipp
 • Opprette et kommunalt klima, miljø og energifond
 • Fase ut all fossil oljefyring i egne bygg og sette krav om fornybar oppvarming i bygg man leier
 • Legge betydelig vekt på miljø og klimagassutslipp som kriterium i alle anbud kommunen er involvert i
 • I samarbeid med fylket og Porsgrunn kommune ha en opprydning langs Skienselva og vassdraget for øvrig ved å fjerne båtvrak og annen forsøpling
 • At kommunen ikke bruker glyfosat (Roundup) som ugrasmiddel
 • Ønsker å innføre en prøveordning i grunnskolen med eget miljø, klima og entreprenørfag der elevene skal bli rustet til å møte det grønne skiftet og erverve “verktøy” for det fremtidige grønne arbeidsmarked

 

Kollektiv

Skien Venstre vil at Skien skal utvikle en mer miljøvennlig og moderne transportsektor. Fremtidig trafikkvekst må tas av jernbane, buss, sykkel og gående. Fossilt drivstoff må erstattes av elektrisitet og andre rene energiformer. Utbygging må bygges omkring kollektivtrasene i bybåndet slik at behovet for å eie og kjøre bil reduseres, og slik at flere kan benytte seg av fleksible, klimavennlige transportløsninger.

Venstre vil:

 • Ha ett felles kollektivknutepunkt på Landmannstorvet med buss, fremtidig bybane og togstasjon i fjell
 • Øke kollektivtrafikken til der folk jobber for eks. Rødmyr, sykehuset Telemark og Herøya industripark
 • Sikre mulighetene for en framtidig bybane
 • Bygge dobbeltspor på Vestfoldbanen og sørge for at sammenkoblingen mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen skal bygges slik at Skien stasjon blir en del av denne sammenkoblingen
 • I samarbeid med fylke og stat sikre videre drift av Bratsbergbanen
 • Bygge ut egne kollektivfiler der hvor det er mulig
 • Få til et mer fleksibelt og effektivt billettsystem ved å innføre flerreisekort
 • Benytte Skienselva som kollektiv-åre mellom Skien og Porsgrunn
 • At ungdom bør få kunne kjøpe barnebillett på kollektivtransport frem til fylte 18 år
 • Jobbe for å øke kollektivandelen til 30% innen 2019
 • Jobbe for universell utforming av kollektivtilbudet
 • Jobbe for en utvidet kveld/nattbussordning (slik at ungdom kommer seg trygt hjem)
 • Jobbe for et bedre kollektivtilbud i distriktene også i helgene
 • Ha sikker sykkelparkering ved bussholdeplasser (spesielt ved endeholdeplasser)
 • Samordne kollektivtilbudet med tanke på pris og rutiner på tvers av busselskaper/NSB og kommunegrenser (ses i sammenheng med flerreisekort)
 • Opprettholde lave billettpriser i Grenland

 

Gang- og sykkelveier

At flere sykler og går styrker folkehelsen og miljøet. Hver eneste sykkeltur eller gåtur, uansett om den skjer i sentrum eller i distriktene, gir en gevinst tilbake til samfunnet i form av reduserte helsekostnader, økt verdiskaping og bedre livskvalitet. Venstre mener veksten i persontrafikken i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Dette krever en bred satsing på sykkel som transportmiddel. Venstre vil legge bedre til rette for gående og syklende i hele kommunen.

Venstre vil:

 • Få på plass en sammenhengende gang-, sykkel- og tursti langs Skiens elva
 • Bygge ut flere gang- og sykkelstier, bl.a. til Gulset og Klyve
 • I samarbeid med fylket jobbe for en sykkelvei langs Skotfossveien fra Vadrette til Grøtsund
 • Sikre hoved-sykkelnett og gode sykkelveier til bruk hele året
 • Få på plass tørr og sikker sykkelparkering på strategiske steder
 • Arbeide frem en belønningsordning for kommunalt ansatte som bruker sykkel til jobben
 • At interntransport i kommunen i større grad skal foregå med sykkel/el-sykkel
 • Bygge flere adskilte sykkelfelt i vegbanene
 • At gater og fortauer skal ha godt vintervedlikehold med særlig fokus på områder som er adkomst til offentlig kommunikasjon og områder som benyttes mye av fotgjengere.
 • Belyse parker slik at de føles trygge på kveldstid
 • Etablere flere vedlikeholdestasjoner for sykkel
 • Legge til rette for ladestasjoner for el-sykler

Biologisk mangfold

Naturmangfold er den store variasjonen av arter og naturtyper som danner brikkene i det som utgjør livsviktige økosystemer. Det er dramatisk at mangfoldet av arter utryddes i et tempo som er mye raskere enn det som er naturlig. Venstre vil stanse utryddingen av arter og ta hensyn til miljøet i all planlegging og utbygging. For å sikre det biologiske mangfoldet, er det nødvendig å redusere inngrepene i naturen gjennom god forvaltning og økt vern, og ved å stanse utbredelsen av fremmede arter på land og til havs.

Venstre vil:

 • Hindre utbygging av sårbare områder som for eks. rundt Børsesjø og bevare det unike kulturlandskapet i Gjerpensdalen
 • Sikre allmenn tilgjengelighet langs vannfrontene i Skien ved som hovedregel å ikke tillate bygging innenfor et 20 meters belte langs vassdraget fra grensa mot Porsgrunn til Skotfoss
 • Jobbe for at våre vann og vassdrag har levelig vilkår for fisk og andre biologiske arter ved å samarbeide med jeger og fiskeforeningene i Skien for å gjennomføre pH-måling og eventuell kalking av vassdrag
 • Bevare grønne lunger og såkalte “100-meters-skoger”
 • Lage forvaltningsplaner for kommunalt eiet skog.
 • Arbeide for at allemannsretten for ferskvannsfiske utvides til 18 år
 • At kommunen skal benytte sin innkjøpsmakt til å velge dyrevennlige produkter
 • Forvalte naturen på en bærekraftig måte
 • Verne om områder hvor det eksisterer rødlistearter, og bekjempe fremmede (svartliste) arter
 • Erstatte bruk av veisalt med mer miljøvennlige alternativer, spesielt på strekninger med utsatte biotopiske områder
 • I samarbeid med fylket og grunneiere etablere inngrepsfrie områder i kommunen for å sikre særlig verdifull gammel skog (urskog) for å verne artsmangfoldet.
 • At kommunale innkjøp skal handle fairtrade og økologisk så langt det lar seg gjøre
 • Forby pelsdyroppdrett i kommunen
 • At Skien kommune skal bli en forsøkskommune for dyrepoliti
 • Begrense kantslåing for å øke tilgangen til næring for bier og humler

 

Gjenvinning

Det er ikke mulig å fortsette med vårt høye ressursforbruk og samtidig tilfredsstille behovene til en voksende befolkning uten at det går på bekostning av miljøet. Derfor må dagens produksjons- og forbruksmønstre legges om. Det overordnete målet med avfallspolitikken må være å øke utnyttelsen av avfall som ressurs, samtidig som utslipp av klimagasser og miljøgifter fra avfallet minimeres. Ved en målbevisst bruk av regelverk, avgifter og andre virkemidler vil vi legge til rette for at stadig flere typer avfall kan komme til nytte igjen som råvarer i nye produkter eller i energiproduksjon.

