Venstres svar til Fagforbundet

Fagforbundet har sendt åtte spørsmål til de politiske partiene, og gir kun mulighet til å svare ja eller nei. Dermed kan spørsmålene anses tilpasset de svarene man vil få fra partier Fagforbundet som en del av LO allerede støtter med penger i valgkampen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Hvis den som svarer mener at premissene for spørsmålet som stilles er feil eller ensidig fremstilt gir ikke svaralternativene mulighet til å utdype dette. Som kjent er Fagforbundet en del av LO, og gir dermed partiene på venstresiden penger til å føre valgkamp for. I den grad man ønsker svar fra partier man ikke gir penger til, er det grunn til å tro at svarene skal brukes av Fagforbundet I valgkampen, i den hensikt å styrke oppslutningen om de partiene Fagforbundet allerede er enige med.

Venstre forsøker å svare på alle henvendelser, selv om henvendelsene kommer fra organisasjoner som allerede har politiske bindinger til enkeltpartier, eller en klar politisk agenda som Venstre er uenig i. Siden svaralternativene til Fagforbundet ikke gir mulighet til å diskutere premissene eller utdype svarene, velger Venstre å offentliggjøre svarene til Fagforbundet her og på vår hjemmeside.

Venstre – uavhengig av særinteresser

Venstre er uavhengig av alle organisasjoner og særinteresser, og det er vi stolt av. I folkevalgte organer vil Venstre først og fremst opptre i samsvar med vårt program og partiets grunnprinsipper. Vi hører på alle som har synspunkter, innspill, ideer og forslag. Men til syvende og sist skal avgjørelsen om hvordan Venstre skal stemme være vår egen.

Venstres svar og kommentar til Fagforbundets spørsmål

1. Kommer ditt parti til å gå inn for folkeavstemning om (en eventuell) kommunesammenslåing?

Svaret er ja. Vi har allerede offentliggjort hvorfor vi mener det er unødvendig for Eidsvoll å slå seg sammen med andre kommuner.

2. Vil ditt parti at kommunen skal følge den gamle arbeidsmiljøloven og ikke rette seg etter de nye bestemmelsene om for eksempel mer midlertidighet?

Svaret er nei. Som folkevalgte med ansvar for hele befolkningen kan ikke Venstre la være å følge de lover som gjelder, eller bruke de muligheter lovene gir. Venstre mener at det er bedre folk får mulighet til å komme i jobb gjennom midlertidige ansettelser, og målet må være at de som ansettes midlertidig skal bli fast ansatte. Venstres standpunkt ble offentliggjort allerede 07.mai i år.

3. Vil ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av velferdstjenestene i kommunen?

I dette spørsmålet blander Fagforbundet to ulike saker. Privatisering er å fjerne det offentlige ansvaret for oppgaver kommunen i dag har. Da må man skille mellom oppgaver som er lovpålagte og oppgaver som ikke er det. Hvis kommunens økonomiske situasjon er vanskelig bør de økonomiske ressursene konsentreres om lovpålagte oppgaver. Konkurranseutsetting betyr at det offentlige beholder ansvaret for at en tjeneste tilbys, og betaler for det. Men selve produksjonen av tjenesten kan utføres av private firmaer eller frivillige organisasjoner, etter oppdrag fra f.eks kommunen. Venstre vil ikke si nei til å konkurranseutsette tjenester, men vil stille strenge krav. Vi viser til en egen artikkel, som utdyping av vårt svar til RBs velgerhjelp.

4. Kommer ditt parti til å tilby deltidsansatte hele stillinger?

Svaret er ja, men spørsmålet er klønete stilt. Venstre går ut fra at spørsmålet ikke gjelder stillinger i det enkelte parti, men deltidsansatte i kommunen. Venstre mener det er viktig at alle som ønsker det skal kunne jobbe fulltid, ikke minst av likestillingshensyn.

5. Kommer ditt parti til å gå inn for søndagsåpne butikker?

Svaret er nei, og det har vi allerede begrunnet på Lesernes EUB og vår hjemmeside.

6. Vil ditt parti sikre at kommunen tilbyr læreplasser til alle som trenger det?

Svaret er ja. Det er viktig å styrke samarbeidet mellom kommunen, fylkeskommunen og bedriftene, slik at færre dropper ut av skolen, men fullfører skolegangen og får mulighet til en jobb. I den sammenheng er det viktig å ha nok læreplasser tilgjengelig. Myndighetene kan ikke bare mase på det private næringslivet, hvis ikke offentlig sektor går foran med et godt eksempel, ved selv å tilby læreplasser.

7. Vil ditt parti styrke eldreomsorgen, for eksempel ved å øke bemanningen på sykehjemmene og i hjemmetjenesten?

Svaret er ja. Venstre anser eldreomsorgen som en av kommunens primæroppgaver. Da er det naturlig å bruke ressurser på å sørge for at eldreomsorgen i Eidsvoll er brukerrettet og har god kvalitet. Å gi de eldre muligheter for å bo hjemme så lenge de ønsker det, er et mål for Venstre. For å gi mulighet til dette, må hjemmetjenesten styrkes.

8. Vil ditt parti beholde dagens skolestruktur etter en eventuell kommunesammenslåing?

Vi viser innledningsvis til svaret på spørsmål 1; Venstre mener kommunesammenslåing ikke er aktuelt for Eidsvoll. Spørsmål 8 synes å være lite tilpasset situasjonen i Eidsvoll kommune. Eidsvoll opplever allerede en stor befolkningsvekst, og denne ventes å fortsette i årene som kommer. Å legge ned skoler mener Venstre er helt uaktuelt. Snarere er det behov for flere skoleplasser. Som vi tidligere har opplyst på Lesernes EUB ønsker ikke Venstre at skolene i kommunen blir for store. Derfor er det viktig å se på hvor veksten i elevtallet er størst, og vurdere å bygge flere skoler.

Selv om Venstre med disse svarene kanskje ikke får 100 prosent treff på den fasiten Fagforbundet har bestemt seg for, håper vi at medlemmene ser at Venstre har gjennomtenkte standpunkter som i praksis betyr at Venstre og Fagforbundet ikke er så uenige. For eksempel når det kommer til heltidsstillinger og læreplasser.

Vi håper også at Fagforbundets medlemmer er enige i det grunnleggende demokratiske prinsipp at folkevalgte ikke skal binde seg til særinteresser, og at prosessene i folkevalgte organer skal preges av åpenhet både om prosessene og premissene for de vedtakene som gjøres. Få partier i Eidsvoll er så åpne og tydelige om sine standpunkter og begrunnelser for disse som nettopp Venstre.

Avslutningsvis vil jeg sitere hva Fagforbundet skriver i sin henvendelse til partiene, og som Venstre kan skrive under på for egen del: “Fagforbundet vil gjerne bidra til en god og konstruktiv valgkamp ved å øke oppmerksomheten om hva resultatet av et kommunevalg betyr for lokaldemokratiet, for kommunens framtid og tilbudet til innbyggerne.

Knut Bakkehaug, 1.kandidat og kommunestyrerepresentant Eidsvoll Venstre

Denne artikkelen er også lagt ut på Lesernes EUB 06.august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**