Venstre vil videreutvikle Familiens hus

Foto: Kari Middelthon
Familiens hus-modellen ble i 2011 etter Venstres initiativ løftet inn som en måte å organisere tjenester til barn, unge og deres familier på i Hurum.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Familiens Hus har som mål å styrke barn og unges oppvekstvilkår ved bl.a. å identifisere fysiske, psykiske og sosiale vansker på et tidlig trinn i barndommen, støtte og styrke foreldre i deres omsorgsrolle.
Erfaringer fra kommuner som har denne samlokaliseringen viser seg å være gode. De påpeker at samlokalisering stimulerer til videreutvikling av det tverrfaglige samarbeidet.
Offentlig barnehage med kvalitet supplert av private tilbud på Lørenskog. "Foto:Stock photo © yollopuki

Tidlig innsats er viktig.

Venstre ønsker i kommende periode å videreutvikle denne modellen ved å samordne kommunens forebyggende tjenester, som Helsestasjonen, PPT og Barnevern.

Vi ønsker å samle disse tjenestene i ett hus. Det helt sentrale ved en slik samlokalisering er at tidlig innsats og forebygging styrkes vesentlig. Venstre ser at vi trenger å styrke innsatsen mot barn og deres foreldre for å møte utfordringene i Hurum i årene som kommer.

Vi tror det er avgjørende at fagpersonell fra ulike tjenester jobber i tverrfaglige team. Vi mener at en slik type organisering vil legge til rette for helhetlige tiltakskjeder basert på brukernes behov.
Familiens Hus har dessuten en sterk folkehelse- og nærmiljøforankring som vil bidra til å fremme trivsel og god helse hos barnet og familien.
Familiens Hus, kombinert med en styrket innsats i skole, barnehage og NAV, vil bidra til en helhjertet innsats for de mest sårbare i vårt samfunn – barna! Vi må se utfordringene i Hurum i sammenheng, og derfor er en tverrfaglig innsats helt essensielt.

Arne Adolfsen er Venstres 5. kandidat ved kommunevalget 2015.

Arne Adolfsen
5. kandidat
Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**