Venstre vil:

 • Sikre at kommunen og GKI (Grenlands kommunale innkjøpssentral) stiller sterkere miljøkrav ved innkjøp, for bl.a. å sikre korte transportdistanser for gjenvinning av avfall
 • At kommunen inngår kontrollmedlemskap i Grønt Punkt og setter krav om at leverandører inngår i gjenvinningsordningene for emballasje
 • Få på plass flere miljøstasjoner
 • Få til en ordning hvor privat husholdning kan kildesortere småelektronikk og sparepærer i for eks. den røde beholderen
 • Øke utsorteringen av farlig avfall
 • Sørge for miljøgifter på gamle industritomter fjernes
 • Innføre kildesortering i alle kommunale virksomheter
 • Sette mål om 100 % utsortering av EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall)
 • Sette mål om at alt utrangert kommunalt materiell legges på finn.no eller averteres internt som til salgs eller gis bort istedenfor å kastes
 • Støtte opp om gjenbruksdager
 • Øke andel vegetaralternativer ved kantiner eller kommunale serveringssteder (helse)
 • Videreføre samarbeidet med RIG (Renovasjon i Grenland)
 • Gjennomføre årlig aksjon for rydding av strender eller andre naturområder for søppel
 • Be dagligvareforretningene etablere en ordning for å unngå kasting av mat, jamfør den Franske ordningen

Skole og oppvekst

Skien Venstre mener at å investere i barnehage, skole og utdanning er den viktigste investeringen et samfunn kan gjøre. Vi vil arbeide for at grunnskolen i Skien skal gi den enkelte elev et best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner. Samarbeid mellom elever, lærere og foresatte og en balansert fordeling av teori, praktiske fag og fysiske aktiviteter er nødvendig for at eleven skal oppleve mestring i skolesituasjonen og stå godt rustet til å møte de omfattende forandringer som samfunnet står overfor.

Dersom overordnede myndigheter åpner for at kommuner kan søke om å delta i forsøk med helhetsskole på grunnskolenivå, ønsker Skien Venstre at Skien skal søke om dette. Dagens samfunn og dagens skolesystem reproduserer i stor grad ulikheter i elevers sosiale, kulturelle og økonomiske bakgrunn. Skien Venstre ønsker å prøve ut om helhetsskole kan bidra til bedre kunnskapstilegnelse, økt grad av sosialisering og bedre ivaretagelse av den individualisering vi ønsker. Vi tror at dette vil være god skolepolitikk, god familiepolitikk og en god integreringspolitikk. I forsøk med helhetsskole bør inngå skolemåltid, fysiske og kulturelle aktiviteter. Tradisjonelle hjemmelekser utgår og alt skolearbeid gjøres i løpet av skolearbeidsdagen

 

Overordnede mål

Venstre vil:

 • Ivareta elevers rett til å få undervisning tilpasset egne evner og forutsetninger
 • Kombinere høy faglig kvalitet med friheten til lokal utforming
 • Sette elevene i stand til å orientere seg i et stadig mer komplekst informasjons-teknologisk samfunn
 • Gi læreren tid til å være både faglig sterk pedagog og trygg voksenkontakt
 • Arbeide for elevantallet ned/lærertettheten opp pr klasse/gruppe

 

Likeverdig skoletilbud

Venstre vil:

 • Ha fokus på tilpasset opplæring, klare krav til elevene, relevant kartlegging av den enkelte elevs ferdigheter og kunnskap og god oppfølging/tilbakemeldinger
 • Fokusere på tidlig innsats innen lesing, skriving, regning og sosial kompetanse
 • Ha mer spesialpedagogisk og sosialpsykologisk kompetanse på den enkelte skole
 • Sikre gode overganger: barnehage-barnetrinn-ungdomstrinn-videregående skole
 • Forenkle ordningen med utplassering i yrkesliv (alternativ opplæring)
 • Legge større vekt på rådgiverfunksjonen og sikre god kvalitet på tjenesten

 

Skoleutvikling, organisering og skoleledelse

Venstre vil:

 • Ha bedre samarbeid og større samspill mellom skole, lokaldemokratiet og næringslivet fra barnetrinn til vgs
 • Gi større grad av selvstyre for skolen, mindre detaljstyring og byråkrati: La læreren være lærer
 • Arbeide for åremålstilsetting av rektorer
 • Åpne for at også søkere uten pedagogisk bakgrunn vurderes for rektorstillinger. Det er en forutsetning at ethvert lederteam innehar pedagogisk kompetanse
 • At skoleledere skal få tilbud om videreutdanning i ledelse
 • At planleggingsdager/tid skal samkjøres slik at disse avholdes samtidig i alle skoler og barnehager. På sikt arbeide for at planleggingsdager avvikles og tid til planlegging sikres via avtaleverket på annen måte
 • Sikre at alle elever på barnetrinnet får svømmeundervisning
 • Anerkjenne privatskoler som et pedagogisk supplement til den offentlige skolen

 

Skolebygg

Venstre legger vekt på at skolebygg skal være funksjonelle, godt vedlikeholdte og framstå slik at elever og lærere er stolt av skolen sin, både innholdsmessig og slik anlegget fysisk framstår. Læremidler skal være tidsriktige og hensiktsmessige.

Venstre vil:

 • Ruste opp og ta vare på skolens uteområder
 • Styrke skolens biblioteker og mediasamlinger
 • Sørge for tilstrekkelig vedlikehold av skolebygg
 • Sikre skoleveier — en aktiv skolevei bidrar til fysisk fostring
 • Sørge for bilfrie skolegårder 24/7 slik at barn alltid kan benytte lekeområdene
 • Sørge for tilstrekkelig antall sykkelstativ
 • Skien Venstre ønsker å innføre en prøveordning i grunnskolen med eget miljø,klima og entrepenørfag der elevene skal bli rustet til å møte det grønne skiftet og erverve “verktøy” for det fremtidige grønne arbeidsmarked

 

Skolefritidsordning

Skolefritidsordningen (SFO) er et lokalt utformet frivillig velferdstilbud, ikke et statlig ansvar. Skien kommune bør likevel ha en rammeplan for SFO med konkrete krav til innhold og kvalitet. Det er et mål at SFO integreres i forhold til den enkelte skolens helhetlige plan, og at skolens rektor har det overordnede ansvaret for pedagogisk samordning med SFO

Venstre vil:

 • Sikre at SFO fortsetter som et frivillig kommunalt tilbud.
 • Sørge for at kommunen utarbeider en egen rammeplan for SFO
 • At SFO-lederen skal ha pedagogisk bakgrunn

 

Barnehage

Venstres mål for barnehagepolitikken er full barnehagedekning sammen med pedagogisk kvalitet og valgfrihet i tilbudet.

Venstre vil:

 • At barnehageeiere og foreldre gis tillit til å organisere tilbudet til beste for barna.
 • Ta vare på de yngste barnas behov for uorganisert lek i hverdagen og barndommens egenverdi i barnehager og skolefritidsordninger.
 • Videreføre ordningen med enkelte “åpne barnehager”
 • Vurdere et velkomsttilbud for å introdusere barnehagen for nyankomne flyktninger
 • Fokus på tidlig innsats innen språkutvikling, matematikk og sosial utvikling.
 • Fokus på tidlig intervensjon der barnets utvikling vekker bekymring
 • Likebehandling av offentlige og private barnehager
 • Tillate flere barnehager med fleksible åpningstider kombinert med regler om maksimal oppholdstid
 • Fritt barnehagevalg og løpende opptak

 

Helse, omsorg og felleskap

 

Forebyggende helsearbeid

Grunnlaget for god folkehelse legges utenfor helsevesenet. De universelle tiltakene som en god barnehage, en god skole, et inkluderende arbeidsliv og deltakelse i frivillige aktiviteter som kultur, idrett og friluftsliv er av vesentlig betydning for folkehelsen. Det en hovedoppgave for kommunen å legge til rette for ulike grupper og ulike aldre.

Sosiale forskjeller bidrar til store forskjeller i helse. Mange opplever et økt stress i hverdagen, også barn og unge. Forebyggende helsearbeid er viktig for å utjevne sosiale helseforskjeller og Venstre mener at helsestasjonene er den delen av helsetjenesten som er best egnet til å jobbe med forebygging for barn, unge og gravide.

