En tikkende kostnadsbombe

Foto av leserinnlegg i RB

En underfinansiert og underdimensjonert vei gjennom bynære naturområder er ikke løsningen, det er tvert imot problemet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Siv.ing. Svensgaards innlegg i RB 18/8 var særdeles interessant. Han skisserer at «omkjøringsveien» på Jessheim vil få en merkost i størrelsesorden 400 millioner, for en spaghetti av rundkjøringer, ramper og av- og påkjøringer, bare for tilknytning til Trondheimsveien og E6.

Dette stemmer bra med vårt estimat, og dette kommer i tillegg til de ca. 140 millionene som Ullensaker kommune anslår for ca. 2 km. tofelts vei gjennom Jessheimmarka. Disse 400 millionene tilsvarer to skoler, to sykehjem eller et flott nytt svømmeanlegg!

Veiingeniørenes alternative løsning er elegant, vil fungere og vil være billigere. Gode løsninger er gjerne det.

Venstre advarte

Vi ba i kommunestyret i juni om at Jessheimmarka-saken (kommunedelplan Jessheim sørøst) måtte utsettes, blant annet på bakgrunn av at alternativene ikke var godt nok utredet. Veiløsningen var for dårlig gjennomtenkt. Det var ikke klart hvor pengene skulle komme fra, og vi antok at kostnadsoverslaget var for lavt. I tillegg er utbygging av 1750 boliger i dagens bynære naturområde feil, og det er allerede bestemt at Jessheim skal utvikles nordøstover. Noen har sett feil på kompasset.

De andre partiene kjørte over oss på dette. Arbeiderpartiet gikk inn for planen, men med en viktig distinksjon: Offentlig finansiering av veien og noe redusert utbygging.

Vi er enige i påstanden om at offentlig finansiering av «Omkjøringsveien» ikke vil kunne gjøres med dagens vedtatte løsning som strengt tatt kun er egnet til å betjene utbyggernes 1750 nye boliger i Jessheimmarka. Vi tror imidlertid at offentlig finansiering kan oppnås med f.eks. veiingeniør Bergeruds tunnell og på-/avkjøring til E-6.

Vår løsning

Kommunedelplan Jessheim Sørøst må gjennom ny behandling. Tunnelalternativet må utredes skikkelig, offentlig finansiering (fylke – stat) må søkes. Det må etableres en Grønn Grense mellom naturområder som skal bevares, og områder som kan bygges ut. Dessuten – for første gang i Ullensakers historie – må det lages en kommunal samferdselsplan som viser hvordan transportbehovet for de neste 20 årene skal løses. En underfinansiert og underdimensjonert vei gjennom bynære naturområder er ikke løsningen – det er tvert imot problemet.

En utfordring

Vår utfordring går til de andre partiene som stemte oss ned: Tom Staahle (FrP), Willy Kvilten (H), Janka Holstad (Ap), Lise K. Furuseth (KrF) og Lars Egil Berg (Sp). Hvordan vil dere dekke inn de 400 millionene? Det er lite sannsynlig at fylke/stat vil ta regninga så lenge dette er en konsekvens av utbyggerstyrt, dårlig kommunal veiplanlegging.

Roger Axelsson – Ordførerkandidat Ullensaker Venstre

Dette leserinnlegget var på trykk i Romerikes blad 27. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**