Pleie og omsorg må trappes opp

Foto: Colourbox.com

Takk til Evelyn Føreland og Ellen Cathinka Nannestad for innlegg i RHA den 11 august.

Røyken Venstre er opptatt av å tilby en verdig og god pleie- og eldreomsorg i kommunen vår. Vår visjon er at alle i Røyken skal kunne oppleve en god alderdom. For å få dette gjennomført er det åpenbart at det vil være behov for en faglig opptrapping på flere plan på Bråset samt en faglig forsvarlig bemanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

For å få nok kvalifisert personal på plass så nevner dere blant annet lønn under videreutdanning og permisjon med lønn for å øke kompetansen. Dette høres ut som fornuftige og gjennomførbare forslag. For å sikre nok bemanning må for det første vedtak følges, det må budsjetteres med nok bemanning og nok bemanning til alle døgnet tider, avsettes god nok tid til overlapping, fagmøter, internopplæring med mer. Venstre mener ikke at det er nok å satse på pleie og omsorg kun med en tidshorisont på fire år, vi bør satse på pleie og omsorg i et langsiktig perspektiv og ei heller bare på Bråset.

Vi ønsker å utvikle Bråset til et lokalmedisinsk senter i samarbeid med bla Vestre Viken, for å møte utfordringene i kjølvannet av samhandlingsreformen og for å gi innbyggerne våre et utvidet behandlingstilbud i deres nærmiljø og å styrke behandlingen før og etter sykehusbehandling. Samtidig ønsker vi å bygge flere boliger tilrettelagt for eldre, for eksempel omsorgsboliger, generasjonsboliger og bofellesskap.

Eldreomsorgen skal ta hensyn til den eldre befolkningens mangfoldige sammensetning. Eldre skal møtes med respekt, og gis mulighet til å bruke sine evner i ulike roller i samfunnet. Mange eldre har god helse og kan leve et godt og aktivt liv. Det er viktig at kommunen tar vare på den ressursen disse representerer. Den nye eldregenerasjonens helsetilstand gjør at flere enn tidligere greier å bo hjemme lenger, noe de fleste også ønsker. Gode treningstilbud for eldre er både god helseøkonomi og samfunnsøkonomi.

Ordførerkandidat Rebekka Borsch
Ordførerkandidat Rebekka Borsch

Venstre har som målsetting å kunne gi rett tilbud/innsats til rett tid og til rett bruker. Vi ønsker å legge til rette for at så mange som mulig kan bo lengst mulig hjemme, dette betyr en styrking av hjemmetjenesten, og økt fokus på hjelp til selvhjelp. Mange eldre i dag er i relativt god form, selv om enkelte behov gjør at de trenger hjelp til enkelte oppgaver, ikke 100 % pleie. En slik prioritering gjør oss bedre i stand til å kunne gi de som virkelig trenger pleie og omsorg et bedre tilbud

Lasse Sandnes, 5.-kandidat Røyken Venstre.
Lasse Sandnes, 5.-kandidat Røyken Venstre.

Bruk av velferdsteknologi er et viktig virkemiddel for å øke livskvaliteten for eldre og uføre. Velferdsteknologi vil i fremtiden bli enda viktigere i pleie- og omsorgstjenestene, og kommunen vår må være med i utviklingen. Venstre ønsker at Røyken skal ha en offensiv satsing på velferdsteknologi.

Noe annet Venstre er opptatt av er opprettelse av lavterskel psykologtilbud hvor det skal være mulig å få behandling uten henvisning. Dette skal være uavhengig av alder, dette betyr at det må opprettes psykolog, stillinger for psykiatriske sykepleiere og flere helsesøsterstillinger som Venstre har fått gjennomslag for i nåværende periode.

Rebekka Borsch, ordførerkandidat Røyken Venstre

Lasse Sandnes, 5.-kandidat Røyken Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**