Venstre vil:

 • Styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten med flere helsesøstre
 • Følge opp satsing for økt rekruttering av psykologer i helse- og omsorgstjenestene
 • At helsestasjon for ungdom fortsatt skal være lett tilgjengelig og ha et godt og relevant tilbud som møter og lytter til unge i deres hverdag
 • At ungdom lett skal møte helsesøster på skolene og via sosiale medier for å sikre gode muligheter for kommunikasjon
 • Legge forholdene til rette og støtte opp om frivillige organisasjoner og menigheter
 • Sørge for at kommunen har lavterskeltilbud som fungerer inkluderende for barn, unge og familier
 • Legge forholdene til rette for friluftsliv og turmuligheter
 • Videreføre utstyrsbank for utleie av utstyr til sport og friluftsliv
 • Øke kontingentkasse for at flere barn kan delta i fritidsaktiviteter
 • Bygge et sammenhengende gang og sykkelveinett med hovedfokus på trygge skoleveier
 • Sørge for godt vintervedlikehold på fortau og holdeplasser slik at eldre kan ha glede av å delta i ulike aktiviteter også vinterstid
 • At eldre som fyller 80 år får tilbud om besøk av helsetjenesten/pleie og omsorg for å kartlegge behov og informere om kommunes tilbud
 • Støtte tilskudd til Senter mot Insest og seksuelle overgrep
 • At Skien kommune skal opprette en stilling som frivillighetskoordinator
 • At det skal være god kontroll med skjenke- og salgsbevilling for alkohol

Helse

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Skien kommune har pr i dag god legedekning, med tilstrekkelig ledig kapasitet for bytte av fastlege, og for tilreisende som har behov for legehjelp. Kommunen har et lavt antall fysioterapeuter i forhold til sammenlikningskommuner. Skien Venstre vil bidra i arbeidet for å styrke og videreutvikle Sykehuset Telemark ved å jobbe aktivt med å påvirke sentrale myndigheter

Venstre vil:

 • Arbeide for å øke antall fysio- og ergoterapistillinger. Dette for at befolkningen raskt skal kunne rehabiliteres etter skade eller sykdom, slik at arbeidstakere raskt kommer tilbake i arbeid, og at eldre og funksjonshemmede raskest mulig og i størst mulig grad kan bli selvhjulpne
 • Styrke legedekningen på sykehjemmene

 

Eldre- og demensomsorg

Skien Venstre vil at våre innbyggere skal oppleve en trygg og verdig eldreomsorg. Vi vil at brukerne skal ha størst mulig innflytelse på egen hverdag og på innholdet i tjenestene de har behov for. De aller fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Skien skal derfor videreutvikle et faglig, godt dimensjonert og velfungerende hjemmetjenestetilbud.

Vi vil arbeide for et variert og fleksibelt hjelpetilbud i form av hjemmetjenester, sykehjem, bokollektiver, avlastningsboliger, dagtilbud og omsorgsboliger med ulik grad av bemanning og tilpasset de ulike brukergruppene. Samarbeid med frivillige må utvikles der dette er riktig og forsvarlig. Skien Venstre ønsker innslag av private tiltak som supplement til kommunale tiltak.

Fra ca. 2020 vil det bli en økning i antall eldre over 80 år. Selv om mange eldre holder seg friskere og er mer aktive enn tidligere, vil det være flere som opplever sykdommer, funksjonstap og skrøpelighet i høy alder. En følge av denne utviklingen er også at forekomsten av demenssykdom vil øke. Personer med demens har ofte et langvarig sykdomsforløp, og mange vil ha et hjelpebehov som øker og som kan bli svært omfattende over tid.

Samhandlingsreformen fra 2012 har ført til at kommunen har overtatt oppgaver fra sykehuset og kommunen har i dag ansvar for mye sykere mennesker enn tidligere. Denne utviklingen har utløst krav til økt kompetanse. Den har også medførtøkt press på de allerede eksisterende korttids-, avlastning- og rehabiliteringsplasser. Kommunen har derfor valgt å etablere et helsehus som inneholder avklaringsplasser, øyeblikkelig hjelp tilbud, rehabilitering, legesenter og lindrende enhet, og har rustet seg til å kunne ivareta mer kompliserte tilstander både i hjemmet og på sykehjemmene.

Venstre vil:

 • Videreføre planleggingen av et nytt sykehjem i sentrum eller sentrumsnært. Det må tas hensyn til at mange av beboerne vil ha demenssykdom ved utforming og plassering av sykehjemmet
 • At behovet for videre utbygging av omsorgsboliger, bokollektiver og/eller demenslandsby med ulik grad av hjelpetilbud vurderes. Stevneplassen kan være en aktuell plassering for dette, men det er viktig at slike botilbud vurderes i ulike deler av kommunen, også utkantene
 • At det skal etableres et ambulerende team knyttet til lindrende behandling etter modell fra Fransiskushjelpen. Dette for å forsterke kommunens tilbud til personer som ønsker å dø hjemme
 • At det skal være tilstrekkelig med korttids,- avlastnings- og rehabiliteringsplasser for hjemmeboende med ulike behov
 • At det skal være tilstrekkelig med avlastnings- og dagtilbud spesielt tilrettelagt for personer med demens som bor hjemme. Disse dagtilbudene må ha utvidet åpningstid, og mulighet for overnatting ved spesielle behov
 • Vurdere konkurranseutsetting av deler av omsorgstjenestene. Det forutsettes at kvaliteten på tjenestene blir tilsvarende eller bedre enn kommunale tjenester
 • At Skien skal fortsette å utvikle gode løsninger innen velferdsteknologi for å øke brukernes trygghet og selvhjulpenhet, og å bidra til en enklere arbeidshverdag for våre ansatte
 • Fortsette/intensivere arbeidet med hverdagsrehabilitering for at flest mulig kan være aktive og selvhjulpne så lenge som mulig
 • Videreføre arbeidet med kompetanseplan i tjenestene for å kunne ivareta de økte faglige utfordringene som følge av mer komplekse brukerbehov
 • At alle ansatte i sektoren har tilstrekkelig faglige og språklige kvalifikasjoner. Dette krever bevissthet ved ansettelser og et godt samarbeid med utdannings- og opplæringsinstitusjonene. Fadderordning for nyansatte er et aktuelt virkemiddel for veiledning og læring på arbeidsplassen
 • At ledelse og organisering av omsorgstjenestene kontinuerlig søkes forbedret og at databasert kommunikasjons- og informasjonsflyt utvikles videre
 • At alle institusjoner skal ha et produksjonskjøkken og supplerende anretningskjøkken
 • At det igangsettes et utredningsarbeid knyttet til ensomhetsproblematikk
 • At det skal være et fokus på oppfølging av Handlingsplan mot Vold i nære relasjoner i omsorgstjenestene
 • At Skien kommune skal fortsette å arbeide med å få ned sykefraværet via Skien som en IA-bedrift. Det må også jobbes på tvers av kommunegrensene for å finne gode løsninger på tiltaksplasser for folk med langtidsfravær. Målet er at kommunen skal være en god og attraktiv arbeidsplass, og hvor alle skal trives

 

Tilrettelegging

Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne benytte seg av samme tjenestetilbud som resten av befolkningen. Det skal tilrettelegges for et mest mulig aktivt liv til tross for sykdom og funksjonstap.

Venstre vil:

 • Sikre en tilfredsstillende BPA- ordning slik at folk med funksjonsnedsettelser kan styre sin egen hverdag (BPA= brukerstyrt personlig assistanse)
 • Arbeide for en fortsatt utvikling av universelt utforming i kommunen som sikrer god tilgjengelighet for all

 

NAV

NAV, som nå inneholder tidligere sosialkontor, trygdekontor og arbeidskontor gir et samlet tilbud til befolkningen på disse områdene. NAV har en sentral rolle i forhold til bosetting og integrering av flyktninger som skal bo i Skien.

