Innlegg: Folkehelse som sak i valgkampen

Foto: Maria Fromreide-Nessler

Folkehelse. Helsen til folket. Et saksområde som gjelder alle Kristiansands innbyggere, men selv om vi nå er et én-sifret antall uker unna lokalvalget er det påfallende lite vi har hørt fra politikerne om hva de ønsker å gjøre for noe så grunnleggende og viktig som folkehelsen i kommunen. Hittil.

Status i dag er at det gjøres mye bra folkehelsearbeid i Kristiansand etter at Venstre i 2010 etterlyste kommunale tiltak på området og etter at folkehelseloven, som pålegger kommunene en plikt til å iverksette nødvendige tiltak for å bedre folkehelsen, trådte i kraft i 2012. Kommunen har både folkehelsekoordinator, folkehelserådgiver, et arbeidsutvalg folkehelse, folkehelseforum og en analysegruppe og flere til involvert i arbeidet. En statistikkportal har også etter hvert blitt tilgjengelig på kommunens nettsider, der man kan få oversikt over helsetilstand og utfordringsbildet i kommunen. I det hele tatt er det kommet på plass mye grunnlagskunnskap og planleggingsressurser.

Likevel er det ingen tvil om at vi har levekårsutfordringer i byen vår. Vi har utfordringer med rus, psykisk sykdom, unge uføre osv. En positiv ting i dette bildet er at vi vet at problemene kan minskes ved forebyggende og helsefremmende arbeid. F. eks. vet vi at jevnlig fysisk aktivitet reduserer risikoen for psykiske og fysiske lidelser.

Med all grunnlagskunnskapen og planleggingsressursene vi nå råder over er det på tide med fokus på faktiske tiltak og aktive, målrettede handlinger. Det holder ikke å legge planer. De må utføres også. Det må legges til rette. Og det er kommunen som må sørge for at det legges til rette, der det aller viktigste det kan legges til rette for innen dette feltet er lavterskeltilbud som kan redusere antall inaktive.

Lavterskeltilbud er det vi kan gå å gjøre fordi det ikke krever forberedelser, reiser eller andre tiltak vi må gjøre før vi er i gang med det vi egentlig vil. Vi vil bare gå ut av døren og gjøre det. Kort eller langt. Høyt eller lavt. Fort eller sakte. Det må være enkelt tilgjengelig og det må ikke koste for mye, hverken av penger eller møye for å komme i gang. For da er ikke terskelen lav lenger.

Fordi lavterskeltilbud er selve nøkkelen her, vil Venstre at kommunen skal legge til rette for at innbyggerne har mulighet til et aktivt liv i sitt nærområde. Det er med det viktig å sørge for utbedring og etablering av turløyper i kommunen, samt tilrettelegging for urbant friluftsliv i bynære områder, etablering av flere nærmiljøanlegg, aktivitetslokaler og sosiale møteplasser der folk bor. Og ikke å forglemme etablering av en gjennomgående kyststi og flere sykkelturstier i kommunen.

I tillegg til dette vil Venstre arbeide for at Aquarama skal kunne benyttes også utelukkende som svømmehall til en rimeligere pris enn badelandprisen, og ikke minst sørge for god tilgang på informasjon om hva som finnes av lavterskeltilbud i kommunen.

I sum tror vi dette vil være et godt bidrag til en bedre helse for kommunens innbyggere, og få saker i valgkampen bør være viktigere enn det.

Ivar Bergundhaugen
Ordførerkandidat for Kristiansand Venstre

Morten Leuch Elieson
3. kandidat for Kristiansand Venstre

(Innlegget stod på trykk i Kristiansands Avis, 06.08.15)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**