Klage på reguleringsplan for Sætre ikke tatt til følge

Merete Haug , Foto: Hurum Venstre

Hurum kommunestyre behandlet klage på reguleringsplan for Sætre i et ekstraordinært kommunestyremøte 01.09.2015. Flertallet stemte for rådmannens innstilling, Venstre stemte imot.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Dette er Merete Haugs innlegg i debatten og oppsummerer Venstres syn:

Innbyggeraksjonen har fremmet en rekke klager på vedtatt reguleringsplan for Sætre. I hovedsak gjenspeiler disse klagene betenkeligheter og innvendinger som Hurum Venstre har gitt uttrykk for gjennom hele planprosessen. På en viss måte har derfor rådmannen rett i at det ikke er framkommet nye momenter. Samtidig mener vi at det er forhold i denne prosessen som er såpass klanderverdige at det er for lettvint å parkere klagen fra ‘Respekt Sætre’ med dette.

Det første punktet, salg av område B, anser vi som tilfredsstillende avklart fra administrasjonens side. Det skal utlyses i tråd med offentlige anskaffelser og det var fint å få den presiseringen.

Sætre sentrum
Sætre sentrum

Det stilles en rekke spørsmål rundt habilitet og brudd på lov om offentlige anskaffelser. Det kan ikke vi ta stilling til, men vi ønsker at det skal bli utredet og vurdert av nøytral juridisk kompetanse.

Beskyldninger om slike uregelmessigheter, bevisste eller ubevisste, må etter vår mening legges døde en gang for alle dersom de ikke medfører riktighet, fordi det er en gift som spiser et samfunn innenfra. I et demokrati må man kunne stole på sine politikere og sin administrasjon.

Så legger ‘Respekt Sætre’ inn klage på innholdet i planen. Det gjelder blant annet torget og parkeringsdekningen. Venstre ser betenkelighetene og er langt på vei enige i dem, men samtidig er dette en vedtatt plan, og etter vårt skjønn er det ikke klagegrunnlag at man er uenig i innholdet. Derimot er det en god pekepinn på at dette er en hastverksplan som burde vært bearbeidet mye lenger og i bredere fora.

Når det gjelder innbyggermedvirkning har Venstre hele tiden sagt at dette ikke er godt nok ivaretatt og bedt fra første dag om at det må gis tid til en reell innbyggermedvirkning og en god politisk prosess. Det har vært tidsfrister som ikke har gitt rom for en reell behandling av innspill, det har vært en enveis kommunikasjon hvor ingen motforestillinger har blitt hørt.

Som vi har sagt før: Å snakke til er ikke det samme som å snakke med. Det har ikke vært en god prosess omkring denne saken. Det har vært satt av minimal, nærmest symbolsk tid til å behandle og innarbeide høringsuttalelser og innspill. Vi mener at lovens intensjoner om innbyggermedvirkning skulle vært fulgt opp på en langt bedre måte enn det har vært rom for i denne viktige saken, og vi vil gi aksjonsgruppen fullt medhold på dette punktet.

Venstre vil derfor stemme mot rådmannens innstilling.

Ved voteringen ble Rådmannens innstilling vedtatt med 23 mot 6 stemmer (3 Frp, 2 V, 1 SV).

Vedtak:
Kommunestyret vedtar å ikke ta klagen fra Ressursgruppe «Respekt Sætre» til følge. Kommunestyrets vedtak av 30.06.15 opprettholdes med begrunnelse i at det gjennom klagen ikke kommer nye vesentlige momenter som tilsier at vedtaket bør omgjøres. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig klagebehandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**