Venstre vil:

 • At NAV skal være et godt fungerende serviceorgan for innbyggerne og ha kort saksbehandlingstid
 • At innsatsen for at flere skal komme ut i arbeid intensiveres, og at bruk av vilkår for sosialhjelpsmottakere tas i bruk i større grad
 • Styrke undervisning i språk og samfunnsfag for innvandrere
 • Styrking av det frivillige arbeidet med flyktningeguider
 • Sikre tilgang på god tolketjeneste til de forskjellige språk. Barn skal ikke brukes som tolker for sine foreldre
 • Opprette en stilling som flyktningekoordinator
 • Skien skal ta imot det antall flyktninger som passer til kommunens størrelse, sett i forhold til det antall som får opphold i Norge

 

Psykisk helse og rus

Det er et mål å sikre pasienter med psykisk sykdom og/eller rusproblemer et verdig liv, med god tilgang på behandling og oppfølging, deltakelse i arbeid, aktivitet og sosialt liv. Dette kan skje blant annet gjennom økt valgfrihet for den enkelte, reduserte ventetider og styrket lavterskeltilbud i kommunen.

Boligsituasjonen for denne gruppen har blitt bedre de senere årene, og kommunens opprettelse av stillinger som boveiledere har bidratt til økt stabilitet. Det er behov for å bygge opp et mer differensiert botilbud når det gjelder boligmasse og oppfølging

Rusteamet i Skien kommune skal ha kompetanse til tidlig intervensjon og avdekking av rusproblematikk.

Venstre vil:

 • Styrke det forebyggende arbeidet med lavterskeltilbud for ungdom med rusproblemer og psykiske og sosiale vansker
 • Utvikle og videreutvikle aktivitetstilbud
 • Ha økt fokus på og styrke ettervern med dagtilbud og kvalifisert personale for tidligere rusmisbrukere
 • Støtte Skien diakonale senter, Tilja oppfølgingssenter og andre frivillige organisasjoner som driver med lavterskeltilbud for rusavhengige
 • Styrke kompetansen på rusbehandling hos allment helsepersonell i kommunen
 • Videreutvikle og styrke kvalitet, kapasitet og kompetanse innen psykisk helse og rusarbeid, for å kunne møte de økte kravene som følger av samhandlingsreformen

 

Barnevern

Barnevernstjenesten skal primært hjelpe familier til å gi barna god nok omsorg. Om nødvendig kan tvangstiltak brukes.

Venstre vil:

 • At barnevernstjenesten må gis tilstrekkelig ressurser slik at det ikke oppstår ventelister i behandling av saker
 • At barnevernstjenesten skal ha fokus på å sette inn tiltak tidlig, før problemene har fått utvikle seg for mye, og mens barna er små og det ikke har skjedd en alvorlig skjevutvikling

Næring og verdiskaping

Et mangfoldig og nyskapende næringsliv er avgjørende for at vi skal kunne opprettholde og utvikle vårt velferdssamfunn. Kjernen i Venstres næringspolitikk er gode generelle rammevilkår for alle deler av næringslivet. Det er et mål for Venstre at flere starter egen bedrift og at flere bestemmer over sin egen arbeidsdag. Det er viktig for maktspredning i økonomi og samfunn å ha mange selvstendig næringsdrivende og et mangfold av små og mellomstore bedrifter. I tillegg til de store bedriftene i vårt område. For å få til en positiv nærings- og befolkningsutvikling i Skien må viktige rammebetingelser på plass. Da er en god infrastruktur for vei, jernbane og sjøtransport helt grunnleggende.

Venstre vil:

 • Prioritere økt satsing på samferdsel som et virkemiddel for å bedre vilkårene for næringslivet. En god infrastruktur og koordinering innen alle typer transport og samferdsel er helt avgjørende for å få til en positiv utvikling for næringslivet i Skien/Grenland
 • Sikre (IC) InterCity-utbyggingen fra Oslo og helt til Skien, med en sammenkobling derfra til Sør-Vestbanen
 • Arbeide for å sikre videre drift av Bratsbergbanen for bl.a. å legge bedre til rette for intermodal godstransport (sjø-bane) for næringslivet i øvre Telemark og Buskerud, til og fra havnene i Skien/Grenland
 • Arbeide for en mer effektivt og miljøvennlig transportløsning i Skien/Grenland gjennom å forlenge det nye veiprosjektet fra Brekkasvingene (Skyggestein- Skjelbredstrand), og bygge en ny vei utenom bybåndet helt ut til E18
 • At Skien skal være en positiv tilrettelegger for et mangfoldig næringsliv. Styre i stort og slippe løs i det små vil være utgangspunktet for Skien Venstres næringspolitikk. Unødig detaljfokus og byråkrati skal unngås. Dette skal gjenspeiles i det politiske og administrative arbeidet i kommunen
 • Legge til rette for grønn økonomisk vekst i alle deler av næringslivet, slik at det alltid skal lønne seg å ta riktige miljømessige valg. Klima- og miljøpolitikken skal være en viktig og integrert del av Venstres næringspolitikk
 • At byutvikling vektlegges i næringspolitikken for å øke kommunens attraksjonskraft. Sentrale kommunale institusjoner må plasseres slik at de blir drahjelp for en positiv nærings- og byutvikling
 • Gjenskape Skien sentrum som et attraktivt og levende bysentrum med et blomstrende kulturliv og et optimistisk næringsliv. Dette skal oppnås gjennom; økt bosetting i sentrum og etablering av en infrastruktur som tilfredsstiller kravene til en miljømessig god og fremtidsrettet byutvikling. De estetiske verdiene som ligger i byens arkitektur må ivaretas og det må stille klare estetiske krav til framtidige bygg og arkitektur
 • At Skien kommune skal si nei til en generell adgang til søndagsåpne butikker
 • Revurdere strukturen i Skien næringsfond slik at det ikke blir automatikk i at de som sitter som faste medlemmer i hovedutvalg for næring, miljø og kultur blir styremedlemmer i næringsfondet
 • Prøve å unngå inhabiliteter ved å spre flest mulig styreverv til personer som ikke sitter i Bystyret og hovedutvalgene. Dette gjelder spesielt de kommunalt eide aksjeselskapene
 • I samarbeide med aktuelle partnere og det lokale næringslivet se på mulighetene for å få etablert en mathall i f.eks. PM5 på Smieøya
 • At kommunalt næringsarbeid primært skal rettes mot rammevilkår og i liten grad være bedriftsrettet. Kommunens næringspolitikk skal ikke under noen omstendighet virke konkurransevridende
 • At samarbeidet innen Vekst i Grenland (ViG) løpende evalueres ut i fra en kost/nytte vurdering
 • Legge til rette for konkurranseutsetting av kommunale tjenester på områder hvor det kan være bra for brukerne og økonomisk gunstig for kommunen.
 • Gi landbruket nye muligheter til utvikling gjennom en landbrukspolitikk som tar utgangspunkt i bonden som selvstendig næringsdrivende
 • Stimulere landbruket til produksjon og salg av lokal mat og drikke, slik at flere produsenter kan hente sine inntekter direkte i markedet
 • Oppheve alle produksjonsreguleringer dersom foredling skjer på egen gård, men tilpasse regelverket slik at forbrukernes helse ivaretas
 • Tillate lokale produsenter av alkoholholdige drikker å informere om produktene på sine egne nettsider, slik Vinmonopolet har adgang til i dag
 • Tillate servering av alkohol til besøkende i produksjonslokaler eller lokaler i tilknytning til disse, også på søndager

 

 

Kultur og frivillighet

Kulturbegrepet omfatter alle kunstneriske utrykk, idrett, friluftsliv, bibliotek, kino, fritidsklubber, kulturskole og kommunens kulturarv. Venstre vil ha mangfold og bredde i det lokale kulturmiljøet og ser på kultur som en drivkraft i samfunnet som oppstår der mennesker møtes. En aktiv kulturpolitikk og frivillig innsats i kommunen er en viktig investering for et rikere menneskelig miljø, og fremmer kreativitet, samfunnsengasjement og toleranse. Tilgang til kulturarenaer og kulturopplevelser bidrar til sosial utjevning, bedre folkehelse, næringsutvikling og økonomisk verdiskaping i kommunen. For å bevare et levende og inkluderende kulturmiljø er det nødvendig med offentlig tilrettelegging og stimulering av engasjement, tilhørighet og kreativitet.

