Korte avstander, grønne lunger, gang- og sykkelstier og effektive trafikkløsninger

Foto: (CC BY-ND 2.0) Detlef Schobert / flickr.com

I dag, 26.august, behandles arealplan for Tromsø kommune 2015-2026 i kommunestyret. Arealplanen bestemmer hvor det skal bygges ut og hvor det ikke skal bygges i kommunen vår, hva som skal holdes av til offentlige formål, til næring, til friluftsliv og til boligbygging. Øystein Nilsen og Marie Fangel representerer Venstre, og Øystein holdt Venstres hovedinnlegg om våre prioriteringer for utviklinga av Tromsø. Han framholdt at Venstre vil stemme for en kompakt byutvikling ved å bygge tettere og høyere, for å bygge opp knutepunkt med korte avstander og gode forhold for å gå, sykle eller kjøre kollektivt dit man skal. Venstre vil samtidig skjerme frilufts- og rekreasjonsområder som er mye brukt av befolkninga, dette er viktig for folkehelse og trivsel. Vi vil også legge opp til noe mer fortetting og kortere avstander i distriktet, ved å legge til rette for mer bebyggelse i nærheten av bygdesentra og distriktskoler, dette gir muligheter for gang- og sykkelstier og trygge skoleveier i hele kommunen.

Vi støtter i hovedsak byrådets innstilling, som åpner opp en boligreserve på rundt 25 000 boliger, som gir plass til hele 50 000 nye tromsøværinger. Slik blir kommunen godt rustet til å håndtere en framtidig vekst. Nå er det også kommet mange tilleggsforslag, hovedsakelig til økt utbygging, fra byutviklingskomiteen, der Venstre ikke er representert. Det er svært bra at kommunestyrerepresentantene har et stort engasjement for saken, men vi mener at byrådets forslag har en grønn helhet som vi i hovedsak vil støtte. For eksempel trenger vi ikke å bygge ut Lanesbukta, som nylig har blitt rustet opp med en populær tursti, så dette forslaget vil vi stemme i mot. Øystein og Marie vil også skille seg fra representantene i Høyre og FrP når Venstre stemmer for å sette av et stort område ved UNN, den gamle Tromsbuss-tomta som AP i sin tid privatiserte, til offentlige formål, altså til sykehusets framtidige utvidelsesbehov.

Dersom Bioforsk legges ned eller reduseres på Holt er Venstre positiv til å bygge ut deler av området, slik vi og byrådet foreslår. Her må kommunen og staten samarbeide om veien videre. Dette er et flott, sentralt område med gode muligheter for å leve miljøvennlig, og Venstre er garantisten for at vi skal ta vare på og utvikle de grønne kvalitetene på Holt. Her er det for eksempel et viktig hekkeområde for fugler, dette må utbygginga ta hensyn til.

Kvaløyforbindelsen blir også diskutert i dag, og Venstres standpunkt er at denne skal bygges som bro over Håkøya. Dette alternativet knytter Tromsø nærmere sitt omland, både varer og innbyggere får kortere reisevei, og åpner for å bygge en ny, grønn og sentrumsnær bydel på Håkøya. At det blir boligutbygging på Håkøya, gode bussforbindelser og muligheter for å ferdes til fots og på sykkel er helt avgjørende for Venstres støtte til dette alternativet. At den nye forbindelsen er miljøvennlig og i tråd med klimaforliket er også en forutsetning få statlige midler til veiutbygginga.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**