Juliannes ti punkter for en bedre skole

Julianne Ferskaug, Foto: Sveinung Bråthen

Julianne Ferskaug har representert Venstre i komite for kultur og utdanning. Hun er også prioritert ungdomskandidat og tidligere leder av Oslo Unge Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 • La lærere være lærere
  For meg og Oslo Venstre er noe av det aller viktigste i skolen, at lærerne skal få god tid med elevene. Lærerne har et veldig stort ansvar i dag, langt utover undervisning, og det fratar mye tid som kunne vært brukt på god oppfølging. Vi ønsker å prøve ut ulike modeller for oppgavefordeling, der lærere underviser og andre yrkesgrupper ivaretar andre funksjoner. Vi vil også sikre at skjemaveldet blir redusert, og øke tilliten til lærerne.
 • Mer praksis på yrkesfag
  Vi har store utfordringer med frafall i den videregående skolen, særlig blant elever i de yrkesfaglige retningene. Mange synes at det første året er tøft, hvor det på de fleste yrkeslinjene er lite teori og mye praksis. Vi tror at elvene vil få et stort utbytte av å oppleve faget i praksis, både for å forstå mye av teorien bedre, men også for å raskere få bekreftet om yrket er det riktige for deg. Jeg og Oslo Venstre ønsker derfor å gjøre det mulig å legge praksis tidligere i de yrkesforberedende utdanningsprogrammene.
 • Fritt skolevalg
  Jeg og Oslo Venstre ønsker at alle skal ha like muligheter uansett bakgrunn, og med den mangfoldige byen vi er, har vi utfordringer knyttet til sosiale forskjeller. En rapport fra 2011 konkluderer med at Oslo i større grad enn resten av landet lykkes med den sosiale utjevningen. Grunnskolen er den viktigste arenaen vi har for å bekjempe ulikheter og gi alle et godt utgangspunkt. Det er ikke i videregående opplæring vi trenger tiltakene, de må komme mye tidligere. Heldigvis fikk 95,8 % i år gå på førstevalget sitt av program, og hele 79,5 både program og skole. Jeg mener ikke det er rettferdig at hvilken skole du skal gå på avgjøres av postnummeret ditt, og vi vil sikre fritt skolevalg i Oslo.
 • Mer svømming
  Kun halvparten av landets femteklassinger kan svømme 200 meter, og det skjer ca. 95 drukningsulykker i året. Jeg er opptatt av at alle barn som vokser opp i Oslo lærer å svømme. Jeg og Oslo Venstre ønsker å utvide svømmeundervisningen fra fjerde klasse, slik at alle lærer å svømme før syvende klasse.
 • Politisk fravær på ungdomsskolen
  Jeg og Oslo Venstre mener at ungdomsskoleelever bør få den samme muligheten til å engasjere seg politisk som elever ved videregående skole. Politiske aktiviteter er viktige arenaer som gir andre erfaringer enn de du får i løpet av skoledagen, og vi mener at det er positivt å bygge opp grunnleggende demokratiforståelse og samfunnsengasjement. Som politikere er det vårt ansvar å bidra til dannelse og læring også utenfor skolens rammer. Derfor ønsker vi at en skal kunne få strøket fravær knyttet til politisk arbeid også på ungdomsskolen.
 • Nærskolen som alternativ for alle
  For meg og Oslo Venstre er det veldig viktig at alle har rett til plass på nærskolen sin, uansett. Det er sentralt at denne retten er reell, også for elever med spesielle behov. Derfor vil vi alltid sikre at skoler er universelt utformet, og tilrettelagt for å ta imot elever med ulike behov.
 • Mastergradsstudenter inn i Osloskolen
  Jeg og Oslo Venstre ønsker mangfoldig og høy kompetanse inn i Osloskolen. Vi har i programmet vårt at vi ønsker å innføre en traineeordning i Osloskolen for studenter med mastergrad. Vi tror at dette vil friste fagpersoner til å jobbe med undervisning, og vi gir ikke minst studenter i Oslo en mulighet til å bli kjent med Osloskolen. Det vil gi studentene nyttig erfaring i å mestre og videreformidle eget fag, og det kan gi nye ideer og tilføre ny kunnskap blant de ansatte.
 • Rådgiverteam på alle skoler
  Mange steder i dag så ligger det veldig mye ansvar på rådgiverne, mer ansvar enn de fleste har kompetanse innenfor. Jeg og Oslo Venstre mener det er viktig at alle elever har mulighet til å få god karriereveiledning, men også hjelp med ulike behov eller psykiske helseplager. Vi ønsker derfor å etablere rådgiverteam på den enkelte skole, med kompetanse innen spesialpedagogikk, psykologi og karriereveiledning.
 • Ta opp fag fra ungdomsskolen
  Kampen mot frafall i den videregående opplæringen er en av de viktigste vi står overfor i tiden fremover. Store deler av frafallet er basert på manglende motivasjon, noe som lett oppstår om man ikke går ut med nok kompetanse fra ungdomsskolen. Det er vanskelig å gjennomføre fag på et høyere nivå om man ikke kan det grunnleggende, og en karakter kan være avgjørende for om du kommer inn på linjen du ønsker deg. Elevene er unge når de går ut av ungdomsskolen, og jeg og Oslo Venstre mener at en bør få en ny sjanse, og ha mulighet til å ta opp fag, øke fagkunnskapen og forbedre karakterer.
 • Trygge skoleveier og mer sykling
  Barn som sykler eller går til skolen får trafikkerfaring, frisk luft og fysisk aktivitet som gir en god start på skoledagen. Ikke minst er det miljøvennlig. Men da er det avgjørende at skoleveiene er trygge, og vi ønsker å sikre dette og legge til rette for at flere elever kan sykle til og fra skolen.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**