Idrett og frivillighet

Bedre folkehelse er en kvalitet for samfunnet som helhet. Godt tilrettelagte muligheter for fysisk aktivitet er viktig for å bygge opp folks mestringsevne, selvtillit og psykiske og fysiske helse. Derfor er det viktig å legge til rette for både organisert og selvorganisert fysisk aktivitet for alle aldersgrupper, det være seg utøvere innen friluft, mosjon, lek, breddeidrett eller konkurranseidrett. Spesielt viktig er det å arbeide for at barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter i nærmiljøet for å bygge sosiale nettverk.

Venstre vil:

 • Øke tilskuddet til breddeidretten, da dette er en god samfunnsøkonomisk investering
 • Sikre friområder i nærmiljøene og legge til rette for turveier, kulturstier og skiløyper
 • Opprettholde svømmehallen på Gulset
 • Bidra til vedlikehold av nærmiljøanlegg blant annet lekeplasser og balløkker
 • At alle skolegårder skal være bilfrie
 • Samarbeide med lokale tur- og historielag om å kartlegge kulturminner i marka og gjøre dem lettere tilgjengelige
 • Støtte idrettslagene slik at de kan fortsette den gode jobben de gjør
 • Støtte smale fritidstilbud

 

Integrering

Skien er en flerkulturell kommune. Utfordringen er å få til at kulturforskjellene beriker den tradisjonelle norske kulturen og ikke skaper avstand og strid. Venstre vil bidra til holdningsendringer og økt forståelse og dialog mellom innbyggere for slik å oppnå gjensidig respekt og toleranse.

Venstre vil:

 • Bidra bl a via Flerkulturelt utvalg til å engasjere innvandrere og flyktninger i politikk, frivillig arbeid og fritidsaktiviteter
 • Oppfordre frivillige organisasjoner til å fokusere på inkludering av innvandrere og flyktninger
 • At kommunen i alt sitt arbeid skal ivareta et inkluderingsperspektiv
 • At kommunen støtter frivillige organisasjoner som organiserer lavterskeltilbud som gåturer, gårdsbesøk for flyktninger, innvandrere og andre aktuelle målgrupper

 

Scene, konsert og musikk

Venstre vil være pådriver i utviklingen av Skien som scene-, konsert- og festivalby. Skien har et unikt kultur-, musikk- og teatermiljø. Venstre vil legge til rette for at disse aktivitetene forsterkes blant annet gjennom videreutvikling av samarbeidet mellom offentlige og private aktører

Venstre vil:

 • Utvikle en felles kulturkalender i Skien for både kommunale og private aktører for å utnytte synergieffekt og for å unngå ”kollisjoner” og dobbeltarbeid
 • Styrke samspill og kunnskapsutveksling mellom næringsliv og kultur i kommunen, for eksempel lage en database der kultur og næringsliv kan ”finne” hverandre og skape nye koalisjoner; kulturarbeidere må også tenke næringsutvikling
 • At kommunen skal være en samarbeidspartner ved gjennomføring av festivaler og større konserter og delta i videreutviklingen av arrangementskompetanse
 • At kommunen utvikler en delingskultur på felles utstyr som bord, benker og småtelt og stiller med lagerplass for utstyr og rekvisita
 • Vurdere mulighet for et felles booking og billettkontor, f eks. knyttet til Ibsenhuset / web/ app
 • Støtte Grenland symfoniorkester og Skien kirke som konsertarena
 • Vurdere å øremerke (deler av) en stilling innenfor kulturadministrasjonen til samordning av aktiviteter på kommunale kulturarenaer og tettere samhandling mot private arenaer/ kulturtiltak

 

Bibliotek

Biblioteket er et særdeles viktig lavterskeltilbud. Et godt bibliotektilbud forutsetter tilgjengelighet, at biblioteket er velutstyrt, teknologisk oppdatert og bemannet med kvalifisert og engasjert personale. Biblioteket skal ikke bare sikre tilgang til et bredt spekter av informasjon, kunnskap, litteratur- og kulturopplevelser, men også aktivt formidle disse ressursene. Ved å løfte bibliotekene som debattarena og stimulere til bred medvirkning, styrkes sosiale nettverk og kulturfeltet åpnes for flere mennesker.

Venstre vil:

 • At hovedbiblioteket skal være søndagsåpent
 • Arbeide for å øke bevilgningene til biblioteket og videreutvikle bibliotekfilialene på Klyve og Gulset som møteplass og arena for inkludering ved tettere samarbeid med frivillige organisasjoner
 • Videreutvikle biblioteket som en møteplass og en inkluderings- og integreringsarena for alle i kommunen
 • Videreutvikle biblioteket som kultur- og læringsarena og til å virke som et samfunnsaktuelt litteraturhus i tettere samarbeid med Litteraturhuset i Skien
 • Styrke biblioteket som digital møteplass og formidler av nettbasert informasjon
 • Arbeide for å få et nytt hovedbibliotek kombinert med et Ibsensenter. Venstre ser flere alternative plasseringer, for eksempel Landmannstorvet, Kverndalen eller Skien Brygge. Lokaliseringsvalg skal begrunnes med nærhet til kollektiv-knutepunkt og betydning for byutvikling, synlighet og tilgjengelighet

 

Kino

Det er viktig for Venstre å opprettholde dagens kinotilbud. Kino er et samlingsted og et møtepunkt i byen og et viktig kulturtilbud som favner vidt og er med på å gjøre byen levende.

Venstre vil:

 • Arbeide for at Skien fortsatt skal ha en moderne kino med variert filmtilbud

 

Kulturskolen

Kulturskolen er en viktig aktør i barn og unges oppvekstmiljø og utdanningsløp. Kulturskolen er en inngangsport til de estetiske fagområder og gir barn og unge mulighet til å skape kulturuttrykk. Kulturskolen er viktig både for bredde – og talentutvikling. Venstre ønsker at kulturskolen organiseres og driftes slik at alle barn og unge som ønsker det får plass. Venstre vil oppfordre til mangfold, kvalitet og aktualitet i tilbudet og har bidradd til å tilrettelegge for gode lokaliteter i den nye kulturskolen. Venstre ser på kulturskolen som vårt lokale ressurssenter for kulturopplæring.

Venstre vil:

 • Styrke samarbeidet mellom kulturskolen og grunnskolen
 • Arbeide for kulturskole for alle gjennom et antall friplasser
 • At kulturskolen skal tilby opplæring i musikkterapi
 • Videreføre samarbeid med Porsgrunn kulturskole

 

Fritidsklubber

Skien Venstre ønsker at de største bydelene og sentrum skal ha fritidsklubber. Dette vil være en sosial arena som tilbyr fritidsaktiviteter for barn og ungdom, gir ungdom mestringsopplevelser og er holdningsskapende blant annet ved å motvirke rus, rasisme og vold. Venstre mener at barn og unge må ha mulighet til å være selvorganiserte og skape sin egen ungdomskultur. Kommunens ungdomsarbeid må koordineres med frivillige organisasjoner og kommunen bør ha en aktiv tilretteleggerrolle i dette arbeidet.

Venstre vil:

 • Utvide og forbedre tilretteleggingen for selvorganisert kulturaktivitet for ungdom i samarbeid med frivillige organisasjoner
 • Videreutvikle ferietilbud til barn og ungdom
 • Utvide fritidstilbud også på lørdager

 

Kulturutveksling

Den kulturelle skolesekken sikrer alle barn og unge et tilbud og møte med profesjonell kunst og kultur av høy kvalitet i løpet av grunnskole og videregående skole. Venstre vil arbeide for å utvide den lokale rammen for å ivareta vår lokale kulturarv og vårt lokale kunstnermiljø. Den kulturelle spaserstokken er viktig for livskvaliteten til eldre som ikke er i stand til å oppsøke kulturopplevelser selv. Denne sikrer eldre som bor på institusjon tilgang til profesjonell kunst og kulturopplevelse.

