Liveblogg: Bystyrets møte 26.08.2015

Foto: Jo Straube

15.01: Opprop

For Venstre møter Toril Berge Flatabø, Odd Einar Dørum, Espen Ophaug, Julianne Ferskaug og Terje Bjøro.

15.03: Muntlig spørretime

 • Arbeiderpartiet stiller spørsmål om åpningstidene på Frognerbadet. Hvorfor har byrådet kuttet ned tilbudet sammenlignet med i fjor?
  -Byråd Melby svarer. Det stemmer at byrådet har satset på utvidede åpningstiden. Når det gjelder Frognerbadet så var det et forsøk med å ha det åpent lenger enn vanlig i fjor. Det viste seg at det tæret for mye på badet. Bymiljøetaten anbefaler ikke at det er åpent lenger enn ut august, fordi badet blir i dårligere stand av det.
 • Arbeiderpartiet følger opp med spørsmål om hvilke ambisjoner byrådet har for Frognerbadet når det gjelder vedlikehold.
  -Byråd Melby svarer. Flere av badene i Oslo har et betydelig rehabiliteringsbehov. Alle bad skal være i god stand, og vi prioriterer de med størst behov først, sa Melby.
 • Terje Bjøro stiller spørsmål om det er mulighet for å holde badet åpent noe lenger.
  -Byråd Melby svarer at Frognerbadet har vært åpent i hele sommer. Jeg regner med at Bymiljøetaten gjør gode vurdering og forsøker å være fleksible, sa Melby.

 

 • Carl I. Hagen stiller spørsmål om nye Deichmanske hovedbibliotek. Når regner byråden med at det er klart til å bygge igjen? Og er det garantert at det ikke vil bli problemer med vann på tomten til Lambda?
  -Byråd Bjercke svarer på dette. Kultur- og idrettsbygg har hatt en tett oppfølging av situasjonen. Arbeidet vil raskt komme i gang igjen på nye Deichmanske bibliotek. Det er fortsatt noe vann igjen, men situasjonen er under kontroll. Alt vil gjennomføres i tråd med fremdriftsplanen. Når det gjelder Lambda er det en del av utredningene som nå pågår, men allerede nå er det fastslått at bystyrets vedtatte kostnadsramme vil bli holdt.
 • Arbeiderpartiet følger opp med spørsmål om hvorvidt kommunen har vært på byggeplassen og sjekket at HMS er i orden.
  -Det bekrefter byråd Bjercke. Arbeidstilsynet har også hatt to tilsyn der. HMS tas på høyeste alvor.

 

16.06: Nå behandles sak fra Kontrollutvalget, Kommunerevisjonsrapport om særskilt språkopplæring.
-Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg. Flerspråklighet er en ressurs, og en av de de viktigste nøklene for integrering av barn som vokser opp er at de mestrer det norske språket. Dessverre er det slik at flere barn ikke kan språket godt nok når de skal begynne på skolen. Oslo Venstre ønsker at språkopplæringen skal ligge til så lav alder som mulig, men når vi allikevel har skoleklare barn med lav språkkompetanse, er det viktig at vi gjør alt vi kan for å øke kompetansen.At det kommer en rapport om at det er variasjon av tilbudet på skolene, er selvsagt ikke det vi ønsker å høre. For selv om vi er for at undervisningen skal tilpasses behovet til den enkelte, betyr ikke det at tilbudet skal være av ulik kvalitet. Byrådet har nå investert i sommerskole for nybegynnere ved et par av Oslos skoler, med intensiv språktrening for barn. Kurset har vært en suksess, og Venstre ønsker nå å utvide tilbudet. For de elevene som begynner på skolen uten å beherske norsk, har byrådet nå satt i gang et språkprosjekt der skoleelever får tilbud om intensiv språktrening før og etter skoledagen i åtte uker. Dette har gitt gode resultater, så det blir spennende å følge med på dette videre, sa Ferskaug.

16.27: Nå behandles saker fra Finanskomiteen.

Første sak omhandler hele og faste stillinger i Oslo kommune.
Terje Bjøro holder Venstres innlegg. Det er viktig for Venstre at det stimuleres til flere hele stillinger og at hovedregelen for tilsettinger i Oslo kommune blir faste ansettelser. Det gjøres mye godt arbeid. Vi er glade for at kommunen har tatt initiativ til opplæring og dialog med kommunens virksomheter, for å oppnå økt bevissthet vedrørende redusert bruk av deltidsstillinger. Vi er glade for at kommunen har differensierte satser for lørdags- og søndagstillegg for arbeidstakere med ordinære tjenester lørdager og søndager, og merker oss at KS ikke har lignende bestemmelser. Og Venstre er ikke minst positive til avtaler om fleksitid, som har som formål å ivareta ansattes individuelle ønsker og behov, og bidra til at flere av kommunens ansatte kan fortsette å arbeide i heltidsstillinger, sa Bjøro.

