Hva mener Askøy Venstre om Kleppestøplanen?

Kleppestø sentrum
Wikimedia Commons

Askøy Venstre ønsker å klargjøre hva vi mener om prosessen som foregår rundt Kleppestøplanen og oppfordrer alle de andre partiene til å gjøre det samme.

De styrende partiene (H+FRP+KRF) samt Arbeiderpartiet la opp til en prosess rundt Kleppestøplanen som Venstre mener ikke involverer innbyggerne i stor nok grad, og dermed ikke får frem de beste løsningene. Venstre ønsket derfor, og har jobbet for å få laget, et alternativ til rådmannens plan og da gjennom en plansmie hvor vi involverer innbyggerne, næringsliv og kommunen som i samarbeid kan arbeide frem en omforent og god løsning. Plansmien skal nå holdes i høst og Venstre ønsker å ta med alle innspill som kan føre til at resultatet blir til det beste for hele kommunen.

Venstre ønsker en moderat utbygging av Kleppestøkaien og at investeringsmidlene spres til alle deler av Øyen: Nord/Øst og Vest, ikke bare brukes på Kleppestø. Askøy kommune har en trang økonomi og må innse at vi ikke kan bruke hundrevis av millioner på å realisere en by på et lite areal som Kleppestøkaien er. Verdiene som kommunen har i tomtene og arealene i Kleppestø må komme hele Askøy til gode.

Kleppestøplanen startet med at man blant annet ønsket å se på en bedre løsning for kollektivtransporten. Venstre mener at bedre kollektivløsninger er det viktigste når man jobber videre med å finne en god løsning for Kleppestø. Gratis innfartsparkering og effektive kollektivterminaler for buss og båt må være styrende for å ta unna Askøy sin vekst og unngå trafikk-kaos. Her bør man også se på om kollektivterminalene og parkeringen kan flyttes til Shelltomten ved Askøybroen for å unngå at all trafikken må ned via Kleppestø sentrum. Dette vil minske reisetiden for alle som skal nord/sør og de som kommer fra sør/øst vil få en mer effektiv reisetid siden ikke alle samles i Kleppestø. Skyss vil spare millioner på spart kjøretid siden ikke alle bussene må ned via Kleppestø – dette kan brukes på bedre busstilbud, f.eks. et ringbuss-tilbud.

Venstre ønsker å beholde den videregående skolen der den ligger i dag. Vi synes det fungerer veldig bra og man drar bl.a. nytte av sambruk av Askøyhallen – flyttes VGS bort vil dette fordyre driften av Askøyhallen. Det er vedtatt og satt av penger til en utbygging av VGS der den ligger og det mener vi man bør holde på. En evt. flytting til kaien vil ta opp veldig mye areal og unødvendig føre til at Maltvikaneset må eksproprieres og fjernes for å få plass. Det blir jo da mindre areal til næring og boliger.

Venstre ønsker å få en bedre trafikkavvikling i Kleppestø slik at gjennomgangstrafikken styres utenom sentrum. Venstre ønsker å få utarbeidet en helhetlig veiplan for Askøy slik at vi kan få planlagt gang- og sykkelfelt, flere overgangsfelt, utbedre veinettet i hele kommunen og få et godt og effektivt hovedveinett som ruster kommunen for de neste tiårene.

Vi håper dette var avklarende i forhold til Askøy Venstre sitt syn på Kleppestøplanen og at de andre partiene kan klargjøre sine synspunkter på dette før valget.

Arild Raftevoll, Ordførerkandidat Askøy Venstre

Morten-Christian Bernson, 5.kandidat Askøy Venstre

 

(Dette var også på Askøyværingen sine sider 27/8 2015 som leserinnlegg: http://www.av-avis.no/meninger/Hva-mener-Askoy-Venstre-om-Kleppestoplanen-353694.html)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**