Oslobudsjett 2016: satsing på skole og miljø

Byrådet legger i dag fram sitt forslag til Oslobudsjett for 2016. De tre byrådspartiene Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti legger fram et gjenkjennelig budsjett hvor skole, miljø og kollektivtrafikk er budsjettvinnere. Samtidig gjøres det store satsninger innenfor rusomsorg. Finansbyråden åpnet finanstalen med å si at de fire borgerlige partiene i bystyret gjennom mange år har vedtatt budsjetter som investerer i menneskene som bor i denne byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

– Vi har investert i deres kunnskaper og ferdigheter, i deres muligheter til å delta på arbeidsmarkedet og vi har investert i en aktiv og god alderdom. Vi har også investert i innbyggernes helse og livskvalitet gjennom miljøvennlige transportløsninger og en aktiv miljøpolitikk, sa finansbyråd Eirik Lae Solberg (H).

 

Byrådet foreslår at kommunen de neste fire årene investerer for rekordhøye 41,4 milliarder kroner. Av dette utgjør skolebygg alene nesten ni milliarder kroner. Samferdsel og kommunaltekniske anlegg utgjør 10 milliarder og sykehjem, Omsorg + og omsorgsboliger 8 milliarder.

 

Skolebudsjettet

Budsjettforslaget prioriterer skolen høyt fordi kunnskaper og ferdigheter er det beste utgangspunktet vi kan gi barna våre. Skolen tilføres 352 millioner og får ingen rammekutt i 2016. Det betyr at skolesektorens økonomiske handlingsrom opprettholdes.

Osloskolen er best i landet. I Oslo har vi en skole som utfordrer alle, som bidrar til sosial mobilitet og som kompenserer for elevenes ulike forutsetninger. Oslos elever presterer gjennomgående bedre enn elever enn i de fleste andre kommuner og fylker. Og dette gjelder både i lesing, skriving og regning. Frem mot 2030 har byrådet ambisjoner om at Osloskolen skal være blant Europas beste offentlige skoler.

 

Byrådet legger også opp til et fortsatt høyt investeringsnivå i skolebygg. I økonomiplanen 2016-2019 legger byrådet inn ytterligere 1,45 milliarder til totalrehabilitering og oppgradering av skolene Lambertseter, Etterstad og Ruseløkka. Totalt er det avsatt nesten 9 milliarder til investeringer i nye skolebygg og oppgradering av gamle bygg de neste fire årene. I 2016 etableres det 3 300 helt nye skoleplasser.

I perioden siden de borgerlige partiene overtok makten i Oslo i 1997 har det totalt blitt investert for 25 milliarder kroner i skolebygg i Oslo. I gjennomsnitt er det brukt 1,4 milliarder hvert år til rehabilitering og nybygg av skoler etter at de borgerlige partiene tok over styringen av byen. Det er en mangedobling av innsatsen sammenlignet med perioden 1992-96.

 

Nøkkeltall for skolesektoren:

 • 352 mill. styrking i skolebudsjettet (kunnskapssatsningen utgjør over 25 % av det totale budsjettet for Oslo kommune)
 • Modernisering og fornying av Utdanningsetatens IKT-systemer.
 • 2 mill. ekstra til Sommerskolen for å sikre nok plasser.
 • 4,8 mill. til ekstra obligatorisk svømmeopplæring i 2016. Svømmeopplæringen dobles f.o.m neste skoleår.
 • Byrådet legger inn 1,9 mrd kr til rehabilitering av 8 skoler. De tre første ut som starter allerede i 2016 er: Ruseløkka, Lambertseter og Etterstad. Beregnes å stå klare i 2018. Øvrige skoler er: Hartvig Nissen, Lofsrud, Haugerud/Trosterud og Haugerudhallen, Smestad og Haukåsen.
 • 3300 ny elevplasser i Oslo etableres i 2016.
 • Utvikling av Valle VGS i samarbeid med Vålerenga fotball (temaskole).
 • Ny realfagsstrategi for Oslos skoler og barnehager.
 • Egen internasjonal strategi for Osloskolen.
 • Helsesøstertjenesten i ungdomstrinnet styrkes med 6,5 mill.
 • Helsesøstertjenesten i VGS styrkes med 3,5 mill. Alle VGS får med dette tilgjengelighet på max. 800 elever pr. årsverk helsesøster f.o.m neste skoleår.

 

 

Miljø og kollektivbudsjettet

Oslo er en grønn by, men byrådets ambisjon er at vi skal bli enda grønnere. Fortsatt suksess kommer ikke av seg selv. Dersom vi skal lykkes med å utvikle hovedstadsområdet til en enda mer moderne, grønn og attraktiv region, så må vi fortsette utbyggingen av kollektivtilbudet.

