Politisk regnskap

Frogn Venstres gruppeleder 2011-2015 Erik Lundeby. Bilde fra valgkampen 2011., Foto: Ivar Ruud Eide

Gruppeleder Erik Lundeby er fornøyd med at Frogn Venstre har levert på mange av valgløftene fra 2011, og har gjort en helhjertet innsats også for det vi ikke har fått flertall for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

I program, valgavis og brosjyrer lover partiene mye, men hva gjør de for å levere det de har lovet? Vi i Venstre mener det er tre ting velgerne bør vurdere når de skal gjøre sitt partivalg.

 1. Hva lover partiet å gjøre i neste periode? Det kan du finne i program, valgavis og brosjyrer, eller spørre oss når vi står på stand. Amtas valgdekning er en mer uavhengig kilde for dette.
 2. Har partiet det rette laget for å innfri løftene? Toppkandidatene våre er presentert på nettsidene våre. Flere av oss er aktive i sosiale medier. Du vil også kunne snakke med oss på stand på Drøbak torg og City de siste helgene før valget. Kanskje vi også banker på døren din en dag.
 3. Hvordan har partiet jobbet i kommunestyret siste periode? Har vi stått på for å innfri løftene? Har vi taklet utfordringene Frogn kommune har møtt? Dette kan du også finne ut ved å lese gamle Amta, gå gjennom kommunestyrets og utvalgenes protokoller, eller lese sakene fra de senere år på Frogn Venstres nettside. Men for å gjøre det enklere har vi laget dette enkle politiske regnskapet.

Under finner du sakene Frogn Venstre løftet i sin valgavis. Valgavisen er et forenklet utdrag av programmet, og viser også hvilke saker Venstre la størst vekt på i valgkampen. Vi har pekt på noen hovedpunkter fra artiklene, og hva som er skjedd med disse sakene. Venstre kan selvfølgelig ikke ta æren alene for alt som har skjedd på disse områdene, det står alltid flere partier bak det som blir vedtatt, og noe skyldes rammebetingelser som er satt nasjonalt. Det er allikevel interessant å vise i hvilken grad Frogn er utviklet i tråd med, eller i strid med, det Venstre ønsket.

Nederst i denne saken kan du også laste ned og lese valgavisen, vårt program for 2011-2015, og du finner lenker hvis du vil undersøke mer på egen hånd.

-Vi er ansvarlige overfor våre velgere, og vi tror på åpenhet, både om det vi har fått til, og det vi ikke har fått til, sier gruppeleder Lundeby.

Venstres arbeid i perioden 2011-2015

Venstre begynte perioden med å bli satt utenfor konstitueringen av kommunestyret når Høyre og Arbeiderpartiet gikk i posisjon sammen, og fikk derfor mindre uttelling i utvalgsplasser enn stemmetallet skulle tilsi. Noen ganger har dette skapt situasjoner der flertallsvedtak i utvalgene har blitt fattet av partier som langt fra har flertall i kommunestyret. Politisk har imidlertid perioden gitt mange muligheter for Venstre til å få gjennomslag for vår politikk.

Vi har de tre siste årene hatt et budsjettsamarbeid med Høyre og Fremskrittspartiet, to av årene også med Senterpartiet. Samarbeidet har gjort det mulig å iverksette et omfattende og fremtidsrettet investeringsprogram med blant annet nytt helsebygg, satsing på omsorgsboliger og ikke minst en folkehelseinvestering av dimensjoner i Seiersten idrettspark og bad. Disse planene er lagt og finansiert, og i årene som kommer vil disse tilbudene bli tatt i bruk. Vi har også lykkes med å opprettholde et godt nivå på tjenestene, og ikke minst har vi klart å hindre at skolen blir tappet for store ressurser.

