Styrking av kollektiv i byene, sykkel og jernbanen i statsbudsjettet

Foto: Gisle Bjørneby

– Jeg er veldig glad for at budsjettforliket sikrer 275 millioner mer til investeringer i jernbanen, 100 mill. mer til sykkelveier og 275 mill. mer til belønningsordningen for kollektiv. Nå får vi mulighet til å forsere en rekke viktige prosjekter, sier Abid Q. Raja, Venstres medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Transport- og kommunikasjonskomiteen har avgitt sin innstilling til statsbudsjettet for 2016. Venstre har fått gjennomslag for økte bevilgninger til kollektiv, sykkel og jernbane på til sammen 841,4 millioner, mens veibudsjettet er redusert med omtrent 1 milliarder kroner.

– For Venstre er det viktig at vi følger opp klimaforliket, og styrker satsingen på kollektiv rundt og i de største byene, sier Raja. Han understreker at budsjettet fremdeles innebærer store investeringer i viktige veiprosjekter, med en økning på 3 milliarder kroner i forhold til budsjettet for 2015.

– Jeg er spesielt glad for at vi i komiteen peker på viktigheten av å komme i gang med E39 Byrkjelo-Sandane. Dette er en parsell på dagens E39 som er svært smal og farlig for trafikantene, sier Raja.

Oversikt over økte poster i budsjettforliket mellom H, Frp, Krf og Venstre:

  • Gang- og sykkelveier, riksvei: 25 mill.
  • Gang- og sykkelveier, fylkesvei: 75 mill.
  • Belønningsordning for kollektivtransport: 275 mill.
  • Jernbane, drift og vedlikehold: 150 mill.
  • Jernbaneinvesteringer, mindre investeringer: 275 mill.
  • Redusert pris på månedskort og årskort fra NSB (20% reduksjon): 41,4 mill.
  • Tilskudd til Norsk Elbilforening (1,5 mill) og Trygg Trafikk (3,5 mill.)

– Da jeg syklet fra Lindesnes til Nordkapp i sommer fikk jeg selv se hvilket enormt behov det er for trygge gang- og sykkelveier. Jeg er glad for at vi fikk regjeringen med på 100 millioner ekstra midler til denne satsingen, sier Raja.

– De økte bevilgningene til kollektiv og jernbane vil særlig komme de store byene til gode. Særlig er det viktig å planlegge ny t-banetunnel i Oslo og ny t-bane til Ahus, fortsetter han.

Komiteen har dessuten pekt på at de økte bevilgningene til jernbane kan benyttes til blant annet Sørumsand stasjon, tiltak for nye tog på Vossebanen, økt tilgjengelighet på Skøyen stasjon, sykkel- og innfartsparkering i tilknytning til togstasjoner, Internettdekning på tog, kapasitetsøkende tiltak i Oslo-området som togtunnel, Heggstadmoen containerterminal, elektrifisering av Bratsbergbanen og planleggingsmidler til blant annet krysningsspor Reinsvoll/Gjøvikbanen, dobbeltspor på Ofotbanen, sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen og vendespor i på Asker.

– Jeg har notert meg at statsråden er opprørt over at Venstre har tatt 1 milliard fra veibudsjettet. Men for Venstre er første prioritet at vi bygger ut kollektiv og jernbane rundt de store byene, fordi det vil få folk effektivt til og fra jobben, og redusere klimautslippene fra transportsektoren, sier Raja.

Redusert pris på månedskort på NSB

Venstre fikk i budsjettavtalen gjennomslag for å redusere prisen på månedskort og årskort fra NSB med 20 pst., i første omgang i områder hvor det ikke er et takstsamarbeid mellom kommunale eller fylkeskommunale kollektivselskap og NSB.

I Oslo og Akershus fikk Venstre gjennomslag for det samme i 2008 da prisen på månedskort for kollektivtrafikken ble tilsvarende redusert med 20 pst. – Dette er et viktig virkemiddel for å gjøre det mer attraktivt å velge kollektivtrafikk fremfor bil, og vi har sett i Oslo og Akershus at det gir gode resultater, sier Raja (V).

Flertallet i komiteen ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett om vurdere å legge til rette for at reduksjonen i månedskort- og årskortpris også omfatter områder der det er et eksisterende takstsamarbeid mellom kommunale eller fylkeskommunale kollektivselskap og NSB, med intensjon om å få en løsning på plass også for disse områdene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**