 

I byrådets budsjettforslag for 2016 legger vi opp til 5 % vekst i kollektivtrafikken. I byrådets budsjettforslag for 2016 er det satt av 1,7 milliarder kroner til kjøp av kollektivtransporttjenester. Og det viktigste enkeltprosjektet neste år er åpningen av den helt nye Lørenbanen 3. april neste år. Da blir det mulig for reisende til og fra Groruddalen å reise langs ringen uten å belaste sentrumstunellen. I tillegg sluttføres oppgraderingen av Østensjøbanen, som sikrer hyppigere avganger allerede neste år.

 

Oslo kommune har svært ambisiøse klimamål og har lenge vært ledende på området. I 2030 skal utslippene av CO2 reduseres med 50 % sammenlignet med 1991-nivå, mens vi skal være en nullutslippsby i 2050. Byrådet la tidligere i år frem en klima- og energistrategi som viser hvordan disse ambisiøse målene kan nås.

 

I budsjettet for 2016 foreslår byrådet at det opprettes en ny fagetat som skal sikre oppfølgingen av klima- og energistrategien. Den nye Klimaetaten skal også forvalte klima- og energifondet, som er et viktig virkemiddel for å stimulere til omlegging av energibruken og sikre kutt i byens klimagassutslipp.

 

Alle nye kommunale bygg i Oslo skal som hovedregel tilfredsstille kravene til passivhusstandard. Men byrådet ønsker å gå lenger. Flere byggeprosjekter de neste årene kommer til å være plusshus. På Ullern bygger vi nå ett av Norges mest energieffektive og miljøvennlige sykehjem. Samtidig skjer det en kontinuerlig oppgradering av eksisterende bygningsmasse. I budsjettforslaget for 2016 har byrådet satt av 47,8 mill i investeringsmidler til ENØK-tiltak i kommunens bygg.

 

Oppfølgingen av sykkelstrategien er i full gang. I 2016 oppgraderes og bygges det til sammen 14 km med sykkelveier. I tillegg øker vi satsingen på drift av sykkelveinettet både om sommeren og om vinteren med 12 millioner. Byrådet foreslår å sette av rekordhøye 1,1 milliarder de neste fire årene til flere sykkelveier og til å gjøre det enklere å sykle i sentrum.

 

Samtidig åpnes Oslos første sykkelhotell i 2016. Etter at det ble gratis med sykkel utenom rushtiden er det blitt enklere å kombinere sykkel og T-bane. Det rulles ut stadig nye strekninger med rød sykkelasfalt. Det skiltes tydeligere og bedre. En utvidet bysykkelordning etableres i 2016.

 

Nøkkeltall for miljø:

 • Åpning av Lørenbanen i april 2016. Samtidig vil oppgraderingene på linje 3 mellom Skullerud og Hellerud være ferdig.
 • Det tas sikte på å vedta reguleringsplan for Oslodelen av Fornebubanen ila. 2016.
 • Start for innføring av nytt signal- og sikringsanlegg for t-banen.
 • 1697 mill. (1,7 mrd) til kjøp av kollektive transporttjenester
 • 200 nye ladestasjoner for el-biler i 2016
 • Det opprettes en egen fagetat for å sikre oppfølgingen av klima- og energistrategien
 • Flere byggeprosjekter de neste årene kommer til å være plusshus
 • Byrådet vil utstede grønne obligasjoner. Eksempler på prosjekter som kan bruke slike er energieffektivisering i kommunale bygg, trikkekjøp, bygging av renseanlegg og sykkelinvesteringer.
 • 47,8 mill i investeringsmidler til ENØK-tiltak i kommunens bygg.
 • 1,1 mill. til sykkelsatsingen i økonomiplanperioden.
 • 6 mill. til helårsdrift og vedlikehold for sykkel.
 • Nye sykkelveier i Tvetenveien fra Haugerudveien til Ole Deviks vei ferdigstilles 2016.
 • 200 nye ladestasjoner for el-bil etableres i 2016.
 • Oslos første sykkelhotell åpnes i 2016.

 

Byrådet leverer også en storsatsing på idrett. Neste år starter byggingen av skatehall på Voldsløkka, ny idrettshall på Lambertseter, ishall og idrettshall på Frogner og skytebane i fjell på Åsland. Byrådet rehabiliterer også fem kunstgressbaner og åpner ny idrettshall i Sundtkvartalet.

