Innlegg: Slipp syklistene frem!

Foto: Maria Fromreide-Nessler

Klima- og miljøutfordringene er store, og veksten i både privatbilisme og den store andelen tungtransport på norske veier, bidrar i negativ retning. Et grønt skifte fordrer at trafikkveksten i og rundt de store byene i fremtiden må tas av kollektivtransport, sykkel og gange. Det handler om å legge til rette for gode og miljøvennlige transportløsninger – og det er viktig også i den lokale miljøkampen i Kristiansand. Venstre har lenge vært en pådriver for utbygging av et godt veinett for syklende og gående i kommunen, og en av de viktigste sakene har vært og er å sikre rask fremdrift i utbyggingen av sykkelekspressveien gjennom byen.

All ferdsel – enten den er motorisert, på sykkel eller til fots – krever at vi tar hensyn til hverandre for å unngå ulykker og farlige situasjoner. Derfor vil Venstre at det utvikles en skilte- og merkestandard for sykkelveier, der syklende gis forrang i trafikken, og der syklende og gående enkelte steder må gis separate felt. Å legge til rette for at flere kan sykle – eller gå – er riktig for miljøet og viktig for folkehelsen!

Samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF har gitt Venstre en rekke viktige seiere. Blant annet har vi fremforhandlet 325 millioner kroner i ekstra i statlige belønningsmidler. At vår region tidligere i sommer ble tildelt 35 millioner av disse er gledelig, og midlene kommer godt med i den kollektiv- og sykkelsatsning som har høyeste prioritet.

Samferdselspolitikk handler ikke bare om vei, og Venstre vil følge opp tiltak for å tilrettelegge for sykkel og gange også i neste fireårsperiode!

Ivar Bergundhaugen
1. kandidat for Venstre

Morten Leuch Elieson
3. kandidat for Venstre

(Innlegget stod på trykk i Fædrelandsvennen, 18.08.2015)

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**