Med øye for stien og skatten i skogen

– Venstre mener at riktig arealplanlegging er en viktig faktor for grønn vekst og utvikling. Skjærgården, skogen, allemannsretten og friluftsliv er grunnlaget for reiselivet og har stor betydning for stedstilhørighet og for at folk velger å bosette seg i kommunen.

Fra Møglestu Hovedgård. Det har gått en sti der reguleringsplanen til kommunen har regulert inn ny bebyggelse
Fra Møglestu Hovedgård. Det har gått en sti der reguleringsplanen til kommunen har regulert inn ny bebyggelse

Mange mennesker opplever at stedet der de bor eller ferdes, utvikles uten noen overordnet plan eller tanke. Omgivelsene våre endres i stadig raskere tempo. Endringene skjer ofte stykkevis og delt, ut fra prioriteringene til hver enkelt aktør. Kvaliteter som grønne områder og en strandsone som alle kan benytte seg av er under press.

Hverdagslandskapet er først og fremst kommunenes ansvar. Uansett om det er uvanlig vakkert eller høyst ordinært, så vil Venstre arbeide for at når det bygges nytt så skal det være kvalitet og sammenheng i utbyggingen.

Venstre vil
*Planlegge nye byggeområder slik at eksisterende turområder skånes, samt at det opparbeides nye turmuligheter nærnyetablerte boligområder.
*Ha et øye for stiene og snarveiene som kvaliteter i bynære områder. Det gjør det lettere å velge bort bilen til fordel for sykkel eller det å gå.
*Verne om matjord og viktige skoger. Dette gir forutsetninger for å satse på lokal matproduksjon og skogdrift.
*La grønne områder henge sammen. Dette er viktig for dyr, planter og bidrar til å bevare artsrikdommen på steder som utvikles til boligformål.
*Bevare vilttrekk langs lokalveier og ellers sørge for viltkorridorer i landskapet for rådyr og elg.
*Foreslå rydding av turløyper og opplæring i friluftsliv i regi av den lokale skolen, ungdomsklubber og idrettslag.
*Ha strenge restriksjoner for nedbygging av kystlinjen og sikre folk tilgang til strandsonen.

Lillesand Venstre
Signe Idsøe Røed / Jan Helge Kjøstvedt / Beate Andreassen / Inger Marie Moi

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**