Kortere reisetid på Spikkestadbanen ett skritt nærmere

Asker Venstre jobber for raskere reisetid på Spikkestadbanen
Asker Venstre jobber for raskere reisetid på Spikkestadbanen, Foto: Marit H. Meyer

Spikkestadbanen trenger en bedre kryssing på Asker stasjon – for å få fart på tilbudet igjen. I juni vedtok Akershus fylkeskommune å støtte en egen utredning av ombygging ved stasjonen. – Svært gledelig og et viktig skritt mot raskere reisetid på Spikkestadbanen, sier Njål Vikdal, Venstres 4. kandidat til fylkestingsvalget i Akershus 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Vedtaket kom som en følge av at Venstre fremmet en interpellasjon i Akershus fylkesting om å starte utredninger for å få ned reisetiden på Spikkestadbanen. Fylkestinget vedtok så at fylkeskommunen skal gå i dialog med Asker, Røyken og Buskerud for å finansiere en mulighetsstudie for dette. Det ble også vedtatt at Akershus skal rette en forespørsel om en slik utredning direkte til Samferdselsdepartementet.

– Nå forventer vi at Asker kommune også blir med på å få utredet ombygging av Asker stasjon og få til raskere reisetid på Spikkestadbanen, sier Njål Vikdal. Asker Venstre har allerede fremmet en tilsvarende interpellasjon i kommunestyret i Asker. Asker Venstre, ved gruppeleder Ingvild T. Vevatne, har fremmet interpellasjon til første kommunestyremøte i august for at Asker kommune skal bidra med finansiering til en slik mulighetsstudie.

Heggedal stasjon på Spikkestadbanen, Asker
Heggedal stasjon på Spikkestadbanen. Foto: Tor A. Midtbø

Fylkesordførerens svar på Venstres forslag

“Fylkestinget vedtok den 18. mai 2015, i sin uttalelse til revidert Østlandspakke (PS37/15) at det må igangsettes en KVU for å utrede hvordan tog til/fra Spikkestadlinjen skal kunne benytte Askerbanen. Det er samferdselsdepartementet som må iverksette en eventuell KVU, og det er en ambisjon at innspillet skal inkluderes i neste Nasjonal transportplan 2018-2027. Revidert Østlandspakke ble sluttbehandlet i kontaktutvalget i Østlandssamarbeidet 5.juni 2015, og innspillet fra Akershus fylkeskommune ble ikke tatt med i denne omgang.

I etterkant av Østlandssamarbeidets behandling synes det naturlig at Akershus fylkeskommune tar initiativ overfor Buskerud fylkeskommune og Asker kommune, for å drøfte hvordan man videre kan ta en pådriverrolle for at en KVU for Spikkestadbanen igangsettes. I den sammenheng bør det også drøftes om det kan være behov for eventuelle avgrensende utredninger for å synliggjøre behovet for en KVU. Videre bør det vurderes om fylkeskommunens innspill til NTP 2018-2027, som også omfattet andre forhold enn Spikkestadbanen, bør fremmes til NTP-prosessen utover Østlandssamarbeidets felles innspill. Jeg vil be fylkesrådmannen om å følge dette opp.”

Bakgrunn

Ved NSBs ruteomlegging i 2012 fikk reisende på Spikkestadbanen lengre reisetid til Oslo. Dette er en betydelig ulempe for kollektivreisende i Asker og Røyken. Dersom reisetida på Spikkestadbanen skal kunne kortes ned må det bygges nytt krysningsspor ved Asker stasjon, men det er ikke startet utredninger om slikt krysningsspor.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**