Også i andre saker kan Venstre delta i utviklingen av Frogn gjennom vekslende allianser fra sak til sak. På et område som er svært viktig for oss sliter vi imidlertid med å vinne frem, og det er i saker som gjelder markavern og andre umistelige verdier. Her gjøres det etter vårt syn arealdisposisjoner som er svært uheldige, selv om det finnes gode alternativer for utvikling i Frogn. I disse sakene står Venstre ofte alene med SV. Velgere som er opptatt av vern av våre naturområder må ta inn over seg at en sammensetning av kommunestyret der Høyre og Arbeiderpartiet kan banke gjennom plansaker alene, er en utfordring for marka, fjorden og matjorda i Frogn.

Nok om det overordnede. Her har du Venstres valgløfter slik de ble lagt frem i vår valgavis – og hva som har hendt med disse sakene de siste fire år.

Frivillige-kv

Vi lovte å jobbe for

 • Fortsatt gratis lokaler til lag og foreninger.
 • Aktivitetsfond for arrangementer.

Hva skjedde?

Rådmannen har flere ganger foreslått å begrense gratis utleie av skoler til aktiviteter, men disse midlene har hver gang blitt lagt tilbake i budsjettet. Venstre har vært et av partiene bak budsjettet de senere år. Aktivitetsfond har vi ikke fått støtte for å etablere, men kommunen har hvert år stilt underskuddsgaranti for Havnebluesen, og støtter også opp om blant annet Oscarsborgoperaen og Oscarsborg akustiske, som begge er faste poster på kommunebudsjettet. Den siste ble tatt inn etter forslag fra Venstre i 2015-budsjettet.

Boligbygging---monsterutbyg

Vi lovte å jobbe for

 • Redusert boligbygging, omtrent 50 boliger pr år
 • Ingen flere store feltutbygginger i nye områder
 • Veksten i Follo bør komme langs jernbanen
 • Moderat tettstedsutvikling ved Dal

Hva skjedde

Venstre er fornøyd med mye i den nye kommuneplanen, og opplevde å få godt gjennomslag for mange av våre forslag. Vi fikk imidertid ikke gjennomslag for 50 boliger pr år, det ble vedtatt 100. Vi har flere ganger foreslått konkrete endringer i boligprogrammet for å sikre at boligbyggingen styrer mot 100 boliger pr år og ikke mer, men flertallet av Høyre og Arbeiderpartiet har godkjent et boligprogram som vil øke til 400 boliger i 2018. Vi har ikke lykkes med å skape flertall for lavere boligbygging i det kommunestyret vi har i dag.

Det har ikke blitt gjennomført noen store feltutbygginger i denne kommunestyreperioden. Sentrale myndigheter stoppet at det ble avsatt boligfelt fra Dammen til Havsjødalen, så dette gamle Arbeiderparti-ønsket kom aldri til avstemning i kommunestyret. Det er imidlertid satt i gang regulering av Kolstad skog, Klommestein og Odalen, så vi kan få feltutbygginger av opp til 900 boliger i neste periode hvis kommunestyrets sammensetning blir som i dag. Venstre har flere ganger foreslått å stoppe disse planene, men har blitt nedstemt, og Høyre og Arbeiderpartiet virker oppsatt på å drive det igjennom. Det er imidlertid til behandling et forslag til regionale planer som er i tråd med Venstres program, der hovedveksten i Follo skal komme i stasjonsbyene, og med konsentrert vekst ved knutepunkter i andre byer som Drøbak.

Områdeplanen for Dal-Brevik er lagt på is i påvente av en kommunedelplan for Nordre Frogn. Venstre gikk imot dette grepet, fordi vi mener det forsinker en nødvendig utvikling for å sikre grunnlaget for blant annet skolen.

Helsesektoren-kv

Vi lovte å jobbe for

 • Godt arbeid med samhandlingsreformen i Frogn
 • Nytt helsebygg på Ullerud
 • Flere omsorgsboliger og bedre pleietilbud hjemme

Hva skjedde?

