Avskaff praksis med rituell omskjæring

Forslag til politisk uttalelse av Vågan Venstre

Nordland Venstre vil ta initiativ overfor Venstres Landsmøte om at partiet skal jobbe for å avskaffe rituell omskjæring av guttebarn i Norge. I avveiningen mellom friheten til å utøve tradisjonsbundne ritualer og barnets selvstendige rettigheter, mener Nordland Venstre at barnets beste skal ha forrang.

Siden januar 2015 har lovverket gitt adgang til rituell omskjæring av gutter i Norge. De regionale helseforetakene skal organisere spesialisthelsetjenesten slik at de som ønsker det, kan få utført inngrepet. Omskjæring er et kirurgisk inngrep som innebærer at forhuden løsnes fra penishodet for så å fjernes. Inngrepet gjennomføres på anslagsvis 2000 gutter i alderen 0 til ca 12 år i Norge hvert år. Inngrepet gjennomføres med lokalbedøvelse eller narkose. Som ved alle kirurgiske inngrep kan det, i tillegg til smerte, forekomme komplikasjoner under og etter inngrepet. Blødning, infeksjoner og skader er kjente akutte komplikasjoner. Feilstillinger, arrdannelse og dysfunksjon kan medføre behov for korrigerende kirurgi senere i livet. I ytterste konsekvens kan omskjæring føre til total ødeleggelse av penis. Dødsfall som følge av akutte komplikasjoner har forekommet, også i Norge.

Det finnes ingen medisinsk grunn til å utføre rituell omskjæring. Det medisinske fagmiljøet i Norge, herunder Norsk barnelegeforening, Landsgruppen av helsesøstre i Norge, Norsk barnekirurgisk forening, Sykepleierforbundet, Barnesykepleieforbundet og Rådet for legeetikk, har vært tydelige på at rituell omskjæring av gutter bryter med medisinsk-etiske prinsipper. Nordland Venstre støtter denne vurderingen.

Helsemessige argument blir ofte nevnt til fordel for å praktisere omskjæring. Det har vært hevdet at omskjæring kan forebygge HIV og visse kreftformer. Noen hevder at omskjæring er en fordel for sexlivet, andre at det er en hygienisk fordel. Det foreligger ikke entydige svar på disse spørsmålene. Uansett må positive eller negative effekter av omskjæring for voksne menn være irrelevante for spørsmålet om omskjæring av guttebarn.

Europarådets parlamentarikerforsamling definerer i en resolusjon rituell omskjæring av gutter som en krenkelse av deres fysiske integritet og oppfordrer medlemsstatene til å arbeide for guttenes rett til medbestemmelse. Nordland Venstre støtter opp om dette initiativet.

Barnekonvensjonens artikkel 2 pålegger myndighetene å sikre at barn ikke blir diskriminert, det være seg på basis av etnisitet, farge, kjønn, språk eller religion. Inngrepet på jentebarn omtales som kjønnslemlestelse, er fysisk mye grovere og kriminalisert i Norge og flertallet av øvrige stater, men integritetskrenkelsen er etisk og rettslig den samme når det gjelder inngrepet på gutter. I en felles uttalelse fra de nordiske barneombudene og barnemedisinske eksperter påpekes det at omskjæring av guttebarn uten medisinsk grunn er i strid med barnekonvensjonens art. 12 om barns rett til å si sin mening om forhold som vedrører dem, og art. 24 som sier at barn skal beskyttes mot tradisjonsbundne ritualer som kan være skadelige for deres helse. I 2014 ble hovedbestemmelsene i barnekonvensjonen tatt inn i Grunnloven § 104. Her gis barn eksplisitt «rett til vern om sin personlige integritet». Barneombudene oppfordrer myndighetene i de nordiske land til å innføre et krav til informert samtykke der gutten selv får bestemme om han ønsker å gjennomføre inngrepet. Nordland Venstre støtter denne oppfordringen. Å kreve barns samtykke fra et visst aldersnivå, for eksempel helselovgivningens 12-årsgrense om barns samtykke ved helseinngrep, vil være i beste samsvar med barnekonvensjonen og barns selvstendige menneskerettigheter.

I spørsmålet om omskjæring må friheter balanseres mot hverandre. På den ene siden står foreldrenes rett til å oppdra barnet i sin tro. På den andre siden står barnets selvstendige rett til kroppslig integritet og reell religionsfrihet senere i livet. Minoriteters rettigheter må skånes for urimelige overtramp fra majoriteten; samtidig må en gruppes rett til å utøve sine friheter veies mot det enkelte menneskets rettigheter. At omskjæring av gutter har vært utført i flere tusen år, kan ikke i seg selv være et bærende argument. Venstre mener hensynet til barnets beste og barnets selvstendige rettigheter bør veie tyngst i dette spørsmålet. I tillegg til den helsemessige risikoen, mener Nordland Venstre det bør tas med i betraktningen at omskjæring er et inngrep som ikke kan reverseres. Omskjæring innebærer at gutten blir merket for livet med tilhørighet til ett bestemt livssyn, noe som begrenser den reelle tros- og livssynsfrihet, både som barn og senere i livet.

Det er en liberal kamp for vår tid, for alle tider, å kjempe mot tradisjonsbundne ritualer, religiøse og andre, som begrenser enkeltmenneskets muligheter, rettigheter og friheter. Venstre har en lang historie med å stå opp for barnas selvstendige rettigheter, og Norge har vært et foregangsland på både formalisering og praksis.

Det finnes en rekke tradisjoner og dogmer vi som et liberalt og sekulært samfunn over tid har beveget oss bort ifra. Det er straffbart å tukte barn i Norge. Vi har avskaffet forbudet mot homofili og innført en kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette er eksempler på saker hvor det liberale partiet Venstre har gått i front. Det er en liberal tradisjon Venstre vil videreføre.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**