I tillegg fortsetter arbeidet med planlegging av nytt bad på Tøyen, Lillomarka Arena, Jordal Amfi og Mortensrud idrettshall. Som et foreløpig anslag er det i budsjettet satt av 625 millioner kroner til Jordal Amfi og 225 millioner kroner til Mortensrud idrettshall.

I 2016 skal Oslo være vertskapsby for VM i skiskyting, i tillegg til at X Games skal arrangeres her. Oslo er verdens vinterhovedstad.

 

Sosialt ansvar

Det er bydelene som ofte yter tjenestene til dem av oss som trenger det mest. Byrådet bruker derfor også i år en betydelig del av det økte handlingsrommet til å styrke bydelenes økonomiske rammer. Når vi tar hensyn til befolkningsveksten er den vedtatte innstrammingen i bydelenes økonomi om lag halvert i budsjettforslaget. Sammenlignet med den økonomiplanen som ble vedtatt for to år siden er bydelsrammene styrket med nesten 270 millioner kroner.

 

Byrådet satser på rusomsorg som kan hjelpe rusavhengige med å ta tilbake kontrollen over livet sitt og prioriterer bydelenes tjenester for å hjelpe dem av oss som trenger det mest. Byrådet foreslår å bruke 44 millioner kroner i øremerkede midler til å styrke rusomsorgen og 10 millioner til skolehelsetjenesten i 2016.

 

I 2011 startet byrådet arbeidet med Sentrumsarbeidet. Gjennom dette arbeidet er det etablert flere lavterskeltilbud til rusavhengige, både væresteder og steder som tilbyr bl.a. helsehjelp. Byrådet foreslår som en del av satsingen på rusomsorg å bevilge 12 mill. kroner til en styrking av sentrumsarbeidet i 2016. Dette vil gjøre det mulig å etablere flere desentraliserte væresteder og lavterskel helsetilbud utenfor indre by.

 

Samtidig foreslår vi å fortsette den største satsingen på boliger for vanskeligstilte siden krigen. Byrådet foreslår å bevilge 2,3 milliarder kroner til 550 boliger. 476 av boligene skal gå til vanskeligstilte og 74 til personer med nedsatt funksjonsevne. Dette er i tråd med den vedtatte boligbehovsplanen og vil gjøre det lettere å nå målet om å spore de kommunale boligene bedre i hele byen. Byrådet ønsker at flest mulig skal bli i stand til å eie sin egen bolig. Derfor foreslår vi å sette av en milliard årlig til startlån fra Husbanken.

 

Budsjettet for sosialt ansvar:

 • 44 millioner kroner i øremerkede midler til å styrke rusomsorgen
 • 10 millioner til skolehelsetjenesten i 2016
 • 12 mill. kroner til en styrking av sentrumsarbeidet i 2016
 • 2,3 milliarder kroner til 550 nye kommunale boliger
 • 420 millioner kroner til velferdsteknologi de neste fire årene, en økning på 340 millioner.
 • 7 milliarder kroner de neste fire årene til å bygge og totalrehabilitere 11 sykehjem
 • Det settes av midler til Lambertseter sykehjem og Majorstutunet med til sammen 300 plasser som skal stå ferdig i 2019.
 • I tillegg finansierer vi 700 nye Omsorg+ boliger de neste fire årene. Det er viktig at vi i god tid planlegger for at antallet eldre mennesker i byen vår vil øke om noen år.

 

 

Andre tiltak i budsjettet:

 • 170 mill. per år til rehabilitering av barnehager (+20 mill. per år).
 • Etablering av 440 barnehageplasser i 2016.
 • 10 millioner til språkstimulering og norskopplæring i barnehagene
 • 1 550 nye barnehageplasser i økonomiplanperioden
 • I budsjettforslaget setter vi av 2 millioner årlig til profilering av Osloregionen.
 • 5 millioner kroner årlig til oppfølging av biblioteksplanen
 • Det settes også av ytterligere 6 millioner kroner til å utvide ordningen med selvbetjente og døgnåpne bibliotek.
 • Byrådet setter derfor av 15 mill. kroner til oppgradering av torg og møteplasser i 2016.
 • For å sikre kommunen tilgang på tomter til skoler, idrettshaller, omsorgsboliger og sykehjem foreslår byrådet å doble den årlige summen til tomtekjøp til 600 millioner kroner.
 • Byrådet setter i budsjettet foreløpig av 35 millioner kroner årlig til fornyet Grorudalssatsing. Beløpet må justeres når endelig avtale med staten er inngått.
 • 2,1 milliarder kroner til idrettsanlegg i perioden frem mot 2019.

