Digitale verktøy gir flere muligheter

Foto: Daniel Skog

Jeg stiller til valg for Venstre fordi jeg engasjerer meg for en god og moderne skole som gir alle elever like muligheter til å lykkes i samfunnet. I dag innebærer dette å sørge for digitale ferdigheter, og dette er definert som en av fem grunnleggende ferdigheter som elevene skal utvikle på skolen. Venstre har, som en del av det borgerlige byrådet, vært med på å gi alle ungdomsskoleelever en egen skole-pc. I tillegg har gammelt datautstyr blitt byttet ut, det har kommet smartboards rundt i klasserommene, til sammen en stor satsning på 11 millioner kroner for å nå kommunens vedtatte mål om at “Tromsøskolen skal være blant de fremste, både nasjonalt og internasjonalt, når det gjelder utvikling og pedagogisk utnyttelse av IKT i undervisning og læring.”

Å videreføre dette arbeidet er, sammen med etter- og videreutdanning av lærere og å styrke skolehelsetjenesten, en av Venstres hovedprioriteringer for skolen. Utstyret må være av høy kvalitet, og lærerne må være oppdaterte både på å bruke teknologien og på lære elevene om mulighetene og utfordringene som følger med de digitale verktøyene. Barn lever også i informasjonssamfunnet, de har alt de vil og ikke vil vite i lomma. Denne enorme informasjonstilgangen må de gjøres i stand til å håndtere på en fornuftig måte. Det er ikke sånn at digital kompetanse, og ikke minst dømmekraft, kommer automatisk fordi ungene har egen pc og smarttelefon.

I følge resultatene fra undersøkelsen fra ICIL (International Computer and Information Literacy Study), har de fleste norske elever gode digitale ferdigheter. Det er midlertid rom for forbedring når «nærmere 1/4 av elevene mangler helt nødvendig kunnskap og ferdigheter for å kunne mestre en hverdag som blir stadig mer digitalisert», slik Senter for IKT i utdanningen skriver om de norske resultatene i ICIL. Videre skriver de at «Dersom elevene ikke lærer nødvendige digitale ferdigheter på skolen, er de prisgitt de erfaringene de gjør seg på egen hånd. Mangelfulle digitale ferdigheter vil også kunne bidra til å forsterke faglige skiller mellom elever da det stilles krav om ulike former for digital produksjon i videre skolegang. Digital kompetanse er også i økende grad en forutsetning for å kunne fungere i arbeidslivet og som aktiv deltaker i samfunnet.»

På denne bakgrunnen er det åpenbart for Venstre at digitale ferdigheter fortsatt må prioriteres i opplæringen. Jeg registrerer med forundring at ingen av opposisjonspartiene har nevnt dette i sine partiprogram. Et flertall i kommunestyret har tidligere sagt kategorisk nei til å gi barnehagene midler til å skaffe seg iPad’er til pedagogisk bruk. Man var redde at ungene skulle slutte å klatre i trær hvis de ikke får leke og øve seg på ord, tall og figurer på papir, men på skjerm. Puslespill, bøker og fargestifter er formodentligvis fortsatt greit, den stillesittende, men lærende og skapende aktiviteten må bare ikke skje ved en skjerm. Det er stokk konservativt, og en åpenbar begrensing av pedagogiske virkemidler.

Digitale verktøy, brukt på en god måte, kan gi bedre lesetrening, bedre regneferdigheter og bedre kunnskapsgrunnlag. Vi bekjemper ikke stillesitting og overdreven dataspilling ved å ignorere læringsmulighetene som fins med digitale og interaktive verktøy i skolen og i barnehagene. Kuleramma aktiviserer heller ikke musklene i særlig grad, og bokstavene på skjermen er ikke pr definisjon dummere enn de som står i ei bok. En gang var bildebøker også nytt og radikalt – enda så begrensende bilder er for fantasien, er jeg fristet til å legge til. En PC er i dag et like selvfølgelig arbeidsverktøy som blyant, papir og bøker har vært. Ungene skal selvsagt øve på å skrive for hånd, men jeg kjenner ingen rasjonelle grunner til å vente med å la dem bli kjent med bokstavene på et tastatur.

Vi i Venstre mener at de som arbeider med ungene ute i skolene og barnehagene må gis varierte verktøy til å tilpasse opplæringen, og vi har tillit til at de kan sørge for at hjelpemidlene brukes på en fornuftig måte. Venstre vil fortsette å investere i framtida, den skapes på skolen og i barnehagene hver dag.

Av Kine Bergheim, tredjekandidat for Tromsø Venstre.

Innlegget sto på trykk i Nordlys 24.08.15.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**