Venstre vil:

 • I større grad engasjere lokale profesjonelle utøvere og kunstnere
 • Arbeide for et tettere samarbeid med Skien kulturskole
 • Arbeide for at utvekslingen vektlegges som en integrert del av satsning på kunst og kultur i opplæringen

 

Frivillighet og amatørkultur

Venstre mener det er viktig å synliggjøre frivillig innsats og gi anerkjennelse for at frivillig arbeid er en solid bærebjelke i vårt nærmiljø. Mer frivillighet og engasjement gjør kommunen vår til et bedre sted å bo.

Venstre vil:

 • Tilrettelegge for et aktivt frivillighetsarbeid, og sette av tid i kulturadministrasjonen til hjelp med formalia knyttet til drift av frivillige organisasjoner
 • Opprette stilling som frivillighetskoordinator i Skien kommune
 • Støtte opp om Litteraturhuset i Skien og videreføre kommunale lønnsmidler på 2015 nivå, og oppfordre Litteraturhuset til utstrakt samarbeid med hovedbiblioteket
 • Legge til rette for kor og musikkorps og annen frivillig basert musikkultur
 • Videreutvikle Bydelshusenes drift. Tilbudene bør i større grad basere seg på frivillighet

 

Kulturarv

Venstre vil ta vare på kulturminner og tilrettelegge for at disse skal være åpne og tilgjengelige for publikum. Bruk er det beste vern.

Venstre vil:

 • Arbeide for at Ibsen Venstøp, Ibsengården i Snipetorp og Skien kirke i størst mulig grad skal være åpen for publikum i sommerhalvåret. Det må avsettes timeressurser til å føre tilsyn, åpne og lukke
 • Støtte opp om kommunens Ibsenstrategi. Iverksette enkle strakstiltak som å gjenåpne Ibsenrommet på biblioteket, lage en Ibsenkultursti i sentrum
 • Ta godt vare på den nasjonale kulturarven vi har i Skien og fortelle om den på informasjonstavler
 • Styrke Telemark museum med nytt administrasjonsbygg
 • Bevare gammel bebyggelse, etterleve de vedtatte hensynsoner og oppfordre til at nybygg skal oppfylle estetiske krav
 • Ha fri adgang til Brekkeparken

 

 

Barn og unge

Barn og unge flest er engasjerte og opptatt av verden rundt seg. Unge bryr seg om saker som er viktige for dem. Skien Venstre vil legge til rette for at barn og unge kan delta aktivt i nærmiljøet, oppleve sosial tilhørighet, utvikle sine interesser og evner og oppleve fellesskap på tvers av etnisitet og klasse.

 

Fritids- og kulturtilbud

Selv om Skiensungdommen er relativt homogen, vet vi at vi finner ulike livsstiler og levekår innen vår kommune. Med god kunnskap og bred forståelse for de utfordringer ungdommen møter, vil vi lykkes bedre i å skape gode og trygge oppvekstsvilkår for unge samt videreutvikle en god ungdomspolitikk. Det er viktig både med organiserte fritidstilbud og uorganiserte lavterskeltilbud.

Venstre vil:

 • Ha søndagsåpent bibliotek primært hovedbibliotek, men også filialer
 • At det utvikles et godt samarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner, slik at tilbud ikke konkurrerer men supplerer hverandre
 • At kommunens fritidstilbud for barn og unge opprettholdes og utvikles i tett samarbeid med brukergruppen
 • Videreføre ordningen med musikkbinger lik dem som er plassert på Skien VGS
 • Jobbe for at konserter med alkoholservering også åpnes for de under 18 år, eksempelvis med todelte arenaer/konsertplasser
 • Støtte LAN-arrangementer
 • At fritids- og kulturtilbud rettet mot barn og unge informeres på en og samme hjemmeside og via sosiale medier
 • Sette opp flere skate- og sykkelramper i kommunen
 • Ha flere rusfrie arrangementer
 • Sette av flere vegger til lovlig graffiti

 

Samarbeid hjem/ skole

Foreldreveiledning er et ledd i å bedre oppvekstvilkår for kommunens barn og unge.

Venstre vil:

 • At det lages et “kursopplegg” hvor SLT koordinator og/ eller skolen gir foreldre råd om det å være tenåringsforeldre
 • Et godt og trygt skolemiljø er viktig for at barn og ungdom skal mestre, lykkes og trives
 • Vurdere å øremerke deler av en stilling som skolemegler mot mobbing
 • At det skal lages kurs for foreldre hvor skolen presenterer gode tips i forhold til lekser, lesestrategier og matematikkstrategier
 • Ha klare retningslinjer for hvordan man håndterer problemelever og mobbere med praktiske tiltak/ metodikk for adferdsendring

 

Helse

En god barndom varer livet ut, derfor er det viktig med tidlig innsats for å fange opp helsemessige utfordringer i barn og unges oppvekstmiljø.

Venstre vil:

 • Støtte opp om frivillig rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid, for eksempel Natteravnene
 • Styrke rusomsorgen, slik at unge rusmisbrukere raskere fanges opp og får tilbud om avrusning, ettervern og oppfølging
 • Bedre tilbud for behandling og oppfølging av psykiske lidelser

 

Transport

Et godt kollektivt transporttilbud er viktig for barn og unge.

Venstre vil:

 • At man går som barn på bussen frem til fylte 18år
 • Jobbe for en utvidet kveld/nattbussordning slik at ungdom kommer seg trygt hjem
 • Arbeide for et bedret busstilbudet i distriktene
 • At det i helgene settes opp en nattbuss for ungdom som også kjører ut til distriktene
 • Bedre belysning på gang og sykkelveier blant annet i Lundedalen
 • Jobbe for å etablere ladestasjoner for el-sykler, særlig ved ungdoms- og videregående skoler

 

Deltakelse og demokrati

Det er viktig at unge deltar i samfunnsdebatten. Venstre går derfor inn for stemmerett for 16-åringer.

Venstre vil:

 • Synliggjøre ungdomsrådet og øke rådets innflytelse
 • Videreutvikle skolebesøk på Rådhuset for å skape dialog mellom ungdom og politikere
 • Ha en prøveordning med skoledebatter på ungdomsskolene
 • Stemmerett for 16 åringer ved kommunevalg som prøveordning i Skien kommune

 

 

Landbruk

Skien kommune er Telemarks største landbrukskommune. Venstre vil legge til rette for et levedyktig landbruk som sikrer trygg og miljøvennlig matproduksjon.

 

Bosetting og utvikling

Landbruket er viktig for bosetting i hele landet og i hele kommunen – for biologisk mangfold, kulturlandskap og matproduksjon.

Venstre vil:

 • Gi kommunene mulighet til å fastsette egne grenser for boplikt innenfor et nasjonalt regelverk
 • Sikre levende bygdemiljø ved blant annet å arbeide for å opprettholde skoletilbud og rimelig veistandard
 • Sikre god mobildekning og nettilgang av hensyn til bosetting og til utvikling av tradisjonelle næringer, enkeltmannsbedrifter og nyetableringer
 • Utarbeide retningslinjer for å skille ut 1-2 tomter pr gårdsbruk, så lenge hverken tomt eller vei beslaglegger dyrkbar mark og forutsatt rimelig avstand til for eksempel skoletilbud
 • Bidra til teknologikompetanseheving i landbruket med tanke på stadig mer utstrakt databruk i landbruket

Jordbruk og matproduksjon

Venstre vil ha en landbrukspolitikk som tar utgangspunkt i hensiktsmessige rammebetingelser, herunder gode tilskuddsordninger kombinert med forenklinger. Et sterkt jordvern er viktig for et levedyktig landbruk.