Frogn har klart samhandlingsreformen relativt bra. Vi klarer å ta imot de fleste pasienter som skrives ut fra sykehus, og er i ferd med å etablere et nytt lokalmedisinsk senter i samarbeid med de andre Follokommunene. Venstre har gjennom budsjettsamarbeidet vært med å sikre full finansiering og vedtak om bygging av nytt helsebygg på Ullerud, der byggingen starter med det første. Frogn kommune har også vedtatt et program for bygging av omsorgsboliger, som det jobbes med å regulere, prosjektere og bygge.

Badebyen-kv

Vi lovte å jobbe for

 • Å bygge et fullverdig badeanlegg for skolesvømming, idrett, helse og fritid på Seiersten.
 • Å sette i stand badeparken og strendene, og etablere kyststi langs Frognkysten.

Hva skjedde?

Badeanlegget er en del av prosjektet Seiersten idrettspark der de første to byggetrinnene er i ferd med å avsluttes. Tomt til badeanlegg er gravd ut, og bergvarmeanlegg til badet er etablert. Forprosjektet kommer til behandling i september, og anlegget forventes å åpne ved årsskiftet 2017-2018. Venstre har vært del av et budsjettpartnerskap med H og Frp der et viktig felles prosjekt har vært å fullføre badeanlegget. Vi har samarbeidet godt for å få gjennomslag for et komplisert prosjekt som blir et løft for fotball, friidrett og mange hall-idretter i tillegg til badet. I prosjektet inngår også et betydelig ansiktsløft for Seierstenområdet.

Det er utviklet en skjøtselsplan for badeparken, der en del tiltak er finansiert og iverksatt gjennom de årlige budsjettene. Selv om den del tiltak som stupebrett og reparasjon av brygger er iverksatt, er den helhetlige planen er utsatt, mot Venstres stemme. Det har vært jobbet med å kartlegge og bekjentgjøre turruter langs Frognkysten, men rutene er i begrenset grad merket som kyststi.

Markavern

Vi lovet å jobbe for

 • Etablere en markagrense i Frogn, både rundt Seierstenmarka og for marka nord og sør i kommunen.
 • Gjøre Frogn til en foregangskommune for miljøvern.

Hva skjedde?

Gjennom arbeidet med kommuneplanen ble det avsatt en rekke hensynssoner med spesielle krav. Dette er et betydelig skritt i riktig retning, selv om Venstre fremdeles mener at det ville vært bedre å inkludere Frogn i markaloven, slik at vernet ikke så enkelt kan omstøtes av nye kommunestyrer. Dessverre ble det i kommuneplanen avsatt nye markaområder til boligutvikling i sør, og kommunestyret har startet reguleringsarbeid for Kolstad Skog, Klommestein og Odalen. Venstre har jobbet for at dette reguleringsarbeidet ikke skal gjennomføres. Vi var også sterkt kritiske til at det politiske flertallet vedtok at kommunen skulle skrive kontrakt med utbygger om å prioritere prosjektet, noe vi mener er å gi utbygger rettigheter som begrenser kommunens og kommunestyrets handlefrihet og andre byggesøkeres rettigheter, men det ble flertall for denne avtalen. Venstre mener flertallet gjør arealdisponeringer som er uheldige med tanke på markavern og føringer for regional planlegging. Samtidig er det et betydelig lyspunkt at det er bredt flertall for å unngå ny motorvei gjennom marka til bro over Oslofjorden over Håøya.

Frogn kommune har vedtatt en god energi- og klimaplan, etter at et tidligere utkast til plan ble sendt tilbake til rådmannen for skjerping og konkretisering etter forslag fra Venstre. Venstre har også fått igjennom at planen skal følges opp gjennom årlige tiltaksplaner som vedlegg til handlingsprogrammet. Kommunen er derfor på god vei, og Venstre har ambisjoner for å styrke kommunens miljø- og klimapolitikk i neste periode.

kreati

Vi lovte å jobbe for

 • Legge til rette for små og mellomstore bedrifter, blant annet ved å sørge for at det er næringslokaler på bakkeplan i sentrum, og at det er vanskelig å gjøre om næringslokaler i sentrum til bolig.
 • Endre Lehmannsbrygga-prosjektet slik at det blir offentlig tilgjengelig med næring på bakkeplan.
 • Bruke brannstasjonstomta til å videreutvikle næringsområdet ved Dyrløkke.

