Sosialliberale løsninger gir et varmere Asker

Jostein F. Tellnes og Marit H. Meyer, Asker Venstre
Jostein F. Tellnes og Marit H. Meyer, Asker Venstre, Foto: Svein Ivar Fors

Budstikkas “valgekspert” gir gode skussmål til Asker Venstres program i avisa 19. august, men savner en forklaring på hva vi legger i en sosialliberal visjon for Asker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Kjernen i sosialliberalismen er kombinasjonen av frihet for enkeltmennesket og sosialt ansvar for fellesskapet. Som ideologi kan sosialliberalismen sies å være i midten av høyre-venstre aksen fordi den legger vekt på størst mulig frihet og samtidig et sterkt sosialt ansvar.

Den sosialliberale visjonen er at alle gjennom egen innsats kan leve gode liv i tråd med egne ønsker og behov. Samtidig har vi et ansvar for fellesskapet. Som samfunn må vi legge til rette for at hvert menneske kan leve ut sitt potensiale. Det betyr at Venstre jobber for at Asker skal være et samfunn hvor innbyggerne har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og for miljøet.

Vi har tro på fellesskapsløsninger, men vi har ingen dogmatisk holdning til om det er frivilligheten, det offentlige eller private aktører som utfører tjenestene. Derfor er vi åpne for at enkelte pleietjenester kan utføres av private, men det må ikke skje ukritisk. Det offentlige må ta et ansvar for å sikre lik tilgang og god kvalitet når andre utfører tjenester. Vi står for et sterkt offentlig skoletilbud, men anerkjenner viktigheten av alternative skoler.

Frivillighet og private initiativ er viktig for å få fram skaperkraften i vårt samfunn. Derfor har Venstre en sterk politikk for nyskaping og grundere. Den offentlige sektor må ikke bli for dominerende. I Asker jobber vi for et samfunn der mangfold, trygghet og gode fellesskapsløsninger spiller på lag med frivillighet og private initiativ. Asker Venstre var tidlig positiv til initiativ som Nakuhel og vi jobber for at idrettslag kan få støtte til å få med ungdom med innvandrerbakgrunn og funksjonshemminger.

Mange kan leve ut den sosialliberale visjonen i dag i Asker. Samtidig vet vi at det også er mange i Asker som opplever å falle utenfor. Sosiale ulikheter, fattigdom og psykiske helseplager vil Venstre derfor jobbe systematisk med. Barn som sliter må fanges opp tidlig og barn med ekstra evner må gis ekstra utfordringer. Gode lærere og barnehageansatte er derfor helt sentralt for å gi alle de ulike barna i Asker en oppvekst som gjør de i stand til å leve ut sitt potensial.

Vi tror Asker trenger mer av sosialliberale tanker og løsninger.

Et viktig kjennetegn ved sosialliberalismen er viljen til å utfordre det bestående. Som et liberalt parti er vi ikke redd for å tenke nytt om byråkrati og politiske ordninger. Vi skiller oss fra en mer konservativ tankegang hvor strukturer og etablerte løsninger går foran nytenkning og endring. Venstre har en stolt tradisjon i å tenke nytt, med blant annet Sverdrups krav om parlamentarisme, innføringen av Castbergs barnelover i 1915 som ga alle barn like rettigheter og innføringen av folketrygden i 1967. Vi har alltid utfordret det etablerte i arbeidet med å skape større likeverdighet mellom mennesker og miljøet. Nettopp den politiske viljen til å tenke nytt og utfordre det bestående, viser styrken i den sosialliberale tankegangen.

Vi tror Asker trenger mer av sosialliberale tanker og løsninger. Asker opplever en stor vekst og befolkningen er ganske sammensatt. Det krever en bred innsats i det offentlige, frivillige og private for å skape det «varme» Asker-samfunnet. Vi trenger blant annet en offensiv integreringspolitikk og en sosial boligbygging som tar i bruk hele kommunen. Vi må stadig fornye tjenestetilbudet slik at det er tilpasset mangfoldet av både eldre, unge og kulturelle grupper i Asker. Vi mener derfor at den sosialliberale tankegangen er godt egnet til å finne løsninger på Askers større utfordringer i dag.

 

Jostein F. Tellnes, Asker Venstres ordførerkandidat kommunevalget 2015
Marit H. Meyer, Asker Venstres 2. kandidat kommunevalget 2015

 

Innlegget sto på trykk i Budstikka 28. august 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**