Råde Venstres valgprogram – Boligmiljø og Tettstedsutvikling

(Foto: Dreamstime.com)

Råde Venstre vil gjøre Råde til en foregangskommune innen grønn bolig -og stedsutvikling. Alle som bor i byer og tettsteder skal ha tilgang til sollys, ren luft og grøntarealer. Miljøhensyn må være bærebjelken i alt planarbeid. Det betyr mer effektiv arealutnyttelse, bedre tilrettelegging for gående og syklende, større kollektivsatsing og flere grønne lunger. Ved hjelp av fortetting er det mulig å løse utfordringer som følge av befolkningsvekst uten å flytte markagrenser eller redusere grøntarealer.

Råde kommune står foran sin kanskje største innbyggervekst noensinne. Strømnesåsen er i ferd med å bli bygd ut med ca 500 boliger. Eplehagen bygges ut med ca 100 boenheter. I tillegg skal det bygges ut ca 1000 boliger i Karlshus sentrum de neste 30 årene og flere byggeprosjekter er i gang der allerede.

For at Råde kommune skal være i stand til å planlegge, bygge og inkludere alle disse nye innbyggerne i Råde, må kommunen rustes opp med riktig bemanning. Dette må være personer som kan lede arbeidet gjennom de strengeste miljøkrav, sørge for balansert og nyskapende boligutvikling med alternative og fremtidsrettede boformer som inkluderer et mangfold av mennesker, og samtidig passer på at de nye boligområdene er i balanse med det etablerte Råde.

Råde Venstre ser for seg fremtidsrettet infrastruktur, med bilfrie soner hvor gående og syklende har forrang, og hvor kollektivløsninger er en sømløs og naturlig del av hverdagen.

Råde Venstre vil jobbe for at Karlshus sentrum utvikles i takt med moderne tettstedsplanlegging, slik at for eksempel småbarnsfamilier kan finne barnehage, skole og arbeidsplass (tog/buss) i gangavstand til egen bolig.

Råde Venstre vil:

– Sørge for at all boligutvikling i Råde gjøres i henhold til de strengeste miljøkrav (pluss-hus, kortreist varme).
– Stimulere til økt bruk av solenergi, fjern- og jordvarme.
– At Råde kommune inkluderer boligsosiale tiltak i alle nye utviklingsprosjekter.
– Jobbe for flere egnede kommunale boliger for barnefamilier.
– Innføring av «fra leie til eie» i Råde slik at leietakere i kommunale boliger gis mulighet til å kjøpe boligen på sikt.
– Gi økonomisk stimulans til bygging av eksperimentelle og alternative boformer, som bokollektiv og generasjonsboliger.
– Prioritere infrastruktur for gående, syklende og kollektivløsninger.
– Verne sårbare områder langs strandlinjen med solide buffersoner.
– Legge til rette for grønne lunger og urbant landbruk, utplassering av bikuber og flere hager på tak.
– Jobbe målrettet med støydempende tiltak.
– Legge RV110 utenom Karlshus sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**