Enebakk Venstre krever midlertidig full stans, eller reduksjon i elgjakten i Østmarka

Foto: Morten Skåningsrud

Med hjemmel i Viltlovens paragraf 1, «Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.» og § 16, 3. ledd om unntak for tildeling av fellingstillatelse, krever Enebakk Venstre en midlertidig stans eller 50% reduksjon i all jakt på elg i høst i de kommuner som ligger innenfor Østmarka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Da kommunene allerede har gitt sin tildeling til jaktlagene, oppfordrer Enebakk Venstre jaktlagene alternativt, til frivillig å redusere kvoten med 50% og da særlig jakt på kalver/ungdyr.

Disse kommunene inklusiv Oslo kommune, ligger innenfor ulvesonen fastsatt av Stortinget i 2004. Det var i 2013 for første gang i nyere tid yngling av ulv i Østmarka. Mens det i 2014 ikke var yngling, er det mye som nå tyder på at vi nå har et ynglende ulvepar i Østmarka. Etter 3 år med ulv i Østmarka og en riktignok noe redusert avskyting av elg i disse årene, må dette allikevel på sikt få konsekvenser for elgstammen i Østmarka. Kontinuitet i statistikken i Hjorteviltregisteret er et godt verktøy for registrering av elgbestanden så det taler for at elgjakta bør fortsette, men da med en reduksjon på 50%.

Besøk Enebakk Venstre

På informasjonsmøtet til Enebakk kommune og Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus den 5/8 2015, kom det fram at myndighetene har liten oversikt over bestandsstørrelsen på jaktbart vilt i Østmarka. Østmarka Elgregion, som er et samarbeid mellom elgvaldene i Østmarka, har fulgt bestandsutviklingen av ulv og elg nøye de siste årene og registrerte en dramatisk nedgang i elgbestanden sist det var yngling av ulv i Østmarka. Denne sommeren har det for første gang siden ulvereviret ble etablert i 2012/2013 i tillegg vært flere alvorlige angrep på beitende husdyr i Enebakk. Tapet er anslått til ca 50 sau og geit. Dette kan tyde på en gryende matmangel for ulven.

Enebakk Venstre mener det i dagens situasjon er uansvarlig å opprettholde jakttrykket på elgstammen uten at det tas hensyn til at det samtidig sannsynligvis er et ynglende ulvepar i Østmarka. Østmarka er på flere kanter omgitt av by og tett bebyggelse med unntak av Enebakk som i denne sammenheng er en sluse til viltrike skogområder nedover i Østfold. En redusert mattilførsel for ulven i dens antatte kjerneområde vil føre til at ulven delvis vil jakte mer både mot tettere befolkede områder og i jordbrukets kulturlandskap. Den kan også utstøte deler av flokken og/eller etter hvert utvide reviret nedover i Østfold. Uansett vil det samtidig bli en økt risiko for trafikkdrepte ulver kombinert med mer tap av husdyr.

Det er et hovedprinsipp i Viltloven at all jakt skal foregå på et høstingsverdig overskudd. Enebakk Venstre frykter en tiltakende nedgang i elgstammen i Østmarka og muligheten for et økt tap av husdyr på beite. Enebakk Venstre frykter også et økende konfliktnivå mellom ulv og turgåere. Vi mener derfor det det er viktig å redusere eller avlyse årets elgjakt i Østmarka inntil det er skaffet til veie mer kunnskap om bestanden av både elg og ulv i Østmarka. Viltloven forutsetter også basiskunnskap om bestandsutviklinga i eget område for å kunne tillate jakt. Den siste elgbeitetakseringen i Østmarka som også sier mye om grunnlaget for elgstammen, er fra våren 2013. Så får man på sikt finne en bærekraftig avskyting tilpasset naturgrunnlaget.

Enebakk Venstre forholder seg med dette kun til Stortingsvedtaket om rovviltforvaltningen av 2004 og tar ikke stilling til for eller i mot ulv. Vi ser med bekymring på de store tapene av husdyr i sommer og beklager de ulempene og de tapte inntektene en redusert jakt vil føre til for de berørte jegere og grunneiere. Selv om elgstammen i følge Utmarksavdelingen for Akershus og Oslo tok seg noe opp i 2014, mener vi at det med dagens uoversiktlige situasjon ikke er forsvarlig å opprettholde jakttrykket på en svekket elgstamme og dermed tvinge ulven over mot mer angrep på bl.a. beitende husdyr.

Med vennlig hilsen for Enebakk Venstre
Johan Ellingsen
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**