Hva skjedde?

Venstre tapte kampen om å endre Lehmannsbrygga-prosjektet. Vi fikk gjennomslag for å beholde næringsdelen i Britanniagården, der det nå er etablert flere helsetilbud. Det ble også godkjent boliger i de to øverste etasjene i Storgata 18. Det er imidlertid positivt for bedriftene i utelivsbransjen at det nå nærmest er slutt på vilkårlig forskjellsbehandling av utesteder når det gjelder åpningstider og annet, noe Venstre har jobbet for i kommunestyret. Brannstasjonstomta ble vedtatt brukt til flerbrukshus og kirke. Venstre mener Dyrløkkeområdet med dette går glipp av god næringsutvikling, og i stedet får kulturarena-funksjoner som burde ligget i sentrum, men har akseptert vedtaket og støttet finansiering av flerbrukshuset i de senere budsjetter.

Kulturskolen

Vi lovte å jobbe for

 • En skole blant de beste i landet, faglig og sosialt
 • Gi lærerne mulighet til å styrke sin kompetanse, og økt fleksibilitet
 • Begrense frafall i skolen. Gjeninnføre praktiske tilvalgsfag på ungdomstrinnet.
 • Øke det folkevalgte engasjementet i utvikling av skolen – behandle planer for undervisning og utvikling
 • Gjøre kulturskolen tilgjengelig for flere, blant annet gjennom tilbud på skolene i SFO-tiden

Hva skjedde?

Målet om en skole blant de beste i landet, faglig og sosialt, ble tatt inn i kommuneplanen, og tallfestet til en skole blant de ti beste. Frognskolen ligger nå på 30-tallet blant kommuner i Norge, som i seg selv viser at vi har en meget god skole, men det er et lite stykke å gå helt til topp ti. Mange lærere i Frogn har fått videreutdanning. Fleksibiliteten for lærerne har blitt innskrenket ved at rektor har fått økte fullmakter av regjeringen til å pålegge lærere å være på skolen, men vi kjenner ikke til at det er noen vesentlig endring av praksis i Frogn. Tilvalgsfag er innført på ungdomstrinnet.

Vi har ikke lykkes med å styrke det folkevalgte engasjementet i skolen vesentlig. Vi får rapportering på tilstanden i grunnskolen, men ansvarlig utvalg ønsker i liten grad å gjøre vedtak eller bestille saker på prosjekter og utviklingstiltak det rapporteres om. Vi mener det ville vært heldig å dele dagens tjenesteutvalg i to, slik at det ble enklere å gå i dybden på ansvarsområdet.

Vi har økt bevilgningene til kulturskolen, blant annet finansiert gjennom egenandeler, noe som har gjort det mulig å fjerne de lange ventelistene. Vi har ikke jobbet noe spesielt med økt tilbud på skolene i SFO-tiden.

SJEKKSELV

Fakta

Vi i Venstre har her forsøkt å gi en saklig fremstilling av hva vi har fått til og hva vi har gjort, med utgangspunkt i sakene vi presenterte og løftene vi ga i valgavisa. Men ikke ta vårt ord for det, undersøk gjerne selv.

Hva vi sa

Last ned Frogn Venstres valgavis 2011.
Last ned Frogn Venstres program for 2011-2015.
Bla i arkivet på vår webside frogn.www.venstre.no

Hva vi gjorde – uavhengige kilder

Frogn kommunes saksarkiv med protokoller som viser hva de enkelte partiene har foreslått og stemt:
2011-20142015

Finn Amtas saker om Frogn Venstre fra september 2011 til i dag:
Åpent google-søk. Søk på Amta.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**