Fra ord til handling!

Her kan du laste ned Risør Venstres program 2015-2019 som pdf.

Her er programmet VENSTRE går til valg på ved høstens kommunevalg i Risør.

Venstre har store ambisjoner på kommunens vegne og ønsker å bli målt på gjennomføringsevne og resultater. Derfor har vi satt opp noen konkrete punkter som skal gjøre det enklere for deg å sjekke at vi holder det vi lover! I tillegg til de konkrete punktene vil Venstre jobbe for vekst, utvikling og flere arbeidsplasser i Risør. Dette er en grunnleggende forutsetning for opprettholdelse av et godt og bredt tjenestetilbud. I tett dialog med kommuneadministrasjon vil vi legge lista høyt for kvalitetsutvikling av våre kommunale tjenester. Venstre vil jobbe overfor fylkeskommunen, elever og lærere for at Risør videregående skole styrkes og videreutvikles. Og vi vil jobbe for et tilstedeværende politi i kommunen, både til lands og til vanns.

Frivilligheten bidrar enormt til at mange kan ha en aktiv fritid innenfor kultur, idrett og andre områder. Venstre vil gi frivilligheten forutsigbarhet og økt økonomisk støtte – det gir kvalitet og trivsel tilbake. Frivilligheten bidrar også overfor svakerestilte grupper i kommunen. Det fritar ikke kommunen for ansvar – Venstre vil ha sterkere målrettet innsats mot de som trenger det mest, særlig barnefamilier med svak økonomi.

Kommunevalget 2015 handler om hvem du som velger mener kan innfri dine forventninger til en gjestfri og god kommune med vekstambisjoner.

 

Vårt fundament er Venstres sosialliberale grunnidé – sjekk også Venstres 10 liberale prinsipper.

 

Risør Venstre vil:

1) Gjennomføre universelt utformet kyststi over vannspeilet fra Flisvika til Randvik.
2) Etablere nærmiljøanlegg på Tjenna, med bl.a. pumptrack (sykkelbane). Montere robuste, helårs trimapparater ved turløypene i Urheia, på Randvik, Moen, Hope og Søndeled.
3) Starte arbeidet med parkeringshus i sentrum, med gjennomgående vei til og fra Krana. Kommunens økonomiske risiko skal være beskjeden og avgrenses.
4) Gjennomføre to timers gratis parkering i sentrum fra 1. september til 31. mai fram til parkeringsanlegg foreligger. Etablere flere ladestasjoner for el-biler.
5) Klargjøre og øke tilgjengelig næringsarealer på Moland Vest, Øst og Ørsmålen (Søndeled).
6) Gjennomføre en reguleringsprosess for Holmen slik at salget kan starte våren 2016.
7) Innføre «servicetorg» på kommunehuset, med forpliktende hurtigbehandling av enkle saker.
8) Legge til rette for boligbygging i hele kommunen, innenfor ulike prisnivåer. Tilrettelegge for privat utbygging av sentrumsnære seniorleiligheter.
9) Gjeninnføre arbeidspatruljen med jobb- og aktivitetstilbud.
10) Beholde legetjenestetilbud på Søndeled.
11) Utvikle et regelmessig og forbedret aktivitets- og musikktilbud for demente og alderssvekkede.
12) Øke den årlige økonomiske støtten til lag og foreninger fra kr 70 000 til kr 500 000, hvorav inntil kr 100 000 totalt deles ut til årlige stipender for unge talenter innenfor idrett og kultur.
13) Støtte Kiwanis-modellen og Frelsesarmeen med kr 50 000 til hver organisasjon.
14) Etablere utstyrsbank for barn og unge.
15) Gi gratistilbud om båtførerprøven til elever i ungdomskolen.
16) Selge tomteområder og kommunal eiendom som kommunen ikke trenger, og sørge for systematisk og bedre vedlikehold av eiendom som kommunen skal beholde.
17) Ikke øke eiendomsskatten utover dagens realpriser.

Vekst og utvikling – fra ord til handling!

 

Hva med andre områder?

Kommunens ansatte har viktig og verdifull kompetanse og bidrar sterkt til vår velferd. De ansatte må settes i stand til å gjøre jobben sin på best mulig måte. Målrettet satsing på kompetanseutvikling bidrar til mer interessante jobber og høyere kvalitet på tjenestene. Økt antall lærlinger vil være viktig for å sikre rekruttering. Dette vil Venstre jobbe for.

Med begrensede offentlige ressurser må det prioriteres. Kommunen må ha god styring og utnytte ressursene effektivt. Det krever god ledelse. Venstre vil jobbe for en mer effektiv lederstruktur i kommunen, med færre ledere enn i dag. Dette skal skje uten bruk av oppsigelser og i tett samarbeid med rådmannen og tillitsvalgte.

Risør kommune skal være en miljø- og klimavennlig kommune. Klimautslippene skal reduseres og vi skal jobbe for at kommunen i større og større grad skal bli karbonnøytralt. Det skal satses på ENØK-prosjekter i kommunale bygg og anlegg.

Venstre vil videreutvikle Risør som kulturkommune. Vi vil revitalisere og videreutvikle verneplanen for sentrum slik at flere vil bo der.

Venstre vil øke bruken av trygghetsteknologi innen helse og omsorg for å øke tjenestemottakerens sikkerhet og selvstendighet. Dette skal ikke erstatte «varme hender», men gi mulighet for bedre og mer omsorg til dem som trenger det mest. Vi vil legge til rette for økt systematisk og honorert frivillig innsats innen helse og omsorg.

Venstre vil jobbe for å utjevne sosial ulikhet gjennom tidlig innsats i barnehage og gjennom god kvalitet på barnehage og skole. Godt læringsmiljø er en forutsetning for gode skoleresultater og trivsel. Venstre vil forsterke innsatsen og ha nulltoleranse mot mobbing. Dagens skolestruktur skal opprettholdes.

Venstre vil jobbe for at kommunen blir et attraktivt sted å investere, drive næringsvirksomhet og etablere arbeidsplasser. Det krever evne og vilje til å komme næringslivet i møte på en konstruktiv og forutsigbar måte. Vi vil at prosesser landes uten for mye spill av ressurser og vil videreutvikle JA-kommunen Risør. Venstre vil ta en offensiv rolle i kommunereformen og kartlegge realistiske alternativer. Vi vil ikke gå inn for en kommunesammenslåing med mindre det gir bedre kommunale tjenester for Risørs befolkning.

Venstre og Høyre stiller med Dag Jørgen Hveem (V) som ordførerkandidat og Petter Emil Gundersen (H) som varaordførerkandidat. Dag Jørgen arbeider ved BI og er jurist og økonom. Petter Emil er nylig pensjonert teleingeniør. Begge har lang fartstid i lokalpolitikken, samarbeider godt og er resultatorienterte. Sammen med sine partiers listekandidater er de enige om at det trengs ny retning og ny politisk ledelse i Risør fremover – fra ord til handling!

Lurer du på hvem som står på listen vår? Sjekk det ut her.

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**