Reguleringsplanen for Sætre sentrum vedtatt

Publikum, politikere og media i Storsalen, Hurum rådhus. Reguleringsplan for Sætre sentrum er akkurat vedtatt., Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Hurum kommunestyre behandlet reguleringplan for Sætre sentrum i et ekstraordinært møte 30.06.15 Publikum og media var tilstede da signalbyggene ble tatt ut og reguleringsplanen ble vedtatt. Dette er Merete Haug (V) sitt innlegg i saken og oppsummerer Hurum Venstres syn på reguleringsprosessen i Sætre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Innlegg fra Merete Haug i Kommunestyret:

“Den reguleringsplanen vi blir bedt om å legge til grunn for utviklingen av kommunens hovedsentrum er rett og slett ikke god nok.

Arkitekturen er et trist kapittel. Det kunne vært så mye bedre. Venstre ber ikke om sørlandsidyll, men vi etterlyser en aktiv holdning til arkitektur. Vi skal la den diskusjonen ligge nå, sammen med spørsmålene omkring habilitet, lovligheter og tilbudsprosesser.

Båthavna i Sætre.
Båthavna i Sætre.

Men vi vil si noe om medvirkning. Innbyggermedvirkning er viktig for Venstre. Det var viktig for Høyre og Arbeiderpartiet også, da de ikke var i posisjon.

Planforslaget for Sætre sentrum ble avvist av Høyre og AP i 2002 med følgende begrunnelse, fremmet av representantene Brattlie og Johannesen: For liten innbyggermedvirkning, for lite åpenhet mot sjøen.

I valgkampen 2007, etter da forrige planforslag var trukket skrev Høyres kandidater, Terje Kjos og Monica Brattle i flere leserbrev i avisen hvor Høyre stilte seg som garantist for innbyggermedvirkning ved utviklingen av Sætre. Det er jo selvfølgelig en stund siden.

Reguleringsutkastet har vært på høring, med knappest mulig frist.
Hva betyr høring? Det betyr vel at man lytter? Eller er det heller ‘Jeg hører hva du sier’, som egentlig betyr : Bare si hva du mener, men jeg har bestemt meg på forhånd. Her er det kommet 51 høringsuttalelser. Det er mange for en bygd som Hurum og et lite sted som Sætre.

Erverdige Sætre gård ligger midt i Sætre sentrum.
Erverdige Sætre gård ligger midt i Sætre sentrum.

De aller fleste er omfattende, saklige, godt skrevet, godt begrunnet, svært kritiske til en rekke forhold rundt prosessen og nokså samstemte i sin dom over ‘signalbygg’, høyder, volumer, solforhold og behandlingen av vannkanten, i tråd med innsigelse fra fylkesmannen. Hva er utbyggers svar? Som forventet, de reduserer jo ikke prosjektet sitt frivillig.

Det er noen merkelige sammenligninger i areal mellom havnepromenaden og Aker Brygge osv, uten hensyn til at områdene det sammenlignes med for eksempel har en helt annen utstrekning i lengderetning. Trangt og kort er noe annet enn trangt og langt.

Havnebyggene med 17 meter utkraging skal gi en variert romopplevelse. Heisan. Hva er administrasjonens svar på dette? To dagers behandlingstid av innkomne uttalelser, hvor noen kosmetiske endringer innarbeides og resten avfeies. Utbyggers argumenter blir svelget rått.

Badestrand i Sætre sentrum
Badestrand i Sætre sentrum

At fylkesmannen trakk sin innsigelse, er beklagelig. Her vil jeg slutte meg til Arbeiderpartiets hjertesukk i Planutvalget i går: Ikke gi kommunene mer selvstyre, for vi greier det ikke!

Til syvende og sist er det ikke kantstein eller vannspeil som gir et levende sentrum, det er folk, folk og folk. Ikke folk i sin privatsfære, på verandaen sin eller i forhagen sin, men folk som er i gatene og bruker sentrum aktivt.

Det skal også være boliger med innbyggere som gir liv til sentrum etter arbeidstid, balansen her er svært viktig. Her skulle kommunen ha sittet i førersetet. Det burde ha vært kjørt en prosess i forkant hvor viktige føringer ble avklart.

Sætre sentrum
Sætre sentrum

Et av de aller viktigste premissene å få avklart for kommunens handelssentrum er omfang av forretninger, bevertning, offentlige kontorer, virksomheter, kort sagt arbeidsplasser og publikumsfunksjoner.

For Sætre er denne vurderingen overlatt til utbygger og kommunen har lagt seg flat. Fint for en utbygger det, å få en stor boligtomt ved vannet. Næringslokaler er tap, pengene ligger i boliger. Boligdelen er som forventet med dette utgangspunktet maksimert og resultatet er en soveby.

I de siste reguleringsbestemmelsene har publikumsfunksjonene plutselig blitt begrenset oppad til 3100 m2. Det er veldig lite. Hovedgaten med sentrumsfunksjoner er på knappe 60 meters lengde og resten er boliggater med forhager. Hvorfor det? Jo, fordi det ellers må opparbeides mer parkering. Sentrumsfunksjonene har blitt salderingsposten, og det ble lite igjen. Er det slik vi vil ha det?