Venstre vil:

 • Være en garantist for et sterkt jordvern
 • Å iverksette ordninger med opparbeidelse av ny dyrkbar jord som erstatning for tapt matjord, blant annet via et nydyrkingsfond som kan bygges opp ved at det betales en avgift for å bygge ned landbruksjord i (blant annet ved veiframføringer)
 • Støtte omlegging til andelsgårder, fellesfjøs og andre former for felles / samordnet drift av gårdsbruk
 • Hindre nye høyspentledninger over landbruksjord. Disse bør legges i bakkekabel, ev alternative traseer
 • I sårbare landbruksområder bør nye veianlegg legges i kulvert
 • Dersom ny vei fra en fremtidig Århusbru vedtas, vil Venstre arbeide for at denne legges i en miljøtunell under den dyrkede marken på Falkum-jordene
 • Sikre stabil veterinærordning, slik at de som driver med dyrehold i landbruket alltid har en veterinær tilgjengelig
 • Fortsette å legge til rette for gjenbruk av metangass i landbruket til energi og se på mulighetene for bruk av metangass som biodrivstoff
 • At Skien kommune skal jobbe aktivt for mer økologisk landbruk ved for eksempel å oppfordre egne institusjoner å bruke slike produkter
 • Arbeide for at ​alternativ bruk av “Røde låver” skal kunne tillates, for slik å sikre at viktig bygningskultur kan vedlikeholdes og bestå
 • Fortsette og utvikle matfestivalen Mersmak, slik at lokale matprodusenter har en arena for å vise frem sine produkter. Mersmak er dessuten en viktig inkluderingsarena og viser andre lands/ andre kulturers mattradisjoner
 • Oppfordre de forskjellige landbrukskontrollorganisasjoner til å samordne sin virksomhet i større grad enn nå
 • Oppfordre bønder til å bruke miljøforsvarlig biodiesel
 • Opprettholde og vurdere legge til rette for flere kolonihager
 • Oppfordre til urbant landbruk
 • Legge til rette for bier og humler gjennom å oppfordre til private til å hensynta dette i hager og gårdsbruk. Kommunen bør avsette deler av sine grøntområder og parker til villeng i stedet for plen
 • At kommunen skal øke sitt bruk av økologisk mat og kortreist mat, dette bør være minimum 30 %
 • Stimulere norsk matkultur og produksjon av lokal mat og drikke, slik at flere produsenter kan hente inntekten direkte i markedet
 • Oppheve alle produksjonsreguleringer av foredling på egen gård, Men tilpasse regelverket slik at forbrukernes helse ivaretas
 • Ta utgangspunkt i bonden som selvstendig næringsdrivende og gi landbruket nye muligheter til utvikling

 

Skogbruk

Venstre vil:

 • Sikre lokal medvirkningsrett i verneprosesser, grunneiers rett til erstatning og hjelp til omlegging av drift der det er nødvendig
 • Arbeide for økt bruk av trevirke og bioenergi
 • Arbeide for veiutbedringer i distriktene for slik å sikre framkommelighet for næringstransport

 

Utmark

Venstre vil:

 • Være mot motorisert ferdsel i utmark for fornøyelsesformål, men tillate det i næringssammenheng, som bla i forbindelse med bruk og vedlikehold av hytter
 • Oppfordre til og veilede for utbygging av hytter der hvor arealdelen legger til rette for det
 • I samarbeid med næringsorganisasjoner i landbruket stimulere til utvikling av reiselivsprodukter

 

 

Byutvikling

Skien Venstres framtidsbilde av Skien 2030.

Det er travelhet og stor aktivitet i Skien sentrum. Byen har omdømme som en livlig, grønn og bærekraftig by. Arbeidsplassene er mange og varierte, unger og ungdom er på farten i trygge bygater. Veier og gater i sentrum er sykkelprioriterte; bilene er velkomne men underordner seg gående og syklende. Det er lys i alle vinduer og trær og planter er en del av bybildet. Tilbudet av handel, kultur og sosiale møteplasser for alle aldersgrupper er fargerikt og sammensatt. Biblioteket er samlingssted midt i sentrum. Det er ukomplisert og trygt å komme fra bopel til skoler og barnehager, til arbeidsplasser, fritidsaktiviteter og kulturopplevelser

For at dette skal bli virkelighet vil Skien Venstre arbeide for en byutvikling tuftet på en ideologisk byvisjon, en konkret og helhetlig plan, holdningsendringer og et bredt lag av fagfolk.

 

En ideologisk byvisjon

Gjennom politiske vedtak og ved å tilrettelegge for offentlig/ privat samarbeid vil Skien Venstre utvikle Skien som en kompakt by kjennetegnet av kvalitet. Vi vil bygge våre vedtak på kompetanse. Vi vil utvikle en mangfoldig bykultur med utgangspunkt i vårt særpreg og vår historie. Det skal være sammenheng og konsistens i våre vedtak. Dette er det nærmeste vi kommer en ideologisk og samtidig virkelighetsnær visjon.

 

En konkret plan

Kompakt. Svaret på Skiens og vår tids største utfordringer kan sies med ett ord: kompakt. Byen kan ikke vokse basert på økt bilbruk og mer transport. Det er åpenbart i lys av miljø- og klimautfordringene, men minst like viktig for hverdagslivet til byens borgere. Vi kan ikke basere et framtidssamfunn på timer med daglig transport av folk flest. Det er dårlig samfunnsøkonomi og redusert livskvalitet for den enkelte. Derfor må det være kortest mulig avstand mellom der folk bor, jobber, går på skole, i barnehage, handler, trener og har andre fritidsaktiviteter. Skien Venstre har et helhetssyn på byutvikling. Vi vil ikke risikere at byutviklingen blir tilfeldig. Vi vil arbeide for en bærekraftig, mangfoldig og pulserende byutvikling og en miljøvennlig fortetting av sentrum.

Kvalitet og kompetanse må gå hånd i byutviklingsarbeidet. Skien trenger faglig hjelp til å utvikle med kvalitet det Skien Venstre mener er selve rammeverket; samspillet mellom gater og arkitektur, mellom bygg og mellomrom, mellom nettverk og bystruktur, mellom offentlig og privat virksomhet. Byutvikling er mer enn bygg, veier og gater er mer enn løsrevne enkeltoppgaver

Kultur. Vi har en idé om hvordan byen vår skal være og bygger dette på Skiens kultur og særpreg, vår felles identitet og historie, på geografi og klima. Vår visjon må være så åpenbar og tydelig at vi umiddelbart reagerer hvis den trues av kortsiktige politiske og / eller administrative beslutninger, dårlig arkitektur eller feilvurderinger av utbyggere.

Konsistens. Skien Venstre er opptatt av at alle politiske vedtak som fattes, skal føre byen framover i den retning og mot de mål vi har satt oss. Det må være sammenheng i politisk arbeid og våre vedtak må være konsistente

 

Holdningsendringer

Det er et mål å etablere allmenn forståelse for at byliv har andre kvaliteter enn de vi finner på kjøpesenter, i boligfelt og i lokalmiljøene. Byliv er positivt i seg selv. Det er bysentret som definerer byen og Skien Venstre vil videreutvikle sentrum som en mangfoldig, travel, hyggelig og vakker møteplass med aktivitet både på dagtid og kveldstid. For å lykkes med dette, må stadig flere velge å skape arbeidsplasser i sentrum og å bo i Murbyen og sentrumsnært. Skien Venstre mener at hovedtyngden av boligbyggingen de kommende år – inntil 90 %- må legges til det definerte bybåndet og primært i eller nær båndet mellom tvillingbyene. Derfor sier Skien Venstre nei til store feltutbygginger på Gulset Øst og Bervikåsen.

Fagfolk og helhet

I byutvikling trengs by – og trafikkplanleggere, arkitekter og politikere. Dessuten trenger vi flere stemmer for fullt ut å forstå hva som skal til for at bylivet skal fungere godt, forstå hvordan hverdager oppleves og hvordan byen og samspillet mellom elementene oppleves. Allerede ved oppstart av ulike byutviklingsprosjekt vil Skien Venstre at forskjellige yrkesgrupper blir oppfordret til å komme med sine synspunkt, som skole – og barnehageansatte, næringslivsledere, gartnere, helsefagarbeidere, håndverkere og kulturarbeidere. Lokalutvalgene bør slås sammen og fungere som bydelsutvalg som høres i byutviklingsspørsmål.