 

Nå behandles sak om vurdering av eier- og styringsformer for Munch-museet.
Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg. Jeg er veldig tilfreds med innstillingen fra byrådet. Jeg er glad for at Munch fortsatt skal organiseres som etat, sa Dørum.

 

Byråd Bjercke tar også ordet. Byrådet satser stort på Munch-museet. Vi har gjennomgått eier- og styringsformer og ønsker at museet skal ha en best mulig organisering i årene som kommer. Samlingen representerer en utrolig verdi. Byrådet konkluderer med at det ikke er formålstjenelig å gjøre en omorganisering nå, sa Bjercke.

 

Nå behandles privat forslag fra Carl I. Hagen om folkeavstemning om kommunalt tiggeforbud.

Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg. Fra Venstres side så lovregulerer vi ikke at noen skal ha lov til å be om hjelp. Når det gjelder SVs forslag er det er viktig for oss at folk kan sove inne heller enn ute. Men rapporten som er kommet fortjener ordentlig saksbehandling. Jeg vil derfor at dette skal sendes til behandling i byrådet. Når det fremkommer slik kritikk i rapporter må dette bli behandlet og kommentert på en skikkelig måte, sa Dørum.

 

Vi er over på saker fra Samferdsels- og miljøkomiteen.

Vi behandler nå ny forskrift om TT-ordningen.
Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg. Her har komiteen samlet seg om en viktig sosial sak. Uten å ta stilling til det har vi referert noen kritiske kommentarer fra brukere. Vi understreker at dette må skje på en mest mulig praktisk måte for de det gjelder, sa Dørum.

 

Bystyret er 18.15 tilbake fra middagspause. Vi er fortsatt på SMK, og behandler nå sak om Manglerud bad.

Både Odd Einar Dørum og Hallstein Bjercke holder innlegg. Begge er glade for at Manglerud bad nå skal bygges som nytt og moderne bad.

 

18.37: Vi er nå over på saker fra Byutviklingskomiteen.
Nå behandles regulering, Olav M. Troviks vei, nye studentboliger.

Espen Ophaug holder Venstres innlegg. Denne reguleringsplanen legger til rette for et historisk løft. Dette vil løfte studentboligsituasjonen og området Kringsjå. Med dette forslaget blir det mer aktivitet i studentbyen. SiO har blant annet planer om å bygge familieleiligheter. Disse skal bygges lengst vekk fra t-banen, der det er minst trafikk og mest grønt. Ikke alle naboene er like fornøyd. Jeg skjønner godt at naboene ikke vil miste utsikt, men det er viktig å understreke at det ikke i nevneverdig grad vil ta sol fra eiendommene. Når vi ser alle hensyn sett under ett mener Venstre at dette er et godt grep, sa Ophaug.

Terje Bjøro tar også ordet. Jeg slutter meg til byutviklingskomiteens leder. Her har det vært massiv kritikk fra naboene, sa Bjøro, og varslet at han ville stemme for Fremskrittspartiets forslag.

 

Nå behandles reguleringssak, Griniveien, sykkelvei.

Espen Ophaug holder Venstres innlegg. Først og fremst er dette en god plan for syklister. Både de som sykler i Oslo – og til Oslo. Her regulerer vi inn en lenke i sykkelveinettet på nesten en kilometer, noe som er veldig bra og harmoniserer med byrådets mål om at flere skal sykle. Det har imidlertid vært noen utfordringer. For å få en trygg sykkelvei har det blitt foreslått å redusere adkomst til boligene. Nå må boligene dele, og det ble foreslått en vendehammer. Vi vil ikke ha det, og ber derfor om at arbeides for at dette ikke skjer. Trafikksituasjonen i Griniveien krever sykkelvei, og vi må legge til rette for at flere velger å la bilen stå. Vi skulle selvsagt ikke hatt arealkonflikter slik vi har her, men dessverre blir det noen ganger slik i en by i vekst.

Terje Bjøro tar også ordet. Her komer sykkelveien helt opp i inngangsdørene på noen av boligene. Et enstemmig BU har gått mot dette. Jeg synes man skal utsette denne saken til Røatunnelen er klar, sa Bjøro.

 

19.05: Vi er nå på saker fra Kultur- og utdanningskomiteen.

19.24: Vi er nå på saker fra Helse- og sosialkomiteen.

 

19.36: Bystyret er hevet. Alle vi i liveblogg-redaksjonen takker våre mange fans for følget og ønsker velkommen tilbake i forbindelse med neste møte – det siste i denne perioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**