 

Kultur og næring

 • Tveten gård er under rehabilitering
 • Rehabilitering Bånkall gård og Frysja kunstsenter igangsettes i 2016.
 • Middelalderbeltet i 2016 – universell utforming i Minneparken, kirkegulv i klosterruinen samt etablering av informasjonssenter for middelalderhistorie i Ladegården.
 • 4 mill kr per år til Hudøy feriekoloni til rehabilitering og skjøtsel (i tillegg får Stiftelsen Hudøy økt tilskudd med 700.000 kr)
 • Styrking av biblioteksatsningen med 5 mill kr per år. Ny barne- og ungdomsfilial på Tøyen og Lesefrø i flere bydeler/barnehager.
 • Investeringsmidler som skal brukes til selvbetjeningssystem og meråpne filialer.
 • Økning i tilskuddspotten for kultur på 15 mill. fra 2015 til 2016.
 • Oversikt med fordeling av hele tilskuddspotten er klar onsdag, her er det mange økninger og mulighet for glade tilrop sammen med lokale organisasjoner.
 • 15. mill totalt i økonomiplanperioden til oppfølging av bystyremeldingene om film (kommer 2015) og frivillighet (allerede lagt frem).
 • Dobling av tilskuddspotten for innovasjon i kultur (+2,5 mill.)

Helse og sosial

 • Fortsatt oppfølging av boligbehovsplanen, herunder kjøp av 600 nye kommunale boliger.
 • Styrking velferdsteknologi (+10 mill. årlig til drift, +300. mill total investering.) i tillegg til 80 mill som allerede lå inne i vedtatt økonomiplan (40 mill på drift og 40 mill på investering). Samlet satsing på velferdsteknologi er da 420 mill.
 • Rehabilitering av sykehjem: Ryen, Lindeberg, Majorstuen og Lambertseter er finansiert/planlagt i økonomiplanen.
 • Byrådet fjerner kremasjonsavgiften slik at kremering likestilles med kistebegravelse.
 • 20 mill. årlig til booppfølging rus og psykiatri.
 • 12 mill. årlig til styrking av sentrumsarbeidet.
 • Flere gravplasser på Alfaset.
 • 12 mill. årlig til kjøp av rusplasser.
 • Forlengelse av traineeordningen for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • 700 nye Omsorg+-plasser etableres i perioden.
 • 4,5 mill. til opprettelse av permanente stillinger for ernæringsfysiologer.
 • Etablering av innbyggerservice i 2016 – raskere svar.
 • Fortsatt spredning av kommunale boliger. (Antall kommunale boliger i Gamle Oslo bydel reduseres med 220.)

Byutvikling og bymiljø

 • 18 mill. årlig til styrket vedlikehold av sykkelvei, park, byrom og fontener.
 • 39 mill. til oppfølging av klima- og energistrategien og etablering av klimaetat.
 • 1 mill. til oppfølging av landsbruksmeldingen.
 • Utvidelse av kapasiteten på Bekkelaget renseanlegg.
 • Forsøk med kildesortering i byens parker.
 • Utvidelse av åpningstider på gjenbruksstasjonene..
 • Videreføring av arbeidet med gjenåpning av elver og bekker.
 • Oppgradering av 30-50 holdeplasser.
 • 2 mill til kvalitetssikre KVU om opprydding på Langøyene
 • 3 mill til å øke EBYs kapasitet for utbyggingsavtaler

Trygghet

 • Styrkning av beredskapen i Brann- og redningsetaten (15 mill. årlig, 7,5 i 2016. I tillegg kommer styrkingen gjort i 2014 på 6 mill. årlig)
 • 45 mill. til nye brannbiler i økonomiplanperioden (investering).
 • SALUTT videreføres og styrkes.
 • Bedre gatebelysning. I 2016 gjennomføres belysningstiltak på Youngstorget, Rådhusplassen, Slottsparken, Frognerparken og Kvadraturen.
 • 40 mill. til trafikksikkerhetstiltak på skolevei

 

Idrett

 • Det settes av 2,1 mrd. til investering i idrettsanlegg i økonomiplanperioden.
 • Nytt Jordal Amfi – avsetning på kr 625 mill er på plass i planperioden.
 • Ny flerbrukshall på Lambertseter – kostnadsramme 130 mill kr inkl. mva.
 • Ny flerbrukshall på Mortensrud – avsetning på kr 225 mill er på plass i planperioden.
 • 34 mill. til X-games i Oslo.
 • Gratis bruk av svømmehallene for svømmeidretten.
 • Skatehall på Voldsløkka står ferdig årsskiftet 2016/2017.
 • Kunstgressbanene Kringsjå I, Løren I, Hallager, Haugerud og Grorud rehabiliteres i 2016.

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**