Pleie og omsorg i Hurum i framtida

Hurum Venstres ordførerkandidat Gunn-Torill Homme Mathisen er sykepleier i kommunen., Foto: Hurum Venstre

Hovedtillitsvalgte for Sykepleierforbundet har utfordret ordfører- og førstekandidatene i Hurum og Røyken til å si noe om bemanning og kompetanse innen pleie og omsorg de neste 4 år. Dette er ordførerkandidat Gunn-Torill Homme Mathisens svar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Hovedtillitsvalgte for Sykepleierforbundet har utfordret ordfører- og førstekandidatene i Hurum og Røyken til å si noe om bemanning og kompetanse innen pleie og omsorg de neste 4 år.

For meg er 4 år en altfor kort tidshorisont. Helse og omsorg er den mest krevende sektoren i kommunen og vi står over for store utfordringer og investeringer i årene som kommer. La meg derfor skissere hva som er bakteppet.

Hurum kommune har en filosofi om at innbyggerne i størst mulig grad skal få bo hjemme og motta helsetjenester der. De aller fleste ønsker det, men noen er så redusert fysisk og/eller mentalt at de trenger tettere oppfølging. Da får de tilbud om bolig med 24-timers omsorg. Vi har både korttidsplasser og langtidsplasser og tar imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset på kort varsel.

Trygghet skal ikke gå på bekostning av verdighet, og alle skal møtes med et fleksibelt tilbud som fanger opp ulike ønsker og behov, mener Venstre.

Alle ønsker en trygg og verdig alderdom. Retten til å bestemme over egen hverdag er ikke noe du skal miste når du blir gammel. Trygghet skal ikke gå på bekostning av verdighet, og alle skal møtes med et fleksibelt tilbud som fanger opp ulike ønsker og behov.

Samhandlingsreformen har vært en krevende for kommunen, men man har klart seg rimelig bra til sammenligning med en del andre kommuner. Dette ikke minst siden man i Hurum har satset på Hjemmetjenesten og hjemmebasert omsorg i mange år og at man dessuten har den lille Rehabiliteringsavdelingen på Filtvet helsetun.

Men: Vi har for få plasser med 24-timers omsorg til å møte utfordringene med en økende eldre befolkning. Dette tar vi på alvor. Helse- og omsorgsplanen «Morgendagens omsorg 2015 – 2025» er nettopp vedtatt og denne vil være grunnlaget for den videre satsingen innen pleie- og omsorgstjenester. En handlingsplan med konkrete forslag til tiltak vil bli lagt fram for politisk behandling til høsten. I tillegg skal en egen plan for innovasjon og velferdsteknologi utarbeides.

Hurum vil ha behov for 80-100 nye omsorgsplasser fram til 2025. Dette vil medføre store økonomiske investeringer som vi må finne rom til i budsjettene. Helsebyggene våre er gamle og nedslitte.

I Helse- og omsorgsplanen går man inn for å bygge et eller to nye omsorgssentre sentralt i kommunen. I tilknytning til disse sentrene vil det være naturlig å bygge omsorgsboliger. På den måten får man samlet tjenestene og personalressursene, noe som vil være ressursbesparende og gi mer robuste tjenester. Det vil også styrke både fagligheten og gi bedre mulighet for fleksible turnusløsninger.

Moderne og godt utstyrte lokaler er avgjørende for effektiv drift og et godt arbeidsmiljø.

Doktor og pasient Vi har for få plasser for unge voksne brukere med utviklingshemninger og må derfor bygge et nytt bofelleskap med 6-8 plasser. Innen psykisk helse og rus er boliger mangelvare. Boliger for de med dobbeldiagnoser, som sliter psykisk og i tillegg ruser seg, er noe man også bør bygge. I en større kommune vil man ha flere i denne gruppen ressurskrevende brukere slik at det kan lønne seg å bygge egne bemannede boliger framfor å kjøpe dyre private plasser.

I tillegg til å utvikle et tettere samarbeid med pårørende, frivillige lag og foreninger, så vil Hurum få behov for flere årsverk i årene som kommer. Økningen i antall brukere og i kompleksitet vil ifølge Statistisk sentralbyrå / Kostra gjøre at Hjemmetjenesten og sykehjem alene vil ha behov for +/- 20 nye årsverk fra i dag og fram til 2025. Da er det klart at man må tenke både rekruttering, hvordan øke kompetansen hos medarbeiderne og hvordan beholde flinke folk i kommunen.

Som sykepleier i Hjemmetjenesten ser jeg at det er blitt mange brukere med omfattende helseproblemer, som fordrer kompliserte prosedyrer, som nå skal behandles i kommunen. Siden Hurum er en hyttekommune er det også mange hyttegjester som skal ha helsehjelp, dette uten at kommunen blir kompensert økonomisk. Dette håper vi det blir en endring på – slik at pengene følger brukeren for det er ingen tvil om at til sammen blir dette en krevende øvelse.

Det er mye god folkehelse i sykling.

Forebyggende tiltak for å bedre folkehelsen må på plass. Å være i fysisk aktivitet er med på å opprettholde god helse for alle aldersgrupper. Venstre vil jobbe for oppstart av rask psykisk helsehjelp for alle aldersgrupper og helsesøstertjenesten må styrkes. Hverdagsrehabilitering er igangsatt i Hurum og er en ny måte å tenke trening og rehabilitering på som er framtidsrettet.

Med større enheter blir det lettere både å arrangere kurs lokalt og å sende medarbeidere på eksterne kurs. Kurs som er relevante for utøvelsen av faget må dekkes av arbeidsgiver. Lønnsmidlene som settes av til lokale forhandlinger bør økes slik at de som har tilleggskompetanse, ansvar for ulike fagområder eller har lang fartstid innen sitt fag, kan få uttelling for dette. Støtteordninger for de som vil videreutdanne seg må også bedres.

Jeg mener at det er viktig at man setter av penger til flere lærlingeplasser slik at unge mennesker som ønsker å ta en utdannelse som helsefagarbeider kan få lærlingeplass i kommunen der de bor. Antall lærlingeplasser innen andre kommunale virksomheter bør også økes.

For å opprettholde en god fagdekning både når det gjelder sykepleiere og helsefagarbeidere, må det satses i årene som kommer. Fleksible turnusordninger er viktig for rekrutteringen, så dette bør videreføres. Hurum Venstre vil gjøre det vi kan for å få økt grunnbemanningen i Pleie og omsorg. Følelsen av at du har hatt tid til å gjøre en god og faglig forsvarlig jobb når du går hjem etter avsluttet vakt, kan ikke overvurderes.

Gunn-Torill Homme Mathisen
Varaordfører og ordførerkandidat
Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**