Råde Venstres valgprogram – Velferd og Helse

Foto: CC av gillnisha - http://pixabay.com/

Venstre arbeider for et helsevesen som setter pasienten først. Alle skal være trygge på at de får et godt helsetilbud uavhengig av bosted og betalingsevne. Det har egenverdi å kunne ta sine egne valg knyttet til helse og livsstil. Råde Venstre mener økt samarbeid med frivillige og utstrakt bruk av velferdsteknologi er nødvendig om vi skal klare å møte utfordringene i omsorgstjenesten. Råde Venstre vil arbeide for at kommunen har tilbud og ordninger som kan bidra til økt frihet, medbestemmelse og verdighet for den enkelte innbygger. Råde Venstre mener det skal være fint å bli gammel i Råde.

Venstre vil ha gode, offentlig finansierte helsetjenester. God kvalitet på tjenestene er viktigere enn hvem som utfører dem. Råde Venstre vil arbeide for at offentlige, ideelle og private helsetjenester best mulig skal utfylle hverandre. Det viktigste er at vi har et offentlig helsetilbud med så god kvalitet og så god ressurstilgang at det ikke oppstår et klasseskille i helsevesenet.

De fleste har det godt i Råde i dag, likevel er det mennesker som sliter. Råde kommune skal være et sted hvor samspillet mellom staten, kommunen, frivillige felleskap og den enkelte personen skaper en inkluderende kommune. Råde Venstre vil jobbe for etablering av medbestemmelsesarenaer med større inkludering av bruker- og pårørendeorganisasjoner. Som samfunn er det viktig vi ikke måler oss ut fra hvor godt vi har det, men hvordan vi tar vare på våre svakeste.

Råde Venstre ønsker å satse på et styrket tilbud innenfor rus og psykiatri. Råde Venstre vil jobbe for en tettere dialog mellom politikere og administrasjon i utarbeidelse av rusmiddelpolitisk handlingsplan og boligsosial handlingsplan. Vi vil ha særlig fokus på forebyggende arbeid og aktiv oppfølging av sykmeldte med rusrelaterte lidelser for å forebygge utstøting av arbeidslivet. Råde Venstre vil gi personer med psykiske lidelser et bedre behandlingstilbud. Psykisk syke skal ha krav på gode tjenester som samtidig gjør det mulig at man i størst mulig grad kan fungere i sitt eget nærmiljø.

Råde Venstre vil jobbe for et økt tilbud for våre godt voksne og eldre innbyggere. Aktive mennesker holder seg sprekere lenger, og får mer overskudd til å bidra til andre.
Råde Venstre støtter opp om Eldrebølgen og Frivillighetssentralen.
I tillegg vil Råde Venstre ta initiativ til å få flere eldre i aktivitet, ved å tilby trening og aktiviteter på «grønn resept». Samtidig er det viktig at vi hjelper de som trenger det mest, de som ikke lenger er i stand til å ta vare på seg selv.

Råde Venstre vil:

– Samle flere barnevernstilbud på kommunenivå, for å sikre bedre behandling av enkeltbarn.
– Øke tilbudet i barnevernet med flere besøkshjem.
– Jobbe for et mer aktivt forebyggende arbeid ut i ungdomskole med fokus på rus/psykisk helse.
– Styrke oppfølgingstilbudet til unge med rus- og kriminalitetsproblemer, særlig i aldersgruppen 16-24 år.
– At Råde kommune inkluderer boligsosiale tiltak i alle nye utviklingsprosjekter.
– Jobbe for flere egnede kommunale boliger for barnefamilier.
– Innføring av «fra leie til eie» i Råde slik at leietakere i kommunale boliger gis mulighet til å kjøpe boligen på sikt.
– Tilrettelegge for eldrekollektiv.
– Opprette hardbruksboliger for mennesker som aktivt ruser seg og av den grunn ekskluderes fra boligmarkedet.
– Ha en tverrfaglig og helhetlig rusbehandling som ivaretar problematikk rundt familiesituasjon, psykiatri og sykdom.
– Ha en lavterskel psykologtjeneste, og mer tilgjengelige lavterskeltilbud for rusrelatert og psykisk helse, uten henvisning.
– Etablere ettervernsboliger med oppfølging i etterkant av behandling i rusomsorgen.
– Etablere et fast arbeidsrettet aktivitetstilbud for mennesker med rusrelaterte lidelser, og legge til rette for arbeidstilbud slik at de med full, eller delvis, arbeidsevne kommer seg ut i arbeid.
– Tilrettelegge for brukerstyrte aktivitetstilbud for rus/psyk, eventuelt i samarbeid med frivillige organisasjoner.
– Tilby trening på grønn resept.
– Støtte ordningen med Frivillighetssentralen i Råde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**