Venstre vil:

 • Legge til rette for at flere skal velge å bo i sentrum og sentrumsnært
 • Legge forholdene til rette for omgjøring av bygårder i Murbyen til boliger. Venstre har i flere år gått inn for å lempe på bestemmelsene i Sentrumsplanen, som å dispensere fra krav til uteareal, åpne for balkonger og tilpassede fasadeendringer, takterrasser og takhager
 • I alt politisk arbeid vektlegge å styrke byens omdømme og aktivitetsutvikling for slik å bidra til at Skien Brygge og flere byggetrinn på Klosterøya kan realiseres
 • Igangsette et “byutviklingsprosjekt” for opprusting og videreutvikling av Kverndalenområdet, primært med tanke på bolig
 • Arbeide videre med opprusting og forskjønning av offentlige byrom og alle fasader i sentrum. Offentlige og private gårdeiere som samhandler under veiledning og etter en plan, vil ha betydning for sentrumsutvikling og for hvor attraktivt sentrum oppleves
 • Imøtekomme ønsker om omregulering av førsteetasjer i enkelte bygater, fra næring til bolig
 • Ha vedvarende fokus på ren og trygg by i fortsatt samarbeid med Politiet og Link, og slik at sentrum oppleves imøtekommende for ulike aldersgrupper
 • Holde fast ved bybåndstrategien og ikke fatte vedtak som svekker denne, dvs i kommende periode skal minst 80%, helst nærmere 90% av boligbygging skje innenfor det definerte og vedtatte bybåndet
 • Definere sentrumsnære områder / randsoner hvor man ønsker fortetting og vedta retninglinjer for dette
 • Legge vekt på at når sentrum utvikles med flere boliger, må byens allmenninger være innbydende og tilgjengelige; grøntdragene, parkene, offentlige uterom og lekeplasser
 • Ta vare på og framheve ‘raritetene’, det opprinnelige, historiske bygg. Informere om historisk utvikling på tavler og på kommunens hjemmesider

 

Handel og annen næringsvirksomhet

Venstre vil:

 • Videreutvikle et godt samarbeid mellom offentlige og private aktører basert på tydelig ansvarsdeling. Kommunen bør fortsatt øremerke deler av en stilling til næringslivskontakt i tett samarbeid med Vekst i Grenland
 • Oppfordre styret i Kontorbygg AS til å konsentrere sin aktivitet til sentrumsutvikling og primært å tilrettelegge for næringsvirksomhet
 • Venstre så tidlig at gårdeiere har en nøkkelrolle for aktivitetsutvikling i sentrum og vil fortsatt støtte Gårdeierforeningens arbeid og oppfordre til samarbeid mellom gårdeiere slik at nye handelskonsept kan utvikles, f ex se et kvartal som et ‘varehus’. Gårdeierforeningen oppfordres til å vurdere husleie som virkemiddel for aktivitet, ” Pop-up shops” kan også være et virkemiddel for å få i gang aktivitet

 

Bykultur

Venstre vil:

 • Bidra til at private kultur- og konsertarenaer og offentlige kulturarenaer samhandler og utfyller hverandre. Gjennomgå kommunens egne kulturinstitusjoner for å unngå at disse blir innbyrdes konkurrenter
 • Tilrettelegge for at framtidige institusjoner kan realiseres og blir lokalisert til sentrum, som bibliotek, barnehage, omsorgsboliger og / eller sykehjem, tingrett og andre off kontorer og instanser
 • Samordne informasjon og markedsføring av kulturarrangement, både private og offentlige tilbud
 • Legge til rette for uorganiserte aktiviteter i sentrum og randsone – med hovedvekt på barn og de godt voksne. Ett eksempel: Tufteparken’ som er en lavterskel treningspark med enkle og robuste apparater.
 • Utvikle et attraktivt ungdomstilbud for aldersgruppen 15-20 ved å utfordre frivillige organisasjoner til et samarbeid om dette
 • Benytte Stevneplassen midlertidig/ temporært som aktivitetspark etter mønster av Tempelhof tilrettelagt for uorganiserte aktiviteter: hagebruk/ urban farming, løpebane, areal for skatere, Frisbeegolf, bowls og andre smale aktiviteter

 

Kommunens roller

Venstre vil:

 • Oppfordre utbyggere til å ta i bruk en arkitektur som er nyskapende og bærekraftig bl a med større bruk av tre som byggemateriale
 • Arbeide for ny aktivitet og gjenbruk av bevaringsverdige Lunde barneskole og vurdere mulig gjenbruk også av Lunde u- skole
 • Sikre allmenn tilgjengelighet langs vannfrontene i Skien ved som hovedregel å ikke tillate bygging innenfor et 20 meters belte
 • Arbeide for ekstern finansiering og snarlig gjennomføring av gs bru fra Langbryggene til Klosterøya
 • Planlegge og avsette areal for flere framtidige gs bruer over Skienselva mellom tvillingbyene
 • Arbeide fram sammenhengende tursti mellom tvillingbyene på begge sider av elva
 • Sikre at det i større boligprosjekt i sentrum avsettes et antall ‘ affordable homes’, etter mønster fra større europeiske byer. Dersom slike bestemmelser ikke er ivaretatt i reguleringsplansammenheng, bør kommunen gå i forhandlinger for å muliggjøre at flere alders- og befolkningsgrupper får anledning til å bosette seg i sentrum/ sentrumsnært. Et annet virkemiddel for å oppnå dette, kan være å tilby enkelte boenheter for ‘ selvbygg’ og stor egeninnsats under kontroll og veiledning, ref erfaringer fra tyske byer

 

Grønn by

Venstre vil:

 • Etablere ‘ rasteplasser’ med benker og beplantning sammen med hensiktsmessig opprusting og belysning av gangveier, snarveier og bakgater. Benker langs turveier gjør det mulig for flere gå lengre turer
 • Planmessig gå fra klippede plener til blomstrende villeng, gress- skjøtsel, i deler av sentrale grøntområder og i Brekkeparken
 • Beplante trær tett og planmessig i større grad enn nå og oppmuntre til sentrumsnær ” urban farming” og etablering av grønne tak og takhager

 

Framtidsrettede trafikkløsninger

Venstre vil:

 • Sikre framtidsrettet og prioritert trafikkavvikling i sentrum slik at de ulike interessegrupper ivaretas; kollektivtrafikk, gående, syklende, biltrafikk for handlende, boende og næringsdrivende. Dagens gatebruksplan bør revideres og videreutvikles
 • Ha sykkelprioriterte veier, der bilene er velkomne, men må underordne seg gående og syklende. Dette vil føre til for god sentrumsframkommelighet for syklende. Det må etableres et sammenhengende hovedsykkelveinett til og fra sentrum mellom tvillingbyene.
 • Etablere et nett av betalbare hurtigladere, særlig viktig å etablere dette i Bygarasjen
 • Arbeide for en jernbaneutvikling som gagner Skien. Dette innebærer dobbelspor til Skien med stasjon i fjellet ved Landmannstorget, og videreutvikling av Bratsbergbanen mot Kongsberg og Drammen.
 • Arbeide å få gjennomført planene for Landmannstorget raskest mulig, primært med tanke på å utvikle terminalbygget
 • Holde fast ved og videreutvikle planer for etablering av en bybane fra Skien til Brevik. Venstre har som målsetting at bybanen på lang sikt skal gå på både østsiden og vestsiden av elva
 • På sikt fjerne EPA-brua, eventuelt erstatte den av ny bru lenger ute. Inntil videre gjøre området mer attraktivt og lettereframkommelig for gående
 • Arbeide for en mer effektivt og miljøvennlig transportløsning i Skien/Grenland gjennom å forlenge det nye veiprosjektet fra Brekkasvingene (Skyggestein- Skjelbredstrand), og bygge en ny vei utenom bybåndet helt ut til E18

 

www.venstre.no/lokal/telemark/skien

www.facebook.com/skienvenstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**