Venstre vil ha grønt skifte i Frogn

Nicolay Corneliussen, Foto: Ivar Ruud Eide

Nicolay Corneliussen vil jobbe for at Frogn blir en foregangskommune innenfor miljøvern.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Innlegg i Amta 30.7.2015 av Nicolay Corneliussen, Frogn Venstres 3. kandidat.

Global oppvarming er den største trusselen menneskeheten står overfor. Klimatiltak er en billig forsikring for å redusere skader som følge av global oppvarming i framtiden. Det er mulig å redusere klimagassutslippene, men det krever politisk vilje, handlekraft og nytenkning. Frogn Venstre vil jobbe for at Frogn blir en foregangskommune innenfor miljøvern. Gjennom langsiktig og grundig planlegging vil vi styrke naturmangfoldet i kommunen og sørge for at all bolig- og næringsutvikling blir bærekraftig. Vi vil jobbe for at Frogn kommune skal være klimanøytral innen 2030 og vi må derfor bli blant Norges ledende kommuner når det gjelder CO2-utslipp, energibruk og avfallshåndtering. Det må derfor et grønt skifte til for å nå disse målene.

Vi må tenke miljøvern og ta klimahensyn i alt vi foretar oss som kommune og bidra til å legge forholdene best mulig til rette slik at det blir naturlig for oss alle å ta fornuftige og miljøvennlige valg i hverdagen

Tenk miljø i kommunens virksomhet

Et grønt skifte setter store krav til hvordan kommunen organiserer sin virksomhet. Gjennom kommunale innkjøp ligger det store muligheter til å påvirke leverandører ved å stille miljøkrav. For eksempel vil Venstre at kommunen kun velger lav- og nullutslippsbiler til den kommunale bilparken, og vi må stille krav om at transport av varer kjøpt inn av kommunen skal transporteres hit på en mest mulig miljøvennlig måte. I kommunale byggeprosjekter har Venstre programfestet at alle nybygg skal bygges som lavenergi- eller plusshus.

Lavere gebyr for klimavennlig bygging

Frogn kommune kan gjennom kommuneplanbestemmelser og reguleringsplaner stille strenge miljøkrav, og Venstre vil gjennom gebyrregulativet påvirke i grønn retning ved å gi reduksjoner for klimavennlige valg ved nybygg.

Økt transport skal skje med buss, til fots og med sykkel

For å bli en klimanøytral kommune er det viktig å redusere utslippene fra biltransporten, og dette oppnås først og fremst ved å legge til rette for at økning i transport kommer som kollektivtrafikk, gange og sykling. Da må vi bygge flere gang- og sykkelveier, og boligutviklingen må skje sentralt og langs etablerte kollektivårer og med gangavstand til skoler og butikker. Boligbygging i jomfruelige områder som på Kolstad må stoppes og vi må legge til rette for nye boliger i aksen Seiersten–Ullerud–Dyrløkke.

Markavern, jordvern og naturmangfold

Det grønne skiftet krever også at vi får en bedre forvaltning av våre naturområder og jordbruksområder. Venstre vil jobbe aktivt for vern av dyrket mark og mer miljørettete tiltak i jordbruket. Vi vil innføre klare markagrenser for å hindre nedbygging av natur- og friluftsområder og sørge for at naturmangfoldet alltid ivaretas når det skal fattes politiske vedtak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**