Sentrum skal være scenen for det sosiale livet i Sætre. Men hovedscenen er bygget ned med tilskuerbenker.

Friareal, Sætre, tilhørende boligsameiet Tojeåsen.
Friareal, Sætre, tilhørende boligsameiet Tojeåsen.

Da planen ble presentert i Planutvalget før jul, presiserte utbygger på direkte spørsmål at alle første etasjer skulle ha større takhøyde slik at de kunne brukes til næringslokaler. Dette er forlatt i all stillhet. Vi ber om en begrunnelse. Svaret er at ‘ellers blir byggene høyere.’

Vi ber om lavere bygg: Svaret er: Da blir det mer bebyggelse på bakken for å få samme utnyttelse og mindre fellesarealer. Eller: Da blir det mindre penger til å opparbeide fellesarealene som skal ha så høy kvalitet.

Vi ber om at signalbyggene reduseres, trekkes innover, helst fjernes. Svaret er: Da blir de andre byggene høyere, for å oppnå samme utnyttelse.

Dette er en form for utpressing som vi ikke skal akseptere. Det er ikke vår jobb å sikre utbygger en viss utnyttelse. Fasiten er ikke at det skal være et visst antall boliger, og så må regnestykket slutte med det. Utgangspunktet må være det sentrum vi ønsker.

Vi har aldri sagt ja til å bytte sol og trivsel med høy kvalitet på belegningsstein. Det er vår jobb å sikre innbyggerne i Hurum et godt sentrum som kan gi en ramme for hverdagslivet deres.

Havneparkering, Sætre brygge
Havneparkering, Sætre brygge

Og hvor kommer denne merkelige ideen fra, at Sætre trenger signalbygg, helst i form av et eller annet overdimensjonert bygningsmonster som skal få folk til å sperre opp øynene? Hadde ikke et godt sentrum vært et signal i seg selv, om vi nå absolutt må signalisere noe som helst? Disse to byggene tilfører ikke Sætre sentrum noen kvaliteter i det hele tatt, langt ifra.

Omsorgsboliger sentralt er ingen dårlig ide, absolutt ikke. Men hvis det blir alvor av å kjøpe 60-80 enheter til omsorgsboliger/pleiepasienter, til overmål i hovedgata, og resten, kanskje 60-70 leiligheter selges til aldersgruppen 50+ som har råd til det, som skal ut av eneboligen og snart er mer eller mindre omsorgstrengende selv, hva slags sentrum får vi da? Det kan bli en liten overraskelse.

Venstre og Senterpartiet kan ikke stemme for planen slik den foreligger. Vi er åpne for å vurdere forslaget fra AP, men mener at sentrumsfunksjonene må styrkes i tillegg. Vi mener også at disse forslagene vil føre til såpass store endringer at planen må tilbake til nytt kommunestyre for endelig godkjenning”, sa Merete Haug.

Merete Haug er Venstres 3. kandidat ved kommunevalget 2015.
Merete Haug er Venstres 3. kandidat ved kommunevalget 2015.

Merete Haug fremmet slikt tilleggsforslag på vegne av V og Sp:

Begrensinger på næringsareal fjernes. Planen bearbeides med sikte på mer publikumsrettet aktivitet også i parallelle gateløp. Nødvendige endringer i planene må innarbeides slik at dette aksepteres av Statens Vegvesen.

Bearbeidet plan forelegges nytt kommunestyre for endelig godkjenning.

Forslagene ble nedstemt.

Venstre stemte for vedtaket som er gjengitt her:

Dette ble vedtaket i kommunestyret 30.06.15:

Kommunestyret vedtar med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til detaljregulering for Sætre sentrum med tilhørende bestemmelser, datert 16.06.2015 med nedenstående endringer:

1. Signalbyggene i felt BS 7 tas ut av detaljreguleringsplanen.
2. Område BS 7 reguleres til byggeområde bevertning/handel/ med utnytting lik område B (25%, 9 meter mønehøyde med saltak og gavl mot sjø). Det legges frem egen sak om bruk av området. Saken skal ha fokus på hvordan området kan sikres for allment bruk, herunder funksjoner som park, parkering, spisesteder og lignende. Alle rekkefølgekrav til at BS7 må tas tidlig i prosessen, tas ut.
3. Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige tilpasninger i rekkefølgebestemmelser og andre dokumenter i reguleringsavtalen.
4. Rådmannen gjennomfører forhandlinger med utbygger om konsekvensene av dette. Herunder får Rådmannen fullmakt til å selge område B.

Betingelser fra Statens Vegvesen i brev datert 26.06.15 forutsettes innarbeidet i detaljreguleringen av Rådmannen.

Rådmannen følger opp månedlig rapport på gjennomføring, økonomistatus og risikovurdering til Formannskapet.

Begrunnelsen for vedtaket er at detaljplanen følger hovedtrekk i vedtatt områdeplan for Sætre sentrum og tilrettelegger for nye boliger, næringsarealer og utvikling av områdets store verdier og potensialer knyttet til sjø, elv, kulturmiljø. Detaljplanen forsterker profilen på Sætre sentrum som nærsenter i samsvar med overordnede mål og intensjoner i kommuneplan for Hurum.


**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**