Venstres grønne boligvekst

Føyka-Elvely utbyggingen i Asker
Føyka-Elvely utbyggingen i Asker, Illustrasjon: Dark arkitekter/ ADEPT/ Doug and Wolf

Jan Erik Skagefoss, tidligere stortingsrepresentant for Høyre, angriper Venstre i Budstikka 25. juli for å vingle i arealpolitikken. Hvis noen partier skal anklages for å vingle i arealpolitikken er det Høyre og Frp, som de senere år har fraveket Askers vedtatte kommuneplan ved å åpne for utbygging i flere bilbaserte områder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstres politikk er å bygge tettere og høyere ved kollektivknutepunktene og omforme allerede bebygde tomter. Bygger vi smart, har Oslo-regionen nok arealer til å håndtere befolknings- og næringsveksten i all overskuelig fremtid, uten å berører markagrensen eller bygge ned matjord.

Asker Venstres program innebærer at Asker skal kunne ta sin del av regionens boligvekst. Slik bevarer vi Askers grønne preg og unngår at veksten kveler regionen i kø, støy og forurensing.

Venstre støtter miljøprinsippene NHO legger til grunn for sitt forslag i Asker sentrum, men er skeptiske til behovet for mange høyhus. Vi forvalter noen av Norges mest attraktive tomtearealer, og har fått regionens kanskje mest vellykkede sentrum. La oss videreutvikle et spennende Asker hvor innbyggere, utbyggere og kommune setter fellesskapets behov i sentrum.

Venstre vil videre aktivt støtte fortetting og transformasjon ved lokaltogstasjonene på Spikkestadbanen og langs Drammensbanen. Venstre vil kjempe mot bilbaserte boligutbygginger. Venstre vil beholde matjord som ressurs og arealreserver for fremtiden. Asker Venstres arealpolitikk er tuftet på kunnskap og troen på at Asker skal være grønn, tett og trivelig. Vi har arealene, kunnskapen og muligheten for nok boligbygging, samtidig som vi bevarer matjord, natur- og kulturverdier og får mindre kø, støy og forurensning.

Som næringsvennlig miljøparti balanserer Venstres grønne boligpolitikk kravet til vekst og vern.
Jostein F. Tellnes, 1.kandidat til Asker kommunestyre 2015
Njål Vikdal, 4.kandidat til Akershus fylkesting 2015

Njål Vikdal
Njål Vikdal Foto: Olav Heggø

 

Jostein F. Tellnes, Asker Venstre
Jostein F. Tellnes Foto: Olav Heggø

 

 

 

 

 

 

Innlegget sto på trykk i